Kvôli znečistenému ovzdušiu zomrie v EÚ desaťkrát viac ľudí ako na cestách

Kvalita ovzdušia v Európe sa za posledné desaťročia výrazne zvýšila. Aj vďaka účinným právnym predpisom platným v celej EÚ sa emisie z tovární a domácností viditeľne znížili. Znečistenie podobné veľkému smogu z 50-tych rokov v Londýne sa v EÚ už v takej miere nevyskytuje. Tak isto sa podarilo významne znížiť kyslý dážď, ktorý spôsoboval závažné okyslenie európskych riek, jazier a lesov.

Štatistiky Európskej environmentálnej agentúry o vplyve ovzdušia na zdravie sú však aj napriek týmto výsledkom stále alarmujúce.

Aj občania EÚ sa domnievajú, že naše ovzdušie by malo byť kvalitnejšie. Podľa prieskumov si až 79 % Európanov myslí, že EÚ by mala navrhnúť dodatočné opatrenia na riešenie kvality ovzdušia. Podobný počet, 72% Európanov, uvádza, že verejné orgány nedostatočne podporujú dobrú kvalitu ovzdušia. „Čisté ovzdušie je pre všetkých základná potreba, a nielen luxus. Naše zdravie, naše životné prostredie, dokonca naše hospodárstvo sú od neho závislé. Znečisťovanie ovzdušia musíme v Európe riešiť spoločne, pretože nepozná hranice. Každý môže prispieť k zmene, ak zaujme ekologickejší prístup k doprave, energetike, priemyslu a poľnohospodárstvu,” uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK) Dušan Chrenek. „Čisté ovzdušie je základom zdravého života preto sa Európska únia usiluje zaistiť, aby každý občan mohol dýchať bez zbytočného rizika. ”

Približne 90 % obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších ako sú hladiny kvality ovzdušia považované za zdraviu škodlivé. Dokonca sa predpokladá, že výskytom jemných pevných častíc v ovzduší sa pravdepodobne skracuje očakávaná dĺžka života v EÚ o viac ako osem mesiacov. Znečistenie ovzdušia spôsobuje alebo zhoršuje mozgové mŕtvice, srdcovocievne choroby, astmu a zápal priedušiek. Osoby s ochoreniami srdca alebo pľúc sú zraniteľnejšie, ako aj alergici, starší ľudia a malé deti. Ročne práve kvôli znečisteniu ovzdušia zomrie viac ako 400 000 obyvateľov EÚ predčasne. To je asi desaťkrát viac ako obetí dopravných nehôd. Dopady znečisteného ovzdušia na zdravie sú vyčíslené na 4 miliardy eur na zdravotnú starostlivosť a 16 miliárd eur na stratené pracovné dni.

Viac..  Vláda schválila programové vyhlásenie, členstvo v Európskej únii označila za nenahraditeľné

S cieľom znížiť mieru vystavenia vplyvom znečistenia ovzdušia podniká Európska únia kroky na mnohých úrovniach, a to prostredníctvom právnych predpisov, spolupráce s odvetviami, ktoré sú zodpovedné za znečistenie ovzdušia, ako aj s medzinárodnými, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami a prostredníctvom výskumu. Cieľom programu Európskej komisie Čisté ovzdušie pre Európu je znížiť do roku 2030 zdravotné vplyvy súvisiace so znečistením ovzdušia o polovicu. Je potrebné znížiť mieru vystavenia vplyvom znečistenia ovzdušia prostredníctvom znižovania emisií a stanovenia limitov a cieľových hodnôt kvality ovzdušia. Koncom roka 2013 Európska komisia schválila navrhovaný balík o kvalite čistého ovzdušia vrátane nových opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia.

Európa môže zabezpečiť dobrú kvalitu ovzdušia napríklad v mestských oblastiach a v dopravných uzloch investovaním do ekologickejších dopravných možností a zvážením podmienok prístupu dopravy, ktorými sa podporujú vozidlá s nízkymi emisiami alebo verejná doprava. V záujme dosiahnutia čistejšej a ekologickejšej mobility sa znižujú emisie z vozidiel, stanovujú sa normy na zlepšenie kvality paliva, podporujú sa udržateľné možnosti mobility. Na zlepšenie kvality ovzdušia Európy sa presadzuje obnoviteľná energia a nižšie využívanie uhlia a jeho nahradenie čistejšími palivami. Na obmedzenie množstva amoniaku emitovaného poľnohospodárstvom sa používajú lepšie postupy chovu dobytka a tiež sa lepšie využívajú hnojivá s nízkymi emisiami.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices