Komisia: Porovnávanie cien a reklamné praktiky spoločnosti Google sú v rozpore s pravidlami EÚ

Komisia zaslala spoločnosti Google dve oznámenia námietok Komisia v doplňujúcom oznámení námietok potvrdila svoj predbežný záver, že spoločnosť Google zneužíva dominantné postavenie tým, že systematicky zvýhodňuje vlastnú službu pre porovnávanie cien na svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania.

Komisia tiež prostredníctvom oznámenia námietok osobitne informovala spoločnosť Google o svojom predbežnom stanovisku, že spoločnosť zneužíva dominantné postavenie tým, že umelo obmedzuje schopnosť webových stránok tretích strán zobrazovať reklamu vo vyhľadávaní pochádzajúcu od konkurentov Google.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Spoločnosť Google vyvinula mnoho inovatívnych produktov, ktoré zmenili naše životy. Napriek tomu však nemá právo upierať ostatným spoločnostiam možnosť konkurovať a prinášať inovácie. Dnes sa ešte viac posilnil náš argument, že Google nenáležite zvýhodňuje vlastnú službu pre porovnávanie cien na svojich stránkach so všeobecnými výsledkami vyhľadávania. Znamená to, že spotrebitelia nemusia v odpovedi na výrazy vyhľadávania vidieť najrelevantnejšie výsledky. Obávame sa tiež, že spoločnosť Google obmedzuje hospodársku súťaž obmedzovaním schopnosti umiestňovať reklamu vo vyhľadávaní na webové stránky tretích strán, čím sa znižuje spotrebiteľský výber a brzdia inovácie.

Spoločnosť Google má teraz možnosť reagovať na naše obavy. Skôr ako sa rozhodnem, ako postupovať v oboch prípadoch, dôkladne zvážim jej argumenty. Ak však naše vyšetrovanie dokáže, že spoločnosť Google porušila antitrustové pravidlá EÚ, povinnosťou Komisie bude konať tak, aby chránila európskych spotrebiteľov a spravodlivú hospodársku súťaž na európskych trhoch.

Doplňujúce oznámenie námietok v súvislosti s porovnávaním cien nadväzuje na oznámenie námietok vydané pre ten istý prípad v apríli 2015. Obe oznámenia námietok sú určené spoločnosti Google a jej materskej spoločnosti Alphabet. Zaslaním oznámenia námietok nie je nijako dotknutý výsledok vyšetrovania.

Porovnávanie cien

Komisia na základe oznámenia námietok vydaného v apríli 2015 a odpovede spoločnosti Google zo septembra 2015 vykonala ďalšie vyšetrovacie opatrenia. V dnešnom doplňujúcom oznámení námietok sa uvádza široké spektrum dodatočných dôkazov a údajov, ktoré potvrdzujú predbežný záver Komisie, že spoločnosť Google zneužíva dominantné postavenie tým, že systematicky zvýhodňuje vlastnú službu pre porovnávanie cien vo svojich výsledkoch všeobecného vyhľadávania. Tieto dodatočné dôkazy sa okrem iného vzťahujú na spôsob, akým Google zvýhodňuje svoju vlastnú službu pre porovnávanie cien vo vzťahu k podobným konkurenčným službám, vplyv privilegovaného zobrazovania webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google na jej návštevnosť a vývoj návštevnosti služby pre porovnávanie cien spoločnosti Google v porovnaní s konkurentmi. Komisia sa obáva, že používatelia nemusia v odpovedi na výrazy vyhľadávania vidieť najrelevantnejšie výsledky, čo je na úkor spotrebiteľov a podpory inovácií.

Komisia okrem toho podrobne preskúmala argument spoločnosti Google, že služby pre porovnávanie cien by nemali byť posudzované izolovane, ale spolu so službami, ktoré poskytujú obchodné platformy, ako sú napríklad Amazon alebo eBay. Komisia sa aj naďalej domnieva, že služby pre porovnávanie cien a obchodné platformy patria do samostatných trhov. V dnešnom doplňujúcom oznámení námietok sa v každom prípade konštatuje, že napriek tomu, že obchodné platformy sú súčasťou trhu, ktorý je ovplyvnený praktikami spoločnosti Google, služby pre porovnávanie cien tvoria značnú časť tohto trhu a konanie spoločnosti Google oslabilo alebo dokonca odsunulo na okraj jej najbližších konkurentov.

Komisia zaslaním doplňujúceho oznámenia námietok potvrdila svoj predbežný záver, pričom zároveň chránila práva spoločnosti Google na obhajobu tým, že jej poskytla možnosť formálne reagovať na dodatočné dôkazy. Spoločnosti Google a Alphabet majú 8 týždňov na to, aby odpovedali na doplňujúce oznámenie námietok.

AdSense

Komisia tiež spoločnosti Google zaslala oznámenie námietok týkajúce sa obmedzení, ktoré spoločnosť zaviedla v súvislosti so schopnosťou určitých webových stránok tretích strán zobrazovať reklamu vo vyhľadávaní pochádzajúcu od konkurentov Google.

Podľa predbežného stanoviska Komisie uvedeného v dnešnom oznámení námietok tieto praktiky umožnili spoločnosti Google chrániť dominantné postavenie v oblasti online reklamy vo vyhľadávaní. Spoločnosť tak zabránila existujúcim a potenciálnym konkurentom vrátane iných poskytovateľov internetového vyhľadávania a online reklamných platforiem vstúpiť do tejto obchodne dôležitej oblasti a rozvíjať sa v nej.

Spoločnosť Google umiestňuje reklamu vo vyhľadávaní nielen priamo na stránku vyhľadávača Google, ale tiež sprostredkovane na stránky tretích strán prostredníctvom platformy „AdSense for Search“ („sprostredkovanie online reklamy vo vyhľadávaní“). Medzi ne patria webové stránky online maloobchodných predajcov, telekomunikačných operátorov a novín. Uvedené stránky obsahujú vyhľadávacie okienko pomocou ktorého používatelia hľadajú informácie. Zakaždým, keď používateľ zadá hľadaný výraz, zobrazí sa okrem výsledkov vyhľadávania aj reklama vo vyhľadávaní. Ak klikne na túto reklamu, spoločnosť Google, ako aj tretia strana, získajú províziu.

Komisia v tomto štádiu zastáva názor, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na trhu sprostredkovania reklamy vo vyhľadávaní v Európskom hospodárskom priestore (EHP), s podielom na trhu okolo 80 % za posledných 10 rokov. Veľký podiel príjmov spoločnosti Google zo sprostredkovania reklamy vo vyhľadávaní pochádza z jej dohôd s obmedzeným počtom významných tretích strán, nazývaných „priami partneri“. Komisia sa obáva, že uvedené dohody spoločnosti Google s priamymi partnermi sú v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, pretože stanovujú tieto podmienky:

  • Výlučnosť: od tretích strán sa vyžaduje, aby nezískavali reklamu vo vyhľadávaní od konkurentov spoločnosti Google.
  • Privilegované umiestnenie minimálneho objemu Google reklamy vo vyhľadávaní: od tretích strán sa vyžaduje, aby od spoločnosti Google prevzali minimálny objem reklamy pri vyhľadávaní a vyhradili preň najatraktívnejší priestor na svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania. Okrem toho konkurenčná reklama vo vyhľadávaní nesmie byť umiestnená nad alebo vedľa Google reklamy vo vyhľadávaní.
  • Právo povoľovať konkurenčné reklamy: od tretích strán sa vyžaduje, aby získali povolenie od spoločnosti Google, pred tým, ako vykonajú akékoľvek zmeny zobrazenia konkurenčných reklám vo vyhľadávaní.
Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Komisia zaujala predbežné stanovisko, že praktiky, ktoré sa uplatňovali počas posledných 10 rokov, obmedzujú hospodársku súťaž na tomto obchodne významnom trhu. Nesúhlas s praktikami výlučnosti v oznámení námietok sa vyjadruje už od roku 2006. Toto ustanovenie bolo od roku 2009 vo väčšine zmlúv postupne nahradené požiadavkou privilegovaného umiestnenia/minimálneho objemu reklamy a právom Google povoľovať konkurenčnú reklamu. Komisia sa obáva, že používaním týchto praktík sa počas uvedeného obdobia umelo znižoval výber a brzdili inovácie. Umelo sa tak znížili aj možnosti konkurentov spoločnosti Google na tomto obchodne dôležitom trhu, s čím je spojené aj obmedzenie schopnosti webových stránok tretích strán investovať do väčšieho výberu pre zákazníkov a inovatívnych služieb.

Komisia poznamenáva, že v kontexte antitrustových konaní sa spoločnosť Google nedávno rozhodla zmeniť podmienky AdSense zmlúv s priamymi partnermi, ktorí tak získajú väčšiu slobodu zobrazovania konkurenčnej reklamy vo vyhľadávaní. Komisia bude dôsledne monitorovať tieto zmeny praktík spoločnosti Google s cieľom posúdiť ich vplyv na trh.

Spoločnosti Google a Alphabet majú 10 týždňov na to, aby reagovali na doplňujúce oznámenie námietok.

Súvislosti

Vlajkovou loďou produktov spoločnosti Google je všeobecné internetové vyhľadávanie. Ponúka spotrebiteľom výsledky vyhľadávania vrátane online reklamy, ktorá zodpovedá výrazu vyhľadávania. Významný podiel príjmov spoločnosti Google pochádza z reklamy vo vyhľadávaní. Spoločnosť Google má preto záujem maximalizovať počet používateľov, ktorí vidia reklamu, ktorú umiestňuje či už na svojich vlastných webových stránkach alebo na webových stránkach tretích strán.

Komisia sa domnieva, že Google má dominantné postavenie v poskytovaní všeobecných služieb vyhľadávania na internete (s trhovým podielom viac ako 90 %), ako aj v umiestňovaní reklamy vo vyhľadávaní na webových stránkach tretích strán v rámci EHP (s trhovým podielom viac ako 80 %). Samotné dominantné postavenie nepredstavuje porušenie právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži. Spoločnosti s dominantným postavením však nesú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoje postavenie na trhu tým, že budú obmedzovať konkurenciu na trhu, kde dominujú, ani na susedných trhoch.

Komisia v novembri 2010 začala konania voči spoločnosti Google o zvýhodňovaní vlastnej služby pre porovnávanie cien, ako aj obmedzeniach, ktoré spoločnosť zaviedla v súvislosti so schopnosťou určitých webových stránok tretích strán zobrazovať reklamu vo vyhľadávaní pochádzajúcu od konkurentov spoločnosti Google. Komisia v dnešných oznámeniach námietok uvádza svoje predbežné stanovisko, že spôsob, akým sa spoločnosť Google snaží maximalizovať návštevnosť svojich vlastných webových stránok a obmedzovať možnosti konkurentov umiestňovať reklamu vo vyhľadávaní na webové stránky tretích strán, je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.

Komisia v tom čase tiež otvorila konania a bude pokračovať vo vyšetrovaní v súvislosti so zvýhodňovaním iných špecializovaných vyhľadávacích služieb vo všeobecných výsledkoch vyhľadávania zo strany spoločnosti Google, pričom vyjadruje obavy, pokiaľ ide o kopírovanie obsahu webových stránok konkurenčných spoločností (známeho ako „scraping“) a neprípustné obmedzenia týkajúce sa zadávateľov reklamy.

Dnešné oznámenia námietok sú navyše nezávislé od prebiehajúcich antitrustových vyšetrovaní Komisie týkajúcich sa operačného systému Google Android a určitých mobilných aplikácií. Komisia v tejto súvislosti v apríli 2016 zaslala spoločnostiam Google a Alphabet oznámenie námietok.

Východiská postupu preskúmania

Komisia rozhodla aj o začatí konaní voči spoločnosti Alphabet, materskej spoločnosti Google, ktorá vznikla po začatí konaní zo strany Komisie voči spoločnosti Google. Obe uvedené oznámenia námietok sú určené spoločnostiam Google a Alphabet. Spoločnosť Alphabet bola okrem toho informovaná o oznámení námietok z apríla 2016.

Článkom 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zakazuje zneužívanie dominantného postavenia, ktoré môže ovplyvniť obchod a vylúčiť alebo obmedziť hospodársku súťaž. Vykonávanie tohto ustanovenia sa definuje v antitrustovom nariadení (nariadenie Rady č. 1/2003), ktoré môže uplatňovať Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov EÚ.

Oznámenie námietok je formálnym krokom pri vyšetrovaní Komisie v súvislosti s podozreniami z porušenia antitrustových pravidiel EÚ. Komisia písomne informuje dotknuté strany o námietkach vznesených voči nim. Spoločnosť môže následne preskúmať dokumenty vyšetrovacieho spisu Komisie, písomne odpovedať a požiadať o ústne vypočutie, počas ktorého môže vyjadriť svoje pripomienky v danej veci pred zástupcami Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.

Doplňujúce oznámenie námietok umožňuje Komisii potvrdiť jej predbežné závery a reagovať na argumenty, ktoré spoločnosť uviedla vo svojej odpovedi na prvé oznámenie námietok. Práva spoločnosti na obhajobu sú tiež chránené, keďže existuje možnosť formálne reagovať na dodatočné dôkazy.

Zaslaním (doplňujúceho) oznámenia námietok nie je nijako dotknutý výsledok vyšetrovania, keďže Komisia prijme konečné rozhodnutie až po tom, ako zmluvné strany uplatnia svoje právo na obhajobu.

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota, v ktorej by mala Komisia dokončiť antitrustové vyšetrovanie protisúťažného správania. Dĺžka antitrustového vyšetrovania závisí od viacerých okolností vrátane komplexnosti daného prípadu, rozsahu, v akom príslušný podnik spolupracuje s Komisiou a uplatňovania práva na obhajobu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices