it
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

V roku 2015 bola prevažná väčšina IKT špecialistov v EÚ mužského pohlavia

V roku 2015 pracovalo v Európskej únii na pozícii špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) takmer osem milionov ľudí, čo predstavuje podiel na celkovej zamestnanosti na úrovni 3,5 percenta. V priebehu posledných rokov počet špecialistov IKT narastal, a zároveň konštantne rástol aj ich podiel na celkovej zamestnanosti – tento trend odráža snahu lepšie sa prispôsobiť potrebám súčasného digitálneho sveta.

Povolanie špecialistu IKT naďalej vykonávajú v prevažnej miere muži – v roku 2015 bolo v EÚ až osem z desiatich špecialistov IKT (83,9 percenta) mužského pohlavia. Ide zároveň o povolanie, ktoré podľa štatistík vykonávajú najmä ľudia s vyšším vzdelaním, keďže až 6 odborníkov z desiatich zamestnaných v oblasti informačných a komunikačných technológií dosiahlo terciárny stupeň vzdelania (60,5 percenta).

Tieto údaje pochádzajú z článku, ktorý zverejnil Eurostat (štatistický úrad Európskej únie), a zohľadňujú sa pri tvorbe rôznych politík EÚ, najmä iniciatív pod hlavičkou stratégie Jednotný digitálny trh.  Zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií je významnou hnacou silou zmeny v oblastiach spôsobov výroby a zamestnanosti.

zaznam-na-celu-obrazovku-14-11-2016-170127-bmp

Podiel špecialistov IKT na celkovej zamestnanosti je najvyšší vo Fínsku a Švédsku, najnižší v Grécku

V roku 2015 bolo najviac odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií zamestnaných vo Veľkej Británii (1,54 milióna), v Nemecku (1,47 milióna) a vo Francúzsku (0,95 milióna). Tieto tri členské štáty spolu zamestnávali viac ako polovicu všetkých špecialistov IKT v rámci celej EÚ v roku 2015.

V relatívnych číslach bol zaznamenaný najvyšší podiel špecialistov IKT na celkovej zamestnanosti v roku 2015 vo Fínsku (6,5 percenta), v Švédsku (6,1 percenta), v Holandsku a vo Veľkej Británii (v obidvoch prípadoch 5,0 percenta), nasledovali Luxembursko (4,6 percenta) a Estónsko (4,4 percenta). Naopak, na spodných priečkach rebríčka sa umiestnili Grécko (1,2 percenta), Rumunsko (1,9 percenta), Litva (2,1 percenta), Cyprus a Lotyšsko (obe 2,2 percenta), Bulharsko a Portugalsko (po 2,3 percenta), Španielsko (2,4 percenta) a Taliansko (2,5 perceta), ktoré registrovali najnižší podiel ľudí zamestnaných v IKT na  celkovej zamestnanosti.

V porovnaní s rokom 2011 sa ale v roku 2015 absolútny počet ľudí zamestnaných v oblasti informačných a komunikačných technológií zvýšil takmer vo všetkých členských štátoch a rovnako narástol aj ich podiel na celkovej zamestnanosti. Stalo sa to najmä v Nemecku, Francúzsku, Estónsku, Maďarsku, Portugalsku a Fínsku. Celkovo na úrovni EÚ počet špecialistov IKT vzrástol v období rokov 2011- 2015 o takmer 1,5 milióna, a ich podiel na celkovej zamestnanosti stúpol z 3,0 na 3,5 percenta.

Najvyšší podiel mužov zamestnaných v oblasti IKT má Česká republika…

V roku 2015 bola prevažná väčšina (83,9 percenta) IKT špecialistov v EÚ mužského pohlavia. Bolo tomu tak v každom členskom štáte EÚ, pričom ich podiel sa ale líšil – zatiaľ čo v Bulharsku to bolo 72,3 percenta a v Rumunsku 72,8 percenta, v Českej republike bolo mužského pohlavia až 90,1 percenta IKT špecialistov, nasledovalo Slovensko (88,6 percenta), Maďarsko (88,1 percenta), Luxembursko (87,4 percenta) a Holandsko (87 percent).

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Z uvedených údajov vyplýva, že ženy sú v oblasti informačných a komunikačných technológií nedostatočne zastúpené vo všetkých členských štátoch, a to najmä v Českej republike, na Slovensku, v Holandsku, Maďarsku, Luxembursku, Rakúsku, Poľsku a v Portugalsku. Tieto údaje sú v ostrom kontraste so štatistikami o celkovej zamestnanosťou, kde sú podiely za obe pohlavia vo všeobecnosti vyvážené.

… zatiaľ čo najviac IKT špecialistov s terciárnym stupňom vzdelania má Litva…

V roku 2015 mala v EÚ viac než polovica (60,5 percent) špecialistov IKT dosiahnuté terciárne vzdelanie. Tak tomu bolo v prípade väčšiny členských štátov. Najvyšší podiel bol zaznamenaný v Litve (kde malo až 79,8 percent špecialistov IKT v roku 2015 terciárne vzdelanie), nasledovalo Španielsko (78,7 percenta), Írsko (77,5 percenta),  Francúzsko (76,9 percenta) a  Belgicko (76,2 percenta). Naopak, na spodných priečkach rebríčka s najnižším podielom špecialistov IKT s ukončeným terciárnym vzdelaním sa umiestnilo s výrazným náskokom Taliansko (33,1 percenta), nasledovalo Nemecko (48,1 percenta), Portugalsko (51,4 percenta), Dánsko (52,1 percent) a  Švédsko (52,6 percent).

Medzi IKT špecialistami bolo v roku 2015 v priemere viac ľudí s dosiahnutým terciárnym vzdelaním ako bol priemer za celkovú zamestnanosť, a to vo všetkých členských štátoch, najmä však v Rumunsku, na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a v Bulharsku.

… a najviac špecialistov IKT vo veku do 35 rokov majú Malta, Litva a Bulharsko

V roku 2015 mala viac ako tretina (36,4 percenta) všetkých špecialistov IKT v EÚ vek menej ako 35 rokov. Najväčší podiel špecialistov IKT mladších ako 35 rokov bol na Malte (58,0 percenta), v Litve (55,3 percenta), Bulharsku (54,6 percenta), Lotyšsku (52,2 percenta), Estónsku (52,0 percenta) a Rumunsku (51,4 percenta). Naopak, ľudia do veku 35 rokov tvorili menej ako jednu tretinu všetkých odborníkov v oblasti IKT v Taliansku (25,4 percenta), Dánsku (28,6 percenta), Švédsku (30,1 percenta), Fínsku (30,3 percenta), Holandsku (32,5 percenta), Írsku (32,8 percenta) a Luxembursku (33,0 percenta).

V roku 2015 bolo vo väčšine členských štátoch medzi špecialistami IKT v priemere viac osôb mladších ako 35 rokov, než tomu bolo v prípade celkovej zamestnanosti, pričom jedinými výnimkami sú Dánsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko, Luxembursko a Írsko.

zaznam-na-celu-obrazovku-14-11-2016-170343-bmp

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices