Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Audítori EÚ: Európska komisia potrebuje ešte viac posilniť riadenie

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, Európska komisia potrebuje ešte viac posilniť svoje riadenie ako celok v celej inštitúcii, aby vyriešila kľúčové riziká. Audítori uvádzajú, že nedávne organizačné reformy v Komisii určitým spôsobom smerujú k riešeniu takzvanej kultúry uzavretých štruktúr, ale že v niekoľkých oblastiach sa Komisia odkláňa od medzinárodných osvedčených postupov alebo ich plne nedodržiava.

Audítori preskúmali mechanizmy riadenia v Komisii s dôrazom na audit, finančné hospodárenie a kontrolu, aby zistili, či zodpovedajú osvedčeným postupom a či spĺňajú potreby inštitúcie. Po odstúpení Santerovej Komisie v marci 2000 Komisia schválila bielu knihu s názvom „Reforma Komisie“, ktorej cieľom bola modernizácia jej riadenia. Osvedčené postupy sa však odvtedy ďalej vyvíjali. Napriek tomu, že boli prijaté niektoré opatrenia, audítori zistili, že v niekoľkých oblastiach sa Komisia vzďaľuje od osvedčených postupov pre medzinárodné a verejné orgány, alebo ich úplne nedodržiava.

„Správne riadenie je prioritou vo verejnom i súkromnom sektore“, uviedol Lazaros S. Lazarou, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Súčasné riadenie Komisie je funkčné, ale je nutné ho aktualizovať. Komisia musí byť vzorom v riadení a stáť v popredí vývoja v oblasti osvedčených postupov.“

Nedávnymi organizačnými reformami sa začínajú riešiť niektoré riziká uzavretých štruktúr, konštatujú audítori, ale napriek tomu musí Komisia ešte viac posilniť riadenie ako celok v celej inštitúcii.

Audítori zdôrazňujú, že zatiaľ čo útvar Komisie pre vnútorný audit zameriava svoje úsilie na vnútornú kontrolu, zodpovednosť za kontrolu výdavkov mimo Komisie nesú jednotlivé riaditeľstvá a oddelenia. Informácie, ktoré má k dispozícii výbor Komisie pre audit, sú obmedzené. Úloha výboru Komisie pre audit a jeho zloženie sú viac obmedzené než úloha výborov pre audit v podobných medzinárodných orgánoch.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Uznávajú, že Komisia nedávno začala pripájať k účtovným závierkam nefinančné informácie. Stále však spoločne s účtovnou závierkou poskytuje menej nefinančných informácií ako porovnateľné organizácie.

Audítori odporúčajú Komisii:

• vysvetliť dôvody, prečo sa rozhodla neuplatniť osvedčené postupy;

• vyzvať jej útvar pre vnútorný audit, aby vykonával viac auditov zameraných na otázky riadenia na vysokej úrovni;

• dokončiť proces zosúlaďovania jej rámca vnútornej kontroly so zásadami dobrého riadenia;

• posunúť zverejnenie svojej ročnej účtovnej závierky na ešte skorší termín;

• zhrnúť informácie, ktoré sú už k dispozícii, do jednotnej správy (alebo súboru správ) o povinnosti zodpovedať sa, ktorá bude včas predkladaná na audit;

• zverejniť ročnú odhadovanú úroveň chybovosti založenú na konzistentnej metodike;

• pravidelne aktualizovať a zverejniť jej mechanizmy riadenia;

• preformovať výbor pre pokrok v oblasti auditu na výbor pre audit s väčšinou nezávislých, externých členov a rozšíriť jeho právomoci.s

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices