ocean
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Celosvetový ekonomický prínos oceánov sa odhaduje až na 1,3 bilióna EUR

Ak budú oceány lepšie chránené a udržateľným spôsobom riadené, bude možné účinne riešiť globálne výzvy ako zmena klímy, chudoba a potravinová bezpečnosť.

Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijali spoločné oznámenie, ktorom navrhujú opatrenia zamerané na bezpečné, chránené, čisté a udržateľne riadené oceány. Európska únia ako silný globálny aktér vytyčuje program EÚ v oblasti lepšej správy oceánov na základe medziodvetvového medzinárodného prístupu založeného na pravidlách.

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, uviedla: Týmto spoločným oznámením potvrdzujeme náš záväzok zasadzovať sa v prvej línii za vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030 v prospech občanov EÚ a celého sveta. Naše oceány sú ohrozované trestnou činnosťou, pirátstvom a ozbrojenými lúpežami. Úsilie o presadenie pobrežných alebo námorných pohľadávok má vplyv na regionálnu stabilitu a svetové hospodárstvo. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme mohli formovať správu oceánov ako súčasť vonkajšej činnosti Európskej únie. Zároveň ide o konkrétny príklad toho, ako sa prejavuje globálna stratégia EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v praxi“.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie zodpovedný za zamestnanosť, rast a investície, uviedol: Oceány v sebe skrývajú veľký potenciál na posilnenie rastu, zamestnanosti a inovácií, pričom sa ich zároveň dotýkajú niektoré z najnaliehavejších globálnych výziev ako zmena klímy, morský odpad a narastajúci počet obyvateľov. Toto oznámenie zdôrazňuje dôležitú úlohu EÚ ako zástancu udržateľného rozvoja, globálneho aktéra v rámci správy oceánov a používateľa morských zdrojov.“

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: Oceány pokrývajú až 70 % plochy našej planéty. Svet si začína uvedomovať, že sa o ne musíme lepšie starať. To môžeme dosiahnuť len pevnou medzinárodnou spoluprácou. EÚ preberá vedúce postavenie s cieľom vytvoriť pevnejší systém správy oceánov na celom svete. Oznamujeme program, ktorého cieľom je zlepšiť spôsob riadenia oceánov, zmierniť vplyv ľudského pôsobenia na ne a investovať do vedy. Tým sa zabezpečí udržateľné využívanie morských zdrojov, čo v konečnom dôsledku prinesie zdravé morské ekosystémy a prosperujúce námorné hospodárstvo“.

V dnešnom návrhu sa stanovuje 14 súborov opatrení v 3 prioritných oblastiach: 1. zlepšenie rámca pre medzinárodnú správu oceánov, 2. zmiernenie tlaku na oceány a moria a vytvorenie podmienok pre udržateľnú modrú ekonomiku, 3. posilnenie medzinárodného výskumu oceánov a zhromažďovanie údajov.

1. Zlepšenie rámca pre medzinárodnú správu oceánov:

Existujúce pravidlá týkajúce sa oceánov treba ďalej rozvíjať a lepšie presadzovať napríklad preto, aby bolo možné riešiť otázky týkajúce sa oblastí mimo jurisdikcie jednotlivých štátov, alebo v záujme vykonávania medzinárodne dohodnutých cieľov udržateľného rozvoja, akým je napríklad cieľ ustanovenia 10 % oblastí za chránené morské oblasti do roku 2020. EÚ bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť vykonávanie týchto pravidiel a v októbri 2017 usporiada konferenciu s názvom „Naše oceány“ s cieľom stavať na týchto záväzkoch. Do roku 2018 Komisia taktiež vypracuje usmernenia týkajúce sa prieskumu a využívania prírodných zdrojov v oblastiach pod jurisdikciou jednotlivých štátov.

Na základe svojej stratégie námornej bezpečnosti bude Európska únia spolupracovať s partnerskými krajinami s cieľom znížiť námorné bezpečnostné hrozby a riziká, ako je napríklad pirátstvo, obchodovanie s ľuďmi, so zbraňami a s omamnými látkami, a zároveň bude v plnej miere využívať kapacity novej Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) a Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA). Okrem toho sa EÚ výrazne angažuje prostredníctvom svojich misií spoločnej v rámci bezpečnostnej a obrannej politiky a operácií v Stredozemnom mori a Indickom oceáne. Prostredníctvom operácie EUNAVFOR Atalanta EÚ aktívne bojuje proti pirátstvu pri somálskom pobreží a operáciou EUNAVFOR MED Sophia sa usiluje o narušenie sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi a vďaka nej sa do dnešného dňa podarilo zachrániť životy viac ako 28 000 ľudí v južnej časti centrálneho Stredozemia.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

2. Zmiernenie vplyvu ľudskej činnosti na oceány a vytvorenie podmienok pre udržateľnú modrú ekonomiku:

Vzhľadom na vstup Parížskej dohody do platnosti sa Komisia bude snažiť posilniť opatrenia súvisiace s oceánmi s cieľom vykonať vnútroštátne a medzinárodné záväzky, a to počnúc konferenciou COP22 venovanou oceánom (Oceans Day) v Marrákeši dňa 12. novembra 2016. Oceány absorbujú 25 % vyprodukovaného CO2 a sú preto významnými regulátormi klímy. Ak sa neprijmú žiadne opatrenia na obmedzenie otepľovania a okysľovania oceánov, hrozí riziko, že dôjde k deregulácii klímy.

Pre EÚ je prioritou aj boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Najmenej 15 % úlovkov na celom svete v hodnote 8 – 19 miliárd EUR ročne je ulovených nezákonným spôsobom. EÚ ako líder v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu bude presadzovať multilaterálne opatrenia a posilní úlohu Interpolu v boji proti takémuto rybolovu. Komisia začne pilotný projekt zameraný na monitorovanie nezákonného rybolovu na celom svete prostredníctvom satelitnej komunikácie.

Morský odpad predstavuje ďalšiu vážnu hrozbu pre naše oceány. V rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo navrhne EÚ do roku 2017 stratégiu pre plasty, ktorá by mala prispieť k zníženiu objemu morského odpadu o najmenej 30 % do roku 2020.

Komisia do roku 2025 vypracuje medzinárodné usmernenia o námornom priestorovom plánovaní a pomôže rozšíriť chránené morské oblasti na celom svete s pomocou financovania v rámci programov Horizont 2020 a LIFE.

3. Posilnenie medzinárodného výskumu oceánov a zhromažďovanie údajov:

Odhaduje sa, že ešte 90 % morského dna oceánov nie je prebádaných. Menej než 3 % sa používa na hospodársku činnosť. Lepšie pochopenie a spoľahlivé vedecké poznatky majú zásadný význam, ak chceme riadiť zdroje oceánov udržateľným spôsobom a zmierniť vplyv ľudskej činnosti na ne. Európska námorná monitorovacia a dátová sieť poskytuje údaje z viac ako 100 námorných výskumných ústavov a jej údaje sú prístupné pre všetkých. Komisia navrhne spôsob, ako možno z tejto databázy vytvoriť celosvetovú sieť údajov o oceánoch a moriach.

Navrhované opatrenia sa teraz prerokujú s členskými štátmi EÚ v Rade a Európskom parlamente.

Súvislosti

Dnešná iniciatíva je neoddeliteľnou súčasťou reakcie EÚ na program trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030, a to najmä pokiaľ ide o cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 14 – „ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov“. Vychádza z politického mandátu, ktorý komisárovi Vellovi udelil predseda Juncker s cieľom „zapojiť sa do formovania medzinárodnej správy oceánov, a to v rámci OSN, na ďalších mnohostranných fórach, ako aj dvojstranne s kľúčovými globálnymi partnermi.“

EÚ sa pri podpore bezpečnosti a ochrany, globálneho námorného rastu a globálnej správy prostredníctvom dvojstranných, regionálnych a viacstranných partnerstiev opiera o globálnu stratégiu EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. V tejto globálnej stratégii, ktorú predložila vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová v júni 2016, sa vyzýva k väčšej prepojenosti vnútorných a vonkajších politík. Cieľom dnešného spoločného oznámenia je prepojiť vnútorné a vonkajšie bezpečnostné aspekty v rámci dobrej správy oceánov. Zohľadňujú sa v ňom existujúce stratégie, najmä stratégia námornej bezpečnosti EÚ, a regionálne stratégie napr. stratégie pre Guinejský záliv a Indický oceán vrátane integrovanej politiky pre Arktídu. Cieľom týchto snáh je dosiahnuť lepšiu spoločnú medzinárodnú zodpovednosť za naše oceány.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices