geoblokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada sa dohodla na návrhu nariadenia, ktorým sa zakazuje neodôvodnené geografické blokovanie

Geografické blokovanie je diskriminačným postupom, ktorý bráni online zákazníkom v prístupe na webové sídlo v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb z neho.

Cieľom tohto návrhu nariadenia je odstrániť diskrimináciu zákazníkov z dôvodu ich štátnej príslušnosti a miesta pobytu alebo sídla a podporiť elektronický obchod.

„Online nákup z inej krajiny EÚ rovnakým spôsobom ako v prípade miestnych občanov dnes očakávajú mnohí občania. Novými pravidlami na zamedzenie neodôvodneného geografického blokovania sa výrazne zlepší hospodárstvo založené na elektronickom obchode a občanom sa sprístupní širší výber tovaru a služieb. Stane sa tak len vtedy, keď sa zaručí bezpečnosť a dôvera zo strany kupujúcich aj predávajúcich. Naším rozhodnutím, ktoré sme urobili len niekoľko mesiacov po predložení návrhu, sme pripravili pôdu pre rýchle otvorenie rokovaní s Parlamentom a ich prípadné uzavretie v budúcom roku.“ Peter Žiga, predseda Rady a minister hospodárstva Slovenskej republiky. 

Dohoda sa dosiahla kvalifikovanou väčšinou. Bude spoločnou pozíciou Rady, na základe ktorej sa začnú rokovania s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu EÚ.

Hlavné charakteristiky znenia Rady:

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Hlavným cieľom návrhu je zabrániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o ceny, predaj alebo platobné podmienky pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Jeho rozsah pôsobnosti je v súlade so smernicou o službách, čo vylučuje činnosti, ako sú napr. finančné, audiovizuálne, dopravné, zdravotné a sociálne služby.

Nové pravidlá budú v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa vzťahujú na cezhraničný predaj, ako sú napr. pravidlá týkajúce sa autorského práva a právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä nariadenia Rím I a Brusel I.

Rovnaký prístup k tovaru a službám

Podľa nových predpisov nebudú môcť obchodníci diskriminovať zákazníkov v súvislosti so všeobecnými zmluvnými podmienkami vrátane cien, ktoré ponúkajú pri predaji tovaru a služieb, v troch prípadoch. Keď obchodník:

1. predáva tovar, pričom ho dodáva do členského štátu, do ktorého ponúka dodávku, alebo ho doručuje na miesto dohodnuté so zákazníkom;

2. poskytuje elektronicky poskytované služby, ako sú napr. cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany. Toto sa nevzťahuje na služby, ktorých hlavnou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom a iným chráneným predmetom úpravy alebo ich používanie, alebo na predaj diel chránených autorským právom v nehmotnej podobe, ako sú napr. elektronické knihy alebo online hudobný obsah;

3. poskytuje služby, ktoré zákazník prijíma v krajine, v ktorej obchodník pôsobí, ako sú napr. ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov a vstupenky na hudobné festivaly alebo do zábavných parkov.

Viac..  Regulátor EÚ zakáže spoločnosti Meta používať údaje používateľov na reklamu

Na rozdiel od cenovej diskriminácie nebude zakázané rozlišovanie cien, takže obchodníci budú môcť voľne ponúkať odlišné všeobecné podmienky prístupu vrátane cien a budú sa môcť zamerať na určité skupiny zákazníkov na určitých územiach.

Okrem toho nebudú obchodníci povinní dodávať tovar zákazníkom mimo členského štátu, do ktorého ponúkajú dodávku.

Platobné transakcie

Nariadením sa zakazuje neodôvodnená diskriminácia zákazníkov v súvislosti s platobnými prostriedkami. Obchodníci nebudú môcť uplatňovať rôzne platobné podmienky pre zákazníkov z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka.

Nediskriminácia v súvislosti s prístupom k webovému sídlu elektronického obchodovania

Obchodníci nebudú môcť blokovať ani obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup alebo presmeruje zákazníka k inej verzii online rozhrania, musí to jasne vysvetliť.

Pasívny predaj

V zmysle všeobecného smerovania zostávajú niektoré výnimky povolené právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže naďalej v platnosti. Napríklad v situácii, keď sú obchodníci viazaní dohodou so svojím dodávateľom, ktorý ich požiadal o obmedzenie pasívneho predaja (t. j. predaja, pri ktorom sa obchodník aktívne neuchádza o podnik zákazníka). V týchto prípadoch sa nové nariadenie nebude uplatňovať.

Ďalšie kroky

Rokovania medzi Radou, Európskym parlamentom a Komisiou sa začnú po tom, keď Parlament schváli svoju pozíciu.

Kontext

Komisia predložila pôvodný návrh Rade a Európskemu parlamentu 25. mája 2016. Zakladá sa na článku 114 Zmluvy o EÚ.

Bol predložený spolu s doplnkovými legislatívnymi návrhmi o službách cezhraničného doručovania balíkov a preskúmaním nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom pokročiť smerom k skutočnej integrácii jednotného trhu.

Európska rada vo svojich záveroch z 25. a 26. júna 2015 vyzdvihla význam stratégie jednotného digitálneho trhu a vyzvala k prijatiu opatrení zameraných na vykonávanie kľúčových prvkov stratégie vrátane odstránenia zostávajúcich prekážok voľného pohybu tovaru a služieb, ktoré sa predávajú online, a na riešenie neodôvodnenej diskriminácie na základe geografickej polohy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices