Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou pomohla premeniť obchodný deficit na prebytok

Od roku 2011, keď táto obchodná dohoda nadobudla platnosť, sa vývoz z EÚ do Južnej Kórey zvýšil o 55 % a európske podniky ušetrili 2,8 miliardy EUR na zrušených alebo znížených clách. Bilaterálny obchod s tovarom medzi EÚ a Južnou Kóreou od roku 2011 nepretržite rastie a v roku 2015 dosiahol rekordnú úroveň viac ako 90 miliárd EUR.

Aj tieto závery priniesla podrobná správa Európskej komisie, ktorá bola zverejnená pri príležitosti piateho výročia obchodnej dohody s Južnou Kóreou. Sú dôkazom toho, že dohoda výrazne prispela k posilneniu obchodu.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström vo svojom komentári uviedla: „Čísla hovoria za všetko. Výsledky dohody s Kóreou by nám mali pomôcť presvedčiť aj tých, ktorí majú stále pochybnosti, že voľnejší obchod je pre Európu obrovským prínosom. Skutočnosť, že naše spoločnosti môžu ľahšie vyvážať alebo že peniaze ušetrené na zrušených clách možno opätovne investovať do rozvoja firiem, stimuluje rast Európy. Chráni a tvorí pracovné miesta. Toto výročie nám dáva veľa dôvodov na to, aby sme sa odhodlali uzavrieť aj všetky ostatné otvorené obchodné dohody EÚ, ktoré máme na stole.“

Južná Kórea je v súčasnosti jedným z desiatich najvýznamnejších vývozných trhov EÚ. Okrem tradičnejšieho vývozu strojov, dopravných zariadení a chemických výrobkov sa vďaka dohode otvorili nové možnosti vývozu aj pre mnohé malé európske podniky pôsobiace v takých rôznorodých odvetviach, ako sú potraviny a nápoje, keramika, obalové materiály, športové vybavenie a technológia viazania kníh (konkrétne príklady nájdete na našej stránke o prínosoch obchodu). Predchádzajúci deficit obchodnej bilancie EÚ s Južnou Kóreou sa premenil na obchodný prebytok.

Vývoz výrobkov EÚ, ktoré predtým čelili obzvlášť vysokým colným sadzbám (napríklad niektoré poľnohospodárske výrobky), dnes profituje zo zľavnených taríf a zvýšil sa o viac ako 70 %. Ostatné odvetvia zaznamenali ešte výraznejšie zlepšenie. Napríklad predaj áut z EÚ v Južnej Kórei sa za posledných päť rokov strojnásobil. Spoločnostiam EÚ sa navyše podarilo pridať 11 % k hodnote služieb poskytovaných v Južnej Kórei a rozšíriť bilaterálne investície o 35 %.

Obavy, ktoré vyjadrili európske zainteresované strany pred schválením dohody o voľnom obchode, sa teda nepotvrdili. Európska komisia však naďalej monitoruje situáciu v oblasti potenciálne citlivých odvetví (ako je textil, automobily a elektronické zariadenia) a spolu s občianskou spoločnosťou pozorne sleduje dosah obchodu na udržateľný rozvoj. V tejto súvislosti spolupracuje EÚ s Kóreou aj v otázkach životného prostredia a pracovných práv.

Dohoda umožňuje orgánom EÚ aj to, aby nastolením potenciálnych problémov v niekoľkých vykonávacích výboroch, ktoré boli na jej základe vytvorené, naďalej zlepšovali obchodné podmienky pre európske podniky. Komisia sa s Južnou Kóreou dohodla na preskúmaní prípadných zmien súčasnej dohody, aby ešte lepšie zodpovedala očakávaniam zaangažovaných aktérov na oboch stranách – napríklad aby umožnila európskym firmám využívať pri vývoze ich logistické centrá v Ázii a pritom stále profitovať z výhod, ktoré dohoda prináša.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Žiaľ, viac než 35 % európskych podnikov, ktoré vyvážajú do Kórey, nepožiadalo o privilegované zaobchádzanie, pokiaľ ide o nižšie clá a iné výhody, na ktoré majú nárok. Z toho vyplýva, že členské štáty EÚ musia prispieť k informovaniu spoločností o výhodách obchodných dohôd EÚ, ktoré už sú v platnosti.

Súvislosti

Južná Kórea je deviatym najväčším vývozným trhom EÚ a dôležitým partnerom EÚ z hľadiska globálnych hodnotových reťazcov. Dohoda platná od júla 2011 je prvou komplexnou dohodou, ktorú EÚ uzavrela s ázijským partnerom, a zároveň najambicióznejšiu obchodnou dohodou, akú EÚ doposiaľ implementovala.

Priniesla významné zmeny, medzi ktoré patrí obojstranné zrušenie dovozných ciel na veľkú väčšinu výrobkov, s ktorými partneri medzi sebou obchodujú, ako aj zníženie administratívnych prekážok obchodu a vzájomná otvorenosť pri poskytovaní služieb, verejnom obstarávaní a investíciách. Dohoda zahŕňa aj záruky, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže, transparentnosť regulačných režimov a ochranu práv duševného vlastníctva.

Od podpísania dohody s Južnou Kóreou vyrokovala Európska únia niekoľko ďalších dohôd, ktoré sú už v platnosti. Patrí medzi ne dohoda s Kolumbiou a Peru, s krajinami Strednej Ameriky a s Ukrajinou. Dohody s Gruzínskom a Moldavskom – dve komplexné dohody tvoriace súčasť väčších dohôd o pridružení – formálne nadobudnú platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ.

EÚ je pripravená využívať aj výhody iných dohôd, ktoré čakajú na schválenie a ktoré zahŕňajú komplexnú obchodnú dohodu s Kanadou a dohodu so Singapurom a Vietnamom.

V novej stratégii obchodnej politiky EÚ predloženej na jeseň 2015 pod názvom Obchod pre všetkých sú zahrnuté plány uzatvárať budúce obchodné dohody so strategickými partnermi EÚ a tým podporiť ďalší hospodársky rast v Európe.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices