utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ pokračuje v premiestňovaní migrantov, od Talianska požaduje zvýšenie kapacít

Členské štáty pokračovali v plnení svojich záväzkov pri zabezpečovaní legálnych kanálov pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu, pričom od poslednej správy presídlili ďalších 1 157 osôb, čím sa ich celkový počet zvýšil až na 11 852 osôb, čo je viac než polovica z počtu 22 504 osôb dohodnutého v rámci mechanizmu v júli 2015.

V súvislosti s premiestňovaním sa potvrdzuje celkovo pozitívny vývoj za niekoľko uplynulých mesiacov, keďže počas obdobia vykazovania sa uskutočnilo ďalších 1 212 premiestnení. Napriek krátkodobému poklesu z dôvodu osobitných okolností však z výnimočného zníženia v porovnaní s vysokým počtom premiestnení v septembri vyplýva, že členské štáty musia vyvinúť ďalšie úsilie o udržanie doteraz dosiahnutého pozitívneho trendu.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti povedal: „Po pozitívnych trendoch v oblasti premiestňovania a presídľovania dosiahnutých v lete je práve teraz okamih, keď tieto trendy treba udržať. Oceňujem doterajšiu prácu členských štátov v ich kolektívnom úsilí týkajúcom sa premiestňovania a presídľovania. Chcel by som, aby sa dosiahol stabilný počet prísľubov, rýchle postupy a stabilný počet premiestnení každý týždeň. Urýchlene treba urobiť ďalšie kroky na riešenie narastajúceho počtu príchodov do Talianska a tisícok ľudí uviaznutých v Grécku.  Po roku uplatňovania mechanizmu očakávame, že členské štáty zintenzívnia svoje úsilie týkajúce sa plnenia záväzku a stopercentného dodržiavania povinností.“

Premiestňovanie

Po rekordnom počte 1 372 presunov uskutočnených v septembri sa ukázalo, že október je prechodný mesiac s pomalším tempom premiestňovania oproti predchádzajúcim vykazovaným obdobiam. Od 28. septembra do 8. novembra bolo premiestnených 1212 osôb, 921 z Grécka a 291 z Talianska. Nižší počet presunov v októbri (779, z toho 549 z Grécka a 230 z Talianska) je predovšetkým odzrkadlením nízkeho počtu prísľubov prijatých počas augusta, čo sa ako dominový efekt prejavilo v nižšej miere presunov. Počet plánovaných premiestnení doteraz uskutočnených v novembri však naznačuje, že tento pokles by mal byť skôr výnimočným než dlhodobým prejavom. Tento dočasný nezdar v inak pozitívnom trende však potvrdzuje, že na zvýšenie počtu presunov za mesiac a na udržanie stabilného tempa premiestňovania je potrebné ďalšie úsilie. Okrem toho, aj keď sa premiestňovanie maloletých osôb bez sprievodu začalo zvyšovať, treba toho urobiť ešte viac, aby sa zabezpečil urýchlený presun všetkých maloletých osôb bez sprievodu oprávnených na premiestnenie.

V súčasnosti je približne 24 000 osôb zo štátov, ktorých štátni príslušníci sú oprávnení na premiestnenie, v Grécku, a približne 20 400 osôb zo štátov, ktorých štátni príslušníci sú oprávnení na premiestnenie, prišlo do Talianska od januára 2016. Ak sa úsilie týkajúce sa premiestňovania zintenzívni, v období premiestňovania (do septembra 2017) by malo byť možné premiestniť všetky oprávnené osoby.

Vzhľadom na počet migrantov prichádzajúcich do Talianska (od 26. septembra doteraz 29 844 osôb) a vzhľadom na stále naliehavú humanitárnu situáciu v Grécku, kde sa v súčasnosti nachádza viac než 61 700 migrantov, je premiestňovanie aj naďalej rozhodujúcim riešením na zmiernenie tlaku v týchto krajinách. Komisia opakuje výzvu tým členským štátom, ktoré neprijali žiadne prísľuby ani nepremiestnili žiadnych žiadateľov o azyl, aby tak bezodkladne urobili.

Komisia ďalej vyzýva členské štáty, ktoré sú už do mechanizmu premiestňovania zapojené, aby pokračovali v prijímaní záväzkov a pravidelnom premiestňovaní v súlade s objemom ich kvót, aby urýchlili čas odozvy na žiadosti o premiestnenie, aby si informácie o dôvodoch odmietnutia vymieňali prostredníctvom zabezpečených kanálov, ktoré poskytuje Europol, a aby zvýšili svoje prijímacie kapacity na ubytovanie žiadateľov o azyl.

Komisia takisto vyzýva Grécko a Taliansko, aby naďalej zvyšovali svoje kapacity na spracúvanie žiadostí. Konkrétne, Komisia podporuje Grécko, aby zriadilo ďalšie centrá premiestnenia, a Taliansko, aby realizovalo dohody s Europolom, ako aj prvé premiestňovacie presuny maloletých osôb bez sprievodu.

Presídľovanie

Jeho vykonávanie v rámci mechanizmu EÚ pre presídľovanie z júla 2015 naďalej prebieha správnym smerom, pričom doteraz bola presídlená viac než polovica z dohodnutého počtu 22 504 osôb. Na základe informácií získaných od zúčastnených štátov bolo v rámci mechanizmu presídľovania do 7. novembra presídlených 11 852 osôb do 21 štátov (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko). Švédsko, Spojené kráľovstvo a Fínsko, ako aj pridružené štáty Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island už svoje prísľuby splnili.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Počet presídlení z Turecka v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka, vrátane celkového počtu presídlení, sa naďalej zvyšoval, keďže členské štáty pokračovali v posudzovaní spisov, ktoré im postúpilo Turecko prostredníctvom úradu UNHCR. Od 4. apríla 2016 bolo z Turecka do EÚ presídlených 2 217 Sýrčanov vrátane 603 Sýrčanov od vydania predchádzajúcej správy. Tempo presídľovania bolo zachované a okrem Belgicka, Estónska, Francúzska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Španielska, Švédska a Talianska, sa uskutočnilo aj presídlenie do Nórska. Členské štáty by si mali naďalej plniť záväzky týkajúce sa presídľovania, a to aj v rámci uplatňovania vyhlásenia EÚ a Turecka.

Súvislosti

Dočasný mechanizmus núdzového premiestňovania bol zriadený v septembri 2015 na základe dvoch rozhodnutí Rady, v ktorých sa členské štáty zaviazali premiestniť do septembra 2017 až 160 000 osôb z Talianska a Grécka (a prípadne z iných členských štátov).

Komisia 8. júna 2015 prijala návrh európskeho mechanizmu presídľovania a 20. júla 2015 sa členské štáty dohodli na presídlení 22 504 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu.

Po summite lídrov EÚ s Tureckom, ktorý sa konal 29. novembra 2015, bol prijatý akčný plán EÚ – Turecko. Kľúčovým prvkom plánu, ktorý navrhla Komisia 15. decembra 2015, je dobrovoľný systém prijímania osôb zameraný na podporu Turecka pri riadení utečencov a poskytovaní bezpečných a legálnych kanálov pre osoby, ktoré potrebujú ochranu.

Európska rada 7. marca 2016 vyzvala na urýchlenie vykonávania premiestňovania, aby sa zmiernila záťaž, s ktorou zápasí Grécko. Európska rada vo svojich záveroch z 20. a 21. októbra zopakovala výzvu na prijatie ďalších opatrení na urýchlenie uplatňovania mechanizmov premiestňovania a presídľovania vzhľadom na naliehavú potrebu poskytnúť podporu Grécku a Taliansku. Dnešná správa je reakciou na závery Rady a záväzok Komisie v pláne „Späť k Schengenu“.

Vo vyhlásení EÚ a Turecka z 18. marca 2016 sa stanovuje, že za každého Sýrčana, ktorý bude z gréckych ostrovov vrátený do Turecka, bude iný Sýrčan presídlený z Turecka do EÚ. Táto zásada sa uplatňuje od 4. apríla 2016. Prednosť majú migranti, ktorí predtým nevstúpili ani sa nepokúsili neregulárne vstúpiť na územie EÚ.

V nadväznosti na vyhlásenie EÚ a Turecka prijala Rada 29. septembra zmenu druhého rozhodnutia Rady o premiestňovaní s cieľom sprístupniť 54 000 miest, ktoré ešte neboli pridelené, zo 160 000 miest plánovaných na premiestnenie, pre legálne prijatých Sýrčanov z Turecka do EÚ.

Komisia 13. júla navrhla stály rámec Únie pre presídľovanie s cieľom stanoviť spoločný súbor štandardných postupov výberu kandidátov na presídlenie a spoločný ochranný štatút pre osoby presídlené do EÚ na zefektívnenie a lepšie zacielenie úsilia spojeného s presídľovaním v budúcnosti.

Komisia prijala 16. marca 2016 prvú správu o premiestňovaní a presídľovaní. Druhá správa bola prijatá 12. apríla, tretia 18. mája, štvrtá 15. júna, piata 13. júla a šiesta 28. septembra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices