polnohospodar
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia: Postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci treba posilniť

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorej predsedá bývalý holandský minister poľnohospodárstva a univerzitný profesor Cees Veerman, komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi predložila svoju správu.

Vytvorenie osobitnej skupiny zloženej z dvanástich nezávislých expertov odráža zvýšené obavy súvisiace s globálnym vývojom v potravinovom reťazci, a najmä s postavením výrobcu v tomto reťazci. Osobitné skupina bola preto požiadaná o prerokovanie viacerých relevantných otázok s cieľom zlepšiť postavenie poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca.

Počas prijímania správy, ktorá je výsledkom desaťmesačnej práce, komisár Hogan uviedol: „Vzhľadom na ťažkosti v niektorých konkrétnych sektoroch sme konštatovali, že je potrebné úlohu poľnohospodárov v potravinovom reťazci posilniť, aby sa zaručilo, že sa svoje produkty dostanú spravodlivú odmenu. Posilnenie vplyvu a postavenia poľnohospodárov je pre mňa jednou z hlavných priorít. Správa osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy je veľmi vítaným príspevkom k diskusii o tom, ako tento cieľ dosiahnuť. Správu prioritne posúdime a jej odporúčania uprednostníme tak, aby sme zabezpečili vhodnú politickú reakciu. Komisia uznala dôležitosť tejto otázky už vo svojom pracovnom programe na rok 2017 a dnešná správa zohrá pri plnení tohto záväzku kľúčovú úlohu.“

Kvôli obavám, že poľnohospodári znášajú hlavnú záťaž kolísania cien a dlhotrvajúcich období nízkych cien, dospela osobitná skupina v správe k záveru, že politický rámec týkajúci sa dodávateľského reťazca „je možné a potrebné naďalej zlepšovať“. Správa popri ďalších záveroch vyzýva na zavedenie nových pravidiel na úrovni EÚ, ktoré by sa týkali niektorých nekalých obchodných praktík, ako aj vykonávania účinných režimov presadzovania predpisov v členských štátoch, napríklad využitím rozhodcov.

K ďalším odporúčaniam patrí zvýšenie transparentnosti trhu, posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, uľahčovanie prístupu poľnohospodárov k finančným prostriedkom a lepšie využívanie nástrojov na riadenie rizík. Správa osobitnej skupiny konkrétne odporúča:

  • zavedenie povinného nahlasovania cien a poskytovanie včasnejších, štandardizovanejších údajov na zlepšenie transparentnosti trhu;
  • pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky, napriek tomu, že dobrovoľné iniciatívy boli užitočné, nepomohli splniť cieľ, ktorým bolo zavedenie účinného a nezávislého presadzovania predpisov. Na úrovni EÚ by sa preto mali zaviesť rámcové právne predpisy a v členských štátoch by sa mali podporiť účinné režimy presadzovania predpisov, napríklad využitím rozhodcov. Správa okrem toho obsahuje aj týkajúce sa povinných písomných zmlúv, ktoré by poľnohospodárom takisto pomohli;
  • pokiaľ ide o posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, pravidlá spoločnej organizácie a právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže by mali byť jasné a uplatniteľné tak, aby sa možnosti poľnohospodárov na spoluprácu naozaj zvýšili;
  • v otázke uľahčenia prístupu poľnohospodárov k finančným prostriedkom existuje potenciál na väčšie využívanie finančných nástrojov – v tejto súvislosti by mala úlohu zohrať Európska investičná banka (EIB), ktorá by sa mohla takisto zapojiť do prípravy možnej záruky na vývozné úvery a
  • pokiaľ ide o riadenie rizík, existujúce nástroje by sa mali zlepšiť. Jedným z týchto nástrojov pre poľnohospodárov sú termínované trhy, je však potrebné vynaložiť väčšie úsilie v oblasti zvyšovania informovanosti a odbornej prípravy.
Viac..  EÚ finančne pomôže farmárom v Rakúsku, Česku a Poľsku a vinárom v Portugalsku

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorá bola ustanovená v januári 2016, sa zaoberala aj celým radom otázok, ktoré budú základom pre diskusie o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2020, pričom poukázala na výzvy vyplývajúce z klimatickej zmeny, nedostatku vody a fosílnych zdrojov energie. Poukázala aj na to, aké dôležité je odmeňovať poľnohospodárov za poskytovanie verejných statkov a služieb. Správa ďalej navrhuje možnosť zavedenia prvkov politiky integrovaného riadenia rizík na úrovni EÚ. V neposlednom rade sa v nej zdôrazňuje význam výskumu a inovácií a prilákania mladých poľnohospodárov do tohto odvetvia v záujme riešenia budúcich výziev.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices