znecistenie-ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament schválil nové limity pre látky znečisťujúce ovzdušie

Európsky parlament podporil ambicióznejšie emisné stropy do roku 2030 pre kľúčové látky znečisťujúce ovzdušie, medzi ktoré patria napríklad oxidy dusíka, oxid siričitý a jemné tuhé častice. Na nových limitoch sa vyjednávači EP dohodli ešte so zástupcami holandského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ. Znečistenie ovzdušia je v EÚ zodpovedné za približne 400.000 predčasných úmrtí ročne.

„Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou úmrtí s environmentálnym súvisom v EÚ. Politický kontext sa za ostatné tri roky dramaticky zmenil. Otázka kvality ovzdušia sa v nebývalej miere stala súčasťou verejnej diskusie, a to aj v súvislosti so škandálom Volkswagenu a otázkou emisných testov automobilov v skutočných jazdných podmienkach. Azda je tu tiež poznanie, že za ostatných desať rokov sme sa sústredili tak veľmi na emisie CO2, že sme zanedbali čistotu ovzdušia,‟ uviedla spravodajkyňa a hlavná parlamentná vyjednávačka Julie Girling (ECR, UK).

„Pevne verím, že toto hlasovanie je krokom správnym smerom. Nie je to ideálne riešenie ale občanom prinesie zlepšenie v oblasti zdravia,‟ dodala. Parlament schválil nové znenie smernice pomerom hlasov 499 (za): 177 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

Nová legislatíva upravuje národné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC), amoniak (NH3) a jemné tuhé častice (s priemermi menej 2,5 µm). Navrhované emisné stropy by mali do roku 2030 znížiť zdravotné dopady znečisteného ovzdušia o približne 50%.

Látky znečisťujúce ovzdušie pochádzajú podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) z viacerých zdrojov:

  • tuhé častice (PM) sa do ovzdušia dostávajú ako vedľajší produkt vykurovania, priemyselnej výroby a dopravy,
  • oxidy dusíka (NOx) emituje najmä sektor dopravy,
  • oxidy síry (SOx) pochádzajú zväčša z výroby energie a inej ako cestnej dopravy,
  • temer všetok amoniak (NH3) sa do ovzdušia dostáva v dôsledku poľnohospodárskej výroby,
  • emisie oxidu uhoľnatého (CO) pochádzajú z vykurovania a dopravy,
  • väčšina metánu (CH4) sa do ovzdušia dostáva pri poľnohospodárskej činnosti, jeho zdrojom je však aj odpad (skládky) a vzniká tiež pri výrobe energie.

Emisie automobilov

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Schválený text na základe požiadavky poslancov potvrdzuje záväzok EÚ identifikovať a opraviť právne predpisy regulujúce zdroje znečistenia, ktoré sa ukázali byť neúčinné. Svedčí o tom napríklad zjavný rozpor medzi skutočnými emisiami oxidov dusíka v reálnych jazdných podmienkach a vykázanými emisiami pri testovaní naftových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje norma EURO 6.

Metán

Metán bol z pôsobnosti smernice na žiadosť členských štátov vyňatý. Komisia však potvrdila, že v prípade potreby bude iniciovať zmenu tohto ustanovenia.

Súvislosti

V roku 2010 bolo znečisťovanie ovzdušia zodpovedné za viac ako 400.000 predčasných úmrtí v EÚ , pričom eutrofizácii bolo vystavených 62 % územia Únie vrátane 71 % ekosystémov sústavy Natura 2000. Celkové externé náklady vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia sa pohybujú v rozpätí 330 až 940 miliárd eur ročne. Do priamych hospodárskych škôd možno zahrnúť 15 miliárd eur vyplývajúcich zo zameškaných pracovných dní, 4 miliardy eur nákladov na zdravotnú starostlivosť, 3 miliardy eur v dôsledku straty úrody poľnohospodárskych plodín a 1 miliardu eur z poškodenia budov (zdroj: Európska komisia).

Nedodržiavanie existujúcich noriem kvality ovzdušia a nových medzinárodných záväzkov EÚ vyplývajúcich z Göteborského protokolu znemožňuje lepšiu ochranu obyvateľov EÚ, ako aj ich životného prostredia. Oblasti, v ktorých nie sú dodržané limitné hodnoty tuhých častíc (PM10) predstavujú 32% a v prípade oxidu dusičitého (NO2) 24% územia EÚ. Približne 40 miliónov ľudí je dodnes vystavených úrovniam emisií PM10, ktoré prekračujú povolené stropy EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices