Komisia navrhuje zaviesť certifikačný systém EÚ pre bezpečnostné zariadenia letísk

Európska komisia predkladá návrh na vytvorenie jednotného certifikačného postupu Únie pre zariadenia bezpečnostnej kontroly v letectve s cieľom posilniť konkurencieschopnosť bezpečnostného priemyslu EÚ, ako bolo ohlásené už 20. apríla, keď sa stanovil ďalší postup na dosiahnutie efektívnej a skutočnej bezpečnostnej únie EÚ.

Zavedenie certifikátu EÚ umožní uvádzanie bezpečnostných zariadení schválených v jednom členskom štáte na trh iných členských štátov. Vytvorenie systému EÚ pre vzájomné uznávanie bezpečnostných zariadení pomôže prekonať roztrieštenosť trhu, posilní konkurencieschopnosť bezpečnostného priemyslu EÚ, zvýši zamestnanosť v odvetví a v konečnom dôsledku zlepší ochranu letectva v celej Európe.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Technológie nám môžu pomôcť predchádzať hrozbám, skôr ako sa naplnia, a zvýšiť ochranu európskych občanov, ako aj odolnosť európskej spoločnosti ako celku. Dnešný návrh tým, že pomôže zjednodušiť a zjednotiť pravidlá certifikácie letiskových kontrolných zariadení, prispeje k zabezpečeniu uplatňovania našich vysokých štandardov bezpečnostných kontrol na všetkých letiskách v EÚ. Zároveň prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti európskeho bezpečnostného priemyslu a jeho schopnosti ponúkať riešenia, ktoré zvyšujú ochranu európskych občanov.“

Zariadenia bezpečnostnej ochrany používané na detekčnú kontrolu osôb, príručnej batožiny a tovaru v odvetví letectva predstavujú významný trh, ktorého ročný celosvetový obrat dosahuje 14 mld. EUR, z toho 4,2 mld. EUR v samotnej EÚ. V súčasnosti je však vnútorný trh EÚ so zariadeniami na detekčnú kontrolu roztrieštený z dôvodu vnútroštátnych certifikačných postupov, ktoré obmedzujú efektivitu trhu a voľný pohyb tovaru. Keď sa na vnútornom trhu zaistí voľný pohyb zariadení bezpečnostnej kontroly pre civilné letectvo, zvýši sa aj globálna konkurencieschopnosť bezpečnostného priemyslu EÚ.

Existujúce právne predpisy EÚ, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie a výkonnostné požiadavky na zariadenia bezpečnostnej kontroly v letectve na letiskách EÚ, nevytvárajú právne záväzný systém posudzovania zhody pre celú EÚ, ktorým by sa zabezpečilo dodržiavanie požadovaných noriem na všetkých letiskách EÚ. Takže zariadenia certifikované v jednom členskom štáte EÚ nie je možné uviesť na trh iného členského štátu. Návrhom Komisie by sa zaviedol jednotný certifikačný systém EÚ založený na spoločnej skúšobnej metodike a vydávaní osvedčení výrobcov o zhode, ktoré by boli platné vo všetkých členských štátoch EÚ podľa zásady vzájomného uznávania.

Súvislosti

K zariadeniam bezpečnostnej kontroly v letectve sa zaraďujú bezpečnostné zariadenia používané na detekčnú kontrolu osôb (cestujúcich aj zamestnancov letiska), príručnej batožiny, podanej batožiny, zásobovania, leteckého nákladu a zásielok.

Právne predpisy EÚ týkajúce sa zariadení bezpečnostnej kontroly v letectve sú založené na normách vypracovaných Komisiou a neustále sa prispôsobujú meniacim sa scenárom hrozieb a novým posúdeniam rizika. Právne predpisy EÚ však v súčasnosti nezahŕňajú postup automatického uznávania certifikovaných bezpečnostných zariadení na úrovni EÚ. Takže zariadenia certifikované v jednom členskom štáte EÚ je možné uvádzať iba na trh toho istého členského štátu, a nie v celej Únii.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Súčasné právne predpisy EÚ (nariadenie (ES) č. 300/2008), ktorými sa stanovujú technické špecifikácie a výkonnostné požiadavky na zariadenia bezpečnostnej kontroly v letectve na letiskách EÚ nie sú doplnené právne záväzným systémom posudzovania zhody pre celú EÚ, ktorým by sa zabezpečilo dodržiavanie požadovaných noriem vypracovaných Komisiou na všetkých letiskách EÚ. Zariadenia certifikované v jednom členskom štáte EÚ je preto v zásade možné uvádzať iba na trh toho istého členského štátu. Súčasné pravidlá ponúkajú členským štátom niekoľko možností – môžu buď uznať osvedčenia iných členských štátov, vyžadovať dodatočné skúšanie s cieľom overiť, či zariadenie spĺňa požiadavky predpísané právnymi predpismi EÚ, alebo dokonca zabrániť jeho používaniu na svojom území.

Členské štáty v spolupráci s Komisiou čiastočne vyriešili roztrieštenosť trhu vypracovaním spoločných skúšobných metodík v rámci Európskej konferencie civilného letectva (ECAC). V roku 2008 ECAC zaviedla spoločný proces hodnotenia (CEP) na účely skúšania zariadení bezpečnostnej kontroly používaných v odvetví letectva. Odvtedy bol tento proces preskúmaný a zlepšený z hľadiska účinnosti, ale na plné využitie potenciálu mu stále chýba právne záväzný rámec.

Európska komisia 28. apríla 2015 prijala Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020. Program spĺňa záväzok vyjadrený v politických usmerneniach predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a predstavuje významný stavebný prvok obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú prijala Rada 16. júna 2015.

Po útokoch v Bruseli predseda Juncker 23. marca vyhlásil, že Európa potrebuje bezpečnostnú úniu, aby dokázala účinne bojovať proti hrozbe terorizmu, opierajúc sa o Európsky program v oblasti bezpečnosti. Komisia 20. apríla načrtla ďalší postup v súvislosti s vytvorením účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie EÚ. Potvrdila, že súčasťou ohlásených iniciatív bude predloženie návrhov týkajúcich sa certifikácie zariadení letiskovej detekčnej kontroly v roku 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices