uctovnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozumiete všetkým rozpočtovým pojmom?

Viacročný finančný rámec

Svoj rozpočet prijíma EÚ každý rok, no okrem toho plánuje aj na niekoľko rokov dopredu. Viacročný finančný rámec je dlhodobý plán, ktorý stanovuje priority a maximálne čiastky, ktoré môže EÚ minúť v jednotlivých oblastiach. Prijíma sa na obdobie siedmych rokov.

Súčasný rámec bol prijatý na obdobie 2014-2020, no Európsky parlament požiadal o jeho priebežné prehodnotenie, či zodpovedá súčasným výzvam, ktoré je potrebné riešiť, a v prípade potreby prijať zmeny.

Záväzky a platby

Správne finančné hospodárenie nie je len o sledovaní súčasných výdavkov, ale aj o tom, koľko peňazí sa zaviažete vyplatiť v budúcnosti. Nie je tomu inak ani v prípade európskeho rozpočtu. Platby sú výdavky, ktoré sa vyplácajú počas daného rozpočtového roka a záväzky sú sľuby vyplatiť peniaze za projekty alebo kontrakty, ktoré pobežia aj po skončení daného roka.

Rabaty

Väčšina peňazí v rozpočte EÚ dnes pochádza z príspevkov členských štátov vypočítaných na základe ich hrubého domáceho  dôchodku. Ak niektorá krajina do rozpočtu prispieva viac, ako sa jej z neho ujde, provokuje to veľké rozpory. Na zmiernenie tejto nerovnováhy sa preto niektorým krajinám udeľujú rabaty. Najznámejším z nich je rabat pre Spojené kráľovstvo, ktorému až 66% jeho príspevku preplatia ostatné členské štáty. Podobné úľavy dostali aj niektoré iné krajiny.

Európsky parlament už dlhšiu dobu argumentuje, že tieto rabaty prinášajú do rozpočtu neprehľadnosť a členské štáty sa tak počas rokovaní sústreďujú na svoje vlastné záujmy a zabúdajú, že spoločný trh a programy EÚ prinášajú úžitok pre všetkých. Poslanci okrem toho požadovali aj kompletnú zmenu financovania EÚ a nové zdroje príjmov.

Viac..  Elektromobily sú v obchode medzi EÚ a zvyškom sveta čoraz dôležitejšie

Spoločné riadenie rozpočtu

Na implementáciu takmer celého rozpočtu dohliada Európska komisia, no zodpovednosť za európske fondy a programy deleguje  na členské štáty. O tom, kto dostane peniaze z EÚ, či už je to na poľnohospodárstvo, podnikanie alebo zamestnanosť, tak rozhodujú samotné národné orgány. Na prerozdeľovanie peňazí však Komisia zblízka dohliada a v prípade, že boli použité nesprávne, si ich vypýta späť.

Podvody a nezrovnalosti

Rozpočet EÚ každý rok kontroluje Európsky dvor audítorov. Audítori tak môžu počas svojej práce prísť na viaceré nezrovnalosti – ak napríklad niekto žiada o preplatenie výdavkov, ktoré mu nemali byť povolené alebo ak farmári žiadajú príspevok na väčšie pozemky ako v skutočnosti vlastnia. Niekedy ide len o chyby, no ak je to úmyselné, tu už hovoríme o podvodoch.

Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 odhaduje podiel chýb na 3,8%, čo je síce menej ako minulý rok, no stále viac ako referenčná hodnota 2%.

Absolutórium

Konečný verdikt o tom, či Komisia a orgány a agentúry EÚ hospodárili v uplynulom roku, tak ako treba, dáva Európsky parlament. Tento proces sa nazýva absolutórium a Parlament pritom vychádza zo zistení dvora audítorov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices