Európska komisia predstavila návrhy reformy spoločného európskeho azylového systému

Európska komisia predkladá návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému s cieľom priblížiť sa k plne účinnej, spravodlivej a humánnej azylovej politiky – takej, ktorá môže účinne fungovať tak v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku.

Európska komisia predkladá návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému s cieľom priblížiť sa k plne účinnej, spravodlivej a humánnej azylovej politiky – takej, ktorá môže účinne fungovať tak v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku. Účinnejší a súdržnejší azylový systém si na tento účel, a s cieľom využiť získané skúsenosti, vyžaduje spoločný a harmonizovaný súbor pravidiel na úrovni EÚ. Komisia preto navrhuje vytvoriť spoločný postup pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ. Celkovo tieto návrhy zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia od sekundárnych pohybov žiadateľov o azyl a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol:EÚ musí zaviesť azylový systém, ktorý je účinný i ochranný, založený na spoločných pravidlách, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti. Navrhované reformy zabezpečia, že osoby, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, ju dostanú rýchlo, ale aj tí, ktorí nemajú nárok na ochranu v EÚ, sa môžu rýchlo vrátiť. Prostredníctvom týchto návrhov sú Európskemu parlamentu a Rade predložené všetky prvky reformy spoločnej európskej azylovej politiky.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnešnými návrhmi je zavŕšená komplexná reforma spoločnej azylovej politiky EÚ. Tieto zmeny budú viesť k skutočnému spoločnému konaniu o azyle a zaručia, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo rovnocenne a náležitým spôsobom bez ohľadu na členský štát, v ktorom podajú svoju žiadosť. Zároveň však stanovujeme jasné úlohy a povinnosti pre žiadateľov o azyl s cieľom zabrániť sekundárnym pohybom a zneužívaniu postupov. Naším cieľom je vytvoriť spoločný systém, ktorý je rýchly, účinný a založený na harmonizovaných pravidlách a vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi.“

Legislatívne návrhy, ktoré boli dnes predložené, nadväzujú na prvý súbor návrhov, ktoré Komisia prijala 4. mája s cieľom uskutočniť reformy v spoločnom európskom azylovom systéme, ako sa uvádza v európskej migračnej agende a oznámení Komisie zo 6. apríla. Ich cieľom je vytvoriť pevný, súdržný a integrovaný európsky azylový systém založený na spoločných, harmonizovaných pravidlách, ktoré sú plne v súlade s medzinárodnými normami ochrany podľa Ženevského dohovoru a nástrojmi v oblasti základných práv.

Spravodlivý a účinný spoločný postup EÚ

Komisia navrhuje nahradiť smernicu o konaní o azyle nariadením, ktorým sa stanovuje plne harmonizovaný spoločný postup EÚ, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu, s cieľom znížiť rozdiely v miere uznávania žiadostí medzi jednotlivými členskými štátmi, odradiť od sekundárnych pohybov a posilniť procesné záruky pre žiadateľov o azyl. Tento návrh:

 • zjednoduší, objasní a skráti konania o azyle: Celkové konanie je kratšie a efektívnejšie, s rozhodnutiami, ktoré sa zvyčajne majú prijať v rámci 6 mesiacov alebo kratšieho obdobia. Kratšie lehoty (jeden až dva mesiace) sa zavádzajú najmä v prípadoch, keď sú žiadosti neprípustné alebo zjavne neopodstatnené, alebo v prípadoch, keď sa uplatňujú skrátené konania. Zavádzajú sa aj lehoty na podanie odvolaní (od jedného týždňa do jedného mesiaca) a na rozhodnutia v prvom štádiu odvolania (od dvoch do šiestich mesiacov);
 • zabezpečí spoločné záruky pre žiadateľov o azyl: Žiadateľom o azyl sa zaručí právo na osobný pohovor a bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie už počas správneho konania. Posilnené záruky sú poskytované žiadateľom o azyl s osobitnými potrebami a maloletým bez sprievodu, ktorým by mal byť pridelený opatrovník najneskôr päť dní po podaní žiadosti;
 • zabezpečí prísnejšie pravidlá na boj proti zneužívaniu: Zavádzajú sa nové povinnosti spolupráce s orgánmi, ako aj prísne následky, ak sa tieto povinnosti nesplnia. Sankcie, ktoré sú v súčasnosti nepovinné, za zneužitie konania, nedostatočnú spoluprácu a sekundárne pohyby sa stali povinnými a zahŕňajú zamietnutie žiadosti ako implicitne stiahnutej alebo zjavne neopodstatnenej, alebo uplatnenie skráteného konania;
 • harmonizuje pravidlá týkajúce sa bezpečnosti krajín: Komisia objasňuje a stanovuje povinnosť uplatňovať koncepcie bezpečnej krajiny. Komisia takisto navrhuje úplne nahradiť vnútroštátne označenia bezpečných krajín pôvodu a bezpečných tretích krajín európskymi zoznamami alebo označeniami na úrovni EÚ do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

Harmonizované normy ochrany a práv

Žiadatelia o azyl musia mať možnosť získať rovnakú formu ochrany bez ohľadu na členský štát, v ktorom podávajú žiadosť, a na tak dlho, ako je to potrebné. V záujme harmonizácie noriem ochrany v EÚ a s cieľom ukončiť sekundárne pohyby a zneužívanie azylového systému Komisia navrhuje nahradiť súčasnú smernicu o oprávnení na medzinárodnú ochranu novým nariadením. Návrh zabezpečí:

 • väčšiu konvergenciu miery uznávania žiadostí o azyl a foriem ochrany: Bude sa harmonizovať typ ochrany a dĺžka trvania povolení na pobyt udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Členské štáty budú mať povinnosť zohľadniť usmernenia Európskej agentúry pre azyl o situácii v krajine pôvodu žiadateľa o azyl, ako aj zhodnotiť možné alternatívy vnútroštátnej ochrany, pričom budú musieť plne rešpektovať zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia;
 • dôraznejšie pravidlá sankcionovania sekundárnych pohybov: Päťročná čakacia lehota pre osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, pokiaľ ide o nárok získať postavenie osoby s dlhodobým pobytom, začne plynúť odznova zakaždým, keď sa osoba nachádza v členskom štáte, v ktorom nemá právo na pobyt alebo bydlisko;
 • ochrana sa priznáva len na tak dlho, ako je to potrebné: Zavádza sa povinné preskúmanie postavenia, aby sa zohľadňovali napríklad zmeny v krajinách pôvodu, ktoré by mohli ovplyvniť potrebu ochrany;
 • väčšie stimuly pre integráciu: Práva a povinnosti osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc, budú objasnené a prístup k určitým druhom sociálnej pomoci bude možné podmieniť účasťou na integračných opatreniach.
Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Dôstojné a harmonizované podmienky prijímania v rámci celej EÚ

Komisia napokon navrhuje reformu smernice o podmienkach prijímania s cieľom zabezpečiť, aby žiadatelia o azyl mohli využívať harmonizované a dôstojné normy prijímania v celej EÚ, a tým pomáha odradiť od sekundárnych pohybov. Táto reforma má okrem iného:

 • zaistiť, aby členské štáty uplatňovali normy a ukazovatele týkajúce sa podmienok prijímania, ktoré vypracoval Európsky podporný úrad pre azyl, a vypracovali a priebežne aktualizovali plány pre nepredvídané udalosti na zabezpečenie dostatočných a primeraných prijímacích kapacít, vrátane situácií neprimeraného tlaku;
 • zaistiť, aby žiadatelia o azyl zostali v danom štáte, a odradiť ich od úteku tým, že sa členským štátom umožní udeliť im povolenie na pobyt alebo stanoviť oznamovacie povinnosti. V prípade, ak žiadateľ o azyl nesplní povinnosť miesta pobytu na určitom mieste a ak existuje riziko úteku, členské štáty ho môžu zaistiť;
 • objasniť, že podmienky prijímania sa poskytnú len v zodpovednom členskom štáte, a zaviesť jasnejšie pravidlá o tom, kedy možno priznanie nároku na materiálne podmienky prijímania zastaviť a kedy možno finančné príspevky nahradiť materiálnymi podmienkami prijímania poskytovanými v podobe vecného plnenia;
 • poskytnúť skorší prístup na trh práce, najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti o azyl, čím sa zníži závislosť, a zabezpečiť, aby bol takýto prístup v plnom súlade s normami na trhu práce;
 • spoločné posilnené záruky sú poskytované žiadateľom o azyl s osobitnými potrebami a maloletým bez sprievodu, ktorým by mal byť pridelený opatrovník najneskôr päť dní po podania žiadosti.

Súvislosti

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pri nástupe do funkcie poveril komisára osobitne zodpovedného za problematiku migrácie, Dimitrisa Avramopoulosa, aby spolu s ostatnými komisármi, koordinovanými prvým podpredsedom Fransom Timmermansom, pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorít politických usmernení Junckerovej Komisie.

Európska komisia 13. mája 2015 navrhla v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu, ktorej cieľom je riešenie bezprostredných výziev vyplývajúcich z aktuálnej krízy a zároveň zaistiť, aby mala EÚ k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia lepšie riadiť migráciu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, a to v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu a legálnej migrácie. Minulý rok boli v rámci agendy predložené tri vykonávacie balíky, 27. mája 2015, 9. septembra2015 a 15. decembra 2015.

Európska komisia uverejnila 6. apríla 2016 oznámenie, ktorým sa začal proces zameraný na reformu súčasného spoločného európskeho azylového systému, ako to oznámil predseda Juncker vo svojich politických usmerneniach a ako sa uvádza v európskej migračnej agende.

Neskôr Komisia predložila prvý balík reforiem 4. mája 2016. Súčasťou tohto balíka boli návrhy na vytvorenie udržateľného a spravodlivého dublinského systému, posilnenie systému Eurodac a vytvorenie skutočnej Európskej agentúry pre azyl.

V oznámení zo 6. apríla bol takisto stanovený cieľ znížiť toky neregulárnej migrácie vrátane vytvorenia bezpečných a legálnych spôsobov, ako sa dostať do EÚ pre osoby, ktoré potrebujú ochranu. Komisia na tento účel takisto predkladá návrh rámca EÚ pre presídľovanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices