urbanizacia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia predstavila tri záväzky na dosiahnutie globálnych cieľov novej mestskej agendy

Nová mestská agenda, prijatá na konferencii OSN Habitat III, ktorá sa konala v ekvádorskom Quite, obsahuje usmernenia na docielenie toho, aby sa mestá na celom svete stali sociálne inkluzívnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie. Ide o základný kameň vykonávania programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ďalších významných reformných programov, najmä Parížskej dohody.

Partneri programu OSN Habitat vrátane EÚ a jej členských štátov predstavili záväzky na vykonávanie novej mestskej agendy, pričom každý zahŕňa špecifický rozsah pôsobnosti, očakávané výsledky a výstupy.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová na konferencii OSN Habitat III uviedla: „Naše záväzky vychádzajú zo skúseností s mestskou politikou, ktoré EÚ za tie roky získala, a s programami a projektmi, ktoré priniesli žiadané výsledky. Nastal čas rozšíriť ich koncept za hranice EÚ. Európska únia sa tak dostane na čelo celosvetového úsilia ovládnuť silu rýchlej urbanizácie a premeniť ju na pracovné príležitosti, rast a zlepšovanie kvality života pre všetkých.“

Tieto tri záväzky sú:

  1. Dosiahnutie novej mestskej agendy prostredníctvom mestskej agendy pre EÚ

Nová mestská agenda a mestská agenda pre EÚ majú rovnakú víziu, pokiaľ ide o vyvážený, udržateľný a integrovaný rozvoj miest.

Mestská agenda pre EÚ bola navrhnutá pre mestá, aby mali možnosť podieľať sa na tvorbe politík. So svojimi 12 prioritnými témami, viacúrovňovým riadením a zameraním na partnerské učenie prispieva mestská agenda pre EÚ k vykonávaniu novej mestskej agendy v rámci EÚ a v rámci partnerstva s mestskými zúčastnenými stranami – nielen s mestami, ale aj podnikmi, mimovládnymi organizáciami a zástupcami z členských štátov a inštitúcií EÚ.

Akčné plány pre 12 prioritných tém sú v procese prípravy. Budú obsahovať odporúčania týkajúce sa politík, osvedčených postupov a projektov, ktoré sa majú v EÚ spoločne využívať a rozširovať.

  1. Vytvorenie celosvetovej harmonizovanej definície miest

Na účely porovnávania údajov, referenčného porovnávania a lepšieho monitorovania by sa všade na svete mala používať spoločná definícia miest. V rámci partnerstva s OECD a so Svetovou bankou EÚ takúto definíciu vypracuje, pričom bude vychádzať z definície miest, ktorú vypracovali EÚ a OECD, na základe počtu a hustoty obyvateľstva a stupňa urbanizácie EÚ.

Viac..  Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Vytvorí sa online databáza, ako aj celosvetový zoznam miest a ich hlavných charakteristík. Návrh celosvetovej definície miest sa napokon predloží Organizácii Spojených národov.

  1. Posilnenie spolupráce medzi mestami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest

Na základe stabilného prístupu siete URBACT financovanej z prostriedkov EÚ a metodiky programu EÚ pre medzinárodnú spoluprácu miest (International Urban Cooperation) sa budú mestá na celom svete[1] podporovať, aby nadväzovali vzťahy s jedným alebo viacerými partnerskými mestami na účely vypracovania a vykonávania miestnych akčných plánov a projektov zameraných na spoločné priority, ako je napr. prístup k vode, dopravné systémy, zdravotníctvo alebo bývanie. Obchodní partneri by mali pri navrhovaní a vykonávaní týchto akčných plánov úzko spolupracovať.

Online platforma na vytváranie sietí bude poskytovať usmernenia a umožní spoluprácu medzi regiónmi.

Súvislosti

Habitat III je konferencia Organizácie Spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest, ktorá sa koná v ekvádorskom Quite od 17. do 20. októbra 2016.

V uznesení 66/207 a v súlade s dvadsaťročným cyklom (1976, 1996 a 2016) sa Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rozhodlo zvolať konferenciu Habitat III s cieľom oživiť celosvetový záväzok v oblasti udržateľnej urbanizácie a zamerať sa na vykonávanie novej mestskej agendy v nadväznosti na istanbulskú agendu Habitat z roku 1996.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices