thyssen
Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Mladí ľudia si na trhu práce v EÚ počínali od roku 2013 lepšie, ako sa očakávalo

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opisuje hlavné úspechy, ktoré sa dosiahli vďaka záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí od ich zavedenia v roku 2013, a vyvodzuje závery o tom, ako zlepšiť úsilie na úrovni EÚ v otázke zamestnanosti mládeže.

V minulom roku Komisia prijala opatrenia na urýchlenie zavádzania záruky pre mladých ľudí zvýšením predbežného financovania v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 zdôraznil odhodlanie rozširovať záruku pre mladých ľudí v celej Európe, s dôrazom na učňovskú prípravu, v snahe zdokonaľovať súbor zručností Európanov a poskytnúť tieto možnosti aj regiónom a mladým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.“

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za euro a sociálny dialóg, uviedol: Záruka pre mladých ľudí je teraz realitou v celej Európe a finančná podpora, ktorú EÚ poskytuje, bude mať zásadný význam pri pokračujúcej podpore členských štátov v ich úsilí, ktorým pomáhajú mladým ľuďom dostať sa späť do zamestnania, alebo sa vrátiť do vzdelávacieho procesu. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou, a preto sme všetci spoločne povinní zabezpečiť, aby mal každý mladý človek príležitosť uspieť na trhu práce“.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Opatrenia a reformy uskutočnené v rámci záruky pre mladých ľudí zmenili životy viac ako 9 miliónom mladých ľudí. Systém záruky pre mladých ľudí podporil dôležité reformy vzdelávacích systémov, služieb zamestnanosti a rôznych partnerstiev v jednotlivých krajinách, ktorých cieľom bolo zabezpečiť lepšie príležitosti pre mladých ľudí. Som presvedčená, že vďaka trvalej politickej podpore, dostatočným zdrojom a pevnému odhodlaniu budeme mať úžitok z doteraz vykonanej práce a dosiahneme výsledky, o ktoré nám ide. Komisia preto nedávno navrhla zvýšenie rozpočtu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020.“

Záruka pre mladých ľudí predstavuje politický záväzok, ktorý prijali všetky členské štáty EÚ vo forme odporúčania Rady z apríla 2013 na základe návrhu Komisie a zaviazali sa zabezpečiť všetkým mladým ľudom kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je hlavným programom financovania na úrovni EÚ, ktorý sa začal vykonávať v tom istom čase na účely postupného zavádzania záruky pre mladých ľudí a s cieľom poskytnúť osobitnú podporu regiónom, v ktorých nezamestnanosť mladých presahuje 25 %. Všetky členské štáty zároveň na podporu zamestnanosti mladých ľudí využívajú svoj podiel finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Z oznámenia, v ktorom sa podáva správa o dosiahnutom pokroku, vyplýva, že hoci nezamestnanosť mladých ľudí zostáva kľúčovým problémom v mnohých členských štátoch, mladí ľudia si na trhu práce v EÚ počínali od roku 2013 celkovo lepšie, než sa očakávalo. V porovnaní s rokom 2013 máme v EÚ o 1,4 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 900 000 menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Tieto povzbudivé trendy naznačujú, že záruka pre mladých ľudí, ktorá sa opiera o iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, prispela k zlepšeniu situácie. Približne 9 miliónov mladých ľudí prijalo nejakú ponuku, pričom vo väčšine prípadov išlo o ponuky zamestnania. Záruka pre mladých ľudí je okrem toho katalyzátorom zmien v politike, ktorý prináša štrukturálne reformy a politické inovácie vo všetkých členských štátoch.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, na ktorú boli na úrovni EÚ vyčlenené cielené finančné zdroje vo výške 6,4 miliardy EUR, zásadne prispela k rýchlemu vytváraniu vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí a priamu podporu z nej čerpalo viac ako 1,4 milióna mladých ľudí spadajúcich do kategórie NEET z regiónov, ktoré to najviac potrebujú. V roku 2015 Komisia zvýšila zálohové platby pre oprávnené členské štáty v rámci iniciatívy o 30 %, t. j. približne o 1 miliardu EUR – čo zohralo významnú úlohu pri poskytovaní ľahko dostupnej hotovostnej likvidity, ktorá umožňuje urýchliť zavádzanie opatrení priamo na mieste.

Vzhľadom na tento pokrok Komisia nedávno navrhla zvýšiť rozpočtové zdroje iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a poskytnúť 1 miliardu EUR do osobitne prideleného rozpočtu iniciatívy, pričom táto suma sa doplní o 1 miliardu EUR z Európskeho sociálneho fondu. Vďaka týmto 2 miliardám EUR by v členských štátoch, ktoré najviac trpia nezamestnanosťou mladých ľudí, mohlo do roku 2020 získať podporu približne o 1 milión mladých ľudí viac. Tieto opatrenia dopĺňajú finančné prostriedky vyčlenené z ESF.

V oznámení sa zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť zavádzanie záruk pre mladých ľudí a rozšíriť ich, ako aj urýchliť vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Ďalej sa v ňom konštatuje, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na podporu „ťažko dosiahnuteľných“ mladých ľudí, t. j. mladých ľudí, ktorí sa nezaregistrovali v rámci verejných služieb zamestnanosti, majú nízku úroveň zručností, predčasne ukončili školskú dochádzku a čelia viacerým prekážkam brániacim vstupu na trh práce (napr. chudoba, sociálne vylúčenie, zdravotné postihnutie a diskriminácia). Zároveň je žiaduce zlepšiť kvalitu ponúk a služieb pre mladých ľudí.

Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Súvislosti

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli prijaté v roku 2013 s cieľom podporiť úsilie členských štátov v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a sú súčasťou širšej politickej agendy zameranej na začlenenie mladých ľudí do spoločnosti.

Ako uviedol predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016: Nemôžem prijať a neprijmem skutočnosť, že Európa zostáva kontinentom nezamestnanosti mladých ľudí. Nemôžem prijať a neprijmem skutočnosť, že miléniová generácia alebo tzv. generácia Y môže byť po 70 rokoch prvou generáciou, ktorá je chudobnejšia, ako boli jej rodičia. Záruku pre mladých ľudí budeme ďalej rozširovať v celej Európe […] v snahe zdokonaľovať súbor zručností Európanov a poskytnúť tieto možnosti aj regiónom a mladým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.

Ako sa uvádza vo vyhlásení o zámere na rok 2016, Komisia zamýšľa intenzívnejšie podporovať mladých ľudí vo všeobecnosti a nástroje záruky pre mladých ľudí by v tejto súvislosti mali zohrávať úlohu ako súčasť širšieho súboru iniciatív zameraných na mladých ľudí. Predseda Juncker napríklad vo svojom prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 oznámil zriadenie európskeho zboru solidarity. Tento zbor solidarity bude vychádzať zo základných hodnôt EÚ angažovanosti a solidarity a poskytne mladým ľuďom vo veku do 30 rokov so silným sociálnym cítením, a to bez ohľadu na to, či využívajú systém záruky pre mladých ľudí alebo nie, príležitosť pomáhať a poskytovať podporu druhým a získať nové zručnosti a skúsenosti buď vo vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte. Komisia predostrie svoju predstavu do konca roka.

Odporúčanie týkajúce sa zavedenia záruky pre mladých ľudí prijala Rada ministrov EÚ 22. apríla 2013 na základe návrhu Komisie z decembra 2012 a schválila Európska rada v júni 2013.

Všetkých 28 členských štátov predložilo plány vykonávania záruky pre mladých ľudí a prijali opatrenia na zavedenie svojich systémov záruky pre mladých ľudí. V týchto plánoch vymedzili kroky, ktoré je potrebné prijať na zavedenie systému záruky pre mladých ľudí, stanovili časový harmonogram kľúčových reforiem a opatrení, úlohy verejných orgánov a ďalších partnerov, ako aj spôsob ich financovania. Vykonávanie vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí monitoruje Komisia v rámci európskeho semestra.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa začala vykonávať v roku 2013 s cieľom poskytovať cielenú podporu mladým ľuďom do 25 rokov žijúcim v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých dosahovala v roku 2012 viac ako 25 %. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je jedným z hlavných finančných zdrojov EÚ na podporu systémov záruky pre mladých ľudí. V súčasnosti môže podporu z tejto iniciatívy čerpať 20 členských štátov.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bola pôvodne vytvorená ako osobitne vyhradený finančný zdroj vo výške 6,4 miliardy EUR, ktorý sa mal čerpať v rokoch 2014 – 2018. V rámci preskúmania rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 v polovici trvania Komisia navrhla ďalšie zvýšenie osobitného prídelu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o ďalšiu 1 miliardu EUR, pričom táto suma sa doplní o 1 miliardu EUR z Európskeho sociálneho fondu. Vďaka tomuto celkovému zvýšeniu zdrojov o 2 miliardy EUR do roku 2020 dosahuje finančné krytie iniciatívy od jej zavedenia v roku 2013 výšku 8,4 miliardy EUR. Okrem toho vďaka zvýšenému objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti od roku 2017 budú môcť viaceré členské štáty oprávnené na podporu z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí investovať z finančných prostriedkov z ESF do opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí až o 2 miliardy EUR viac.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí dopĺňa iné opatrenia prijímané na úrovni jednotlivých členských štátov vrátane opatrení financovaných z ESF. Podpora z ESF sa neobmedzuje na jednotlivcov a môže prispieť k reforme inštitúcií a služieb v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy. Z ESF sa v období rokov 2014 – 2020 investuje 6,3 miliardy EUR priamo do opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí a približne 27 miliárd do opatrení a reforiem vo vzdelávaní.

V roku 2013 hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ vyzvali Komisiu, aby „v roku 2016 predložila správu o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a o fungovaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“. Týmto oznámením si Komisia plní túto úlohu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices