frans-timmermans
Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia navrhuje povinný register transparentnosti pre všetky inštitúcie EÚ

Európska komisia navrhla povinný register transparentnosti pre všetky tri inštitúcie EÚ – Európsky parlament, Radu a Komisiu – čím plní jeden z kľúčových záväzkov Junckerovej Komisie týkajúci sa zaistenia transparentnosti.

Komisia už dávnejšie podmienila kontakt zástupcov záujmových skupín s jej politickými činiteľmi zápisom zástupcov do verejne prístupného registra transparentnosti. Vyzýva Európsky parlament a Radu, aby nasledovali jej príklad a pre všetkých zástupcov záujmových skupín, ktorí sa pokúšajú ovplyvňovať tvorbu politík v Bruseli, zaviedli povinnosť zapísať sa do registra transparentnosti.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Inštitúcie EÚ musia spoločne pracovať na tom, aby opäť získali dôveru občanov. Vo všetkom, čo robíme, musíme byť otvorenejší. Návrh, aby bol register transparentnosti povinný v prípade Parlamentu, Rady aj Komisie, je dôležitým krokom správnym smerom. Občania majú právo vedieť, kto sa pokúša ovplyvňovať tvorbu právnych predpisov EÚ. Navrhujeme jednoduché pravidlo: s politickými činiteľmi sa budú môcť stretnúť len tí, ktorí sa zapísali do registra. Prostredníctvom registra verejnosť zistí, kto lobuje, koho zastupuje a koľko finančných prostriedkov vynakladá.“

Komisia predložila návrh medziinštitucionálnej dohody, na základe ktorej sa zavedie stabilný systém zabezpečujúci transparentnosť lobistických činností vychádzajúci zo súčasného dobrovoľného registra transparentnosti Parlamentu a Komisie. Komisia navrhuje, aby sa na všetky tri inštitúcie – vrátane Rady – po prvýkrát vzťahovali tie isté minimálne normy. Na základe týchto návrhov by sa stretnutia s politickými činiteľmi týchto troch inštitúcií mohli uskutočňovať až po predchádzajúcom zápise zástupcov do registra transparentnosti. Odvtedy, ako Komisia v novembri 2014 zaviedla toto pravidlo v súvislosti so svojimi kontaktmi so zástupcami záujmových skupín, pribudlo do existujúceho registra približne 4 000 nových zápisov.

Týmto návrhom sa takisto objasňuje rozsah zahrnutých činností a subjektov, posilňuje sa monitorovanie dodržiavania etického kódexu registra lobistami a jeho účinné presadzovanie a zavádzajú sa zjednodušené požiadavky na vkladanie údajov a prísnejšia kontrola kvality, vďaka ktorým sa zlepší kvalita údajov. Komisia navrhuje zvýšiť objem prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na dosiahnutie tohto cieľa. Zaregistrované subjekty, ktoré nedodržia etický kódex, by mohli mať dočasne pozastavenú možnosť stretnutí s inštitúciami alebo by mohli byť z registra vymazané.

Súvislosti

Navrhované zmeny registra transparentnosti sú súčasťou širšieho záväzku Junckerovej Komisie zreformovať tvorbu politík EÚ. Tento návrh je výsledkom intenzívnych diskusií so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. V rámci 12-týždňovej verejnej konzultácie, ktorá bola uzavretá 1. júna, bolo doručených 1 758 odpovedí, z toho 975 odpovedí prišlo od jednotlivých občanov a 783 odpovedí od organizácií. Respondenti vyjadrili svoje názory na fungovanie súčasného registra transparentnosti a navrhli, ako by mal vyzerať budúci režim.

Viac..  J. Nagel: Eurozóna nad infláciou ešte nevyhrala, ďalší pokles bude pomalší

Záväzok Junckerovej Komisie zaistiť väčšiu transparentnosť, stanovený v politických usmerneniach, bol už v praxi naplnený viacerými spôsobmi. Od 1. decembra 2014 Komisia uverejňuje informácie o stretnutiach komisárov, členov ich kabinetov a generálnych riaditeľov Komisie so všetkými zástupcami záujmových skupín. Na týchto stretnutiach by sa mali spravidla zúčastňovať iba osoby, ktoré sú zapísané v registri transparentnosti.

Väčší prístup bol poskytnutý aj k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) so Spojenými štátmi. Transparentnosť sa ďalej posilnila na základe Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, ktorá bola podpísaná v apríli a prijal sa ňou celý rad opatrení na zvýšenie otvorenosti rozhodovacieho procesu EÚ vrátane tvorby sekundárnych právnych predpisov. V máji 2016 Komisia prijala nové pravidlá pre expertné skupiny, ktorými sa sprísnili požiadavky na transparentnosť a vytvorili sa väzby s registrom transparentnosti.

Komisia sa vo svojom programe lepšej právnej regulácie z mája 2015 zaviazala, že verejnosti umožní väčšiu kontrolu nad svojím procesom tvorby politík a dá jej priestor na poskytovanie spätnej väzby k tomuto procesu. Boli už vytvorené nové mechanizmy pre poskytovanie spätnej väzby, vďaka ktorým sa zainteresované strany môžu vyjadrovať k iniciatívam Komisie od úplného začiatku ich prípravy (na základe plánov a úvodných posúdení vplyvu), a aj po prijatí návrhu Komisiou. Ich podnety sa využijú v rámci legislatívneho procesu v Parlamente a Rade.

Register transparentnosti je jedným z hlavných nástrojov na plnenie záväzku Komisie zaistiť transparentnosť. Pokrýva všetky činnosti uskutočňované s cieľom ovplyvniť proces tvorby práva a vykonávania politík inštitúciami EÚ. Prvý register transparentnosti spoločne zriadili Európsky parlament a Komisia v roku 2011. V apríli 2014 bol aktualizovaný prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody, stále však zostal platný iba pre tieto dve inštitúcie. Súčasný dobrovoľný register zahŕňa viac ako 9 800 subjektov viazaných etickým kódexom. Sú v ňom zapísané rôzne subjekty od konzultačných spoločností zameriavajúcich sa na oblasť verejných záležitostí a právnických kancelárií až po obchodné a profesijné združenia, mimovládne organizácie, cirkevné organizácie a akademické organizácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices