Európsky parlament schválil zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Európsky parlament v stredu schválil návrh na zriadenie spoločného systému pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ, ktorý spojí úsilie agentúry Frontex a orgánov ochrany štátnych hraníc. Nová legislatíva ponechá každodennú správu vonkajších hraníc v rukách štátnych orgánov, v prípade zvýšeného vonkajšieho tlaku im však umožní požiadať o pomoc Európsku agentúru pohraničnej a pobrežnej stráže (EPPS), ktorá urýchlene rozmiestni svoje tímy na ohrozené časti hranice. 

„Nariadenie o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži zabezpečí, že vonkajšia hranica EÚ bude bezpečnejšia a lepšie chránená. Nie je to čarovný prútik schopný vyriešiť migračnú krízu, ktorej dnes EÚ čelí, či plne obnoviť dôveru v Schengen, je to však veľmi potrebný prvý krok,” uviedol spravodajca Artis Pabriks (EPP, LV). 

Parlament nariadenie o zriadení EPPS schválil pomerom hlasov 483 (za): 181 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania).

Rýchle pohraničné zásahy v krízových situáciách

V prípade, keď bude členský štát čeliť zvýšenému tlaku na svoju časť vonkajšej hranice EÚ, napríklad v dôsledku neúmerného prílevu migrantov alebo vysokej cezhraničnej kriminality, daný členský štát môže požiadať alebo Rada (ministrov) EÚ rozhodnúť o dočasnom nasadení rýchlych pohraničných zásahových tímov. Postup a možnosti sú nasledovné:

 •     Po žiadosti členského štátu musí dôjsť k schváleniu operačného plánu zo strany EPPS a zároveň aj zo strany dotknutého členského štátu. Rezervy rýchlej reakcie pozostávajúce z personálu a technického vybavenia sa následne rozmiestnia na jeho území do piatich pracovných dní.

 •     Ak dotknutý členský štát odmietne opatrenia navrhnuté EPPS na zmiernenie tlaku na vonkajšiu hranicu EÚ alebo ak migračné tlaky ohrozujú fungovanie schengenského priestoru, Európska komisia môže Rade EÚ predložiť návrh, na základe ktorého ministri rozhodnú o vyslaní pohraničných intervenčných tímov. Na ich reálne rozmiestnenie je však potrebné schválenie operačného plánu, s ktorým musí súhlasiť aj dotknutý členský štát.

 •     Pokiaľ členský štát zabráni vykonaniu rozhodnutia Rady (ministrov), ďalší členovia EÚ môžu voči nemu zaviesť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach.

 Návraty migrantov do krajín pôvodu

Agentúra EPPS by tiež v porovnaní s agentúrou Frontex mala zohrávať významnejšiu úlohu pri navracaní migrantov do krajín ich pôvodu. K samotnej návratovej operácii však môže dôjsť iba v súlade s rozhodnutím vnútroštátneho orgánu. Rozšírené právomoci agentúry v tejto oblasti boli zároveň posilnené dodatočnými zárukami dodržiavania základných práv. EPPS nebude participovať na návratoch medzi tretími (nečlenskými) krajinami.

Personálna a technická rezerva – príspevok členských štátov

EPPS nebude disponovať vlastnými príslušníkmi pohraničnej stráže, bude však môcť povolať rezervu rýchlej reakcie pozostávajúcu z 1.500 príslušníkov vyčlenených členskými štátmi. Najviac príslušníkov vyčlení Nemecko (225), najmenej Island (2), slovenský príspevok predstavuje 35 pohraničníkov. 

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Poslanci v rámci rokovaní s ministrami presadili, že tímy rýchlej reakcie EPPS budú mať k dispozícii aj potrebné vybavenie, a to najneskôr desať dní po schválení operačného plánu na ich rozmiestnenie.

Zodpovednosť a informácie

Agentúra EPPS sa bude zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade (ministrov) EÚ. Parlament bude zároveň pravidelne informovaný o jej aktivitách prostredníctvom podávania správ a sprístupňovania informácií.

Spolupráca s ďalšími agentúrami

Mandáty Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) a Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) budú zosúladené s mandátom EPPS tak, aby im uľahčili vzájomnú spoluprácu, výmenu informácií a koordináciu operácii na mori. Budú tak oprávnené podporovať vnútroštátne orgány pri strážení pobrežia na úrovni členského štátu i EÚ a v niektorých prípadoch aj na medzinárodnej úrovni.

Reakcie slovenských poslancov

„Ochrana spoločných hraníc je hlavným predpokladom bezpečného európskeho priestoru. Vnímam preto iniciatívu Európskeho parlamentu a Rady zameranú na jej posilnenie a rozšírenie úloh Frontex-u ako významný krok vpred. Nutnosť užšej spolupráce preverí našu schopnosť konať efektívne a koherentne (nielen) v krízových situáciách,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

 „Migračná kríza ukázala dôležitosť spoločnej ochrany hraníc. Európska pohraničná a pobrežná stráž je praktickým vyjadrením snahy o úzku spoluprácu všetkých členských štátov. Musí však disponovať dostatočnými kompetenciami a akcieschopnosťou,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Ak chceme zachovať jeden z najvýznamnejších úspechov EÚ – voľný pohyb osôb – musíme na riešeniach súčasných výziev pracovať rýchlo a konštruktívne. Veľmi preto oceňujem, že na novom znení nariadenia sa členské štáty, Komisia a EP dokázali dohodnúť v rekordne krátkom čase. Považujem to za veľmi dobrý signál pre európskych občanov,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Parlamentom schválený text nariadenia bude zaslaný Rade (ministrov) EÚ, ktorá ho tiež musí odobriť. Nová legislatíva by mala vstúpiť do platnosti už túto jeseň.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices