Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Komisia navrhla nové pravidlá EÚ pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán

Európska komisia navrhla nové pravidlá s cieľom zaistiť, aby v prípade krízy infraštruktúr trhu vo finančnom systéme so systémovým významom, nazývaných „centrálne protistrany“, bolo možné účinne reagovať.

Centrálna protistrana koná ako sprostredkovateľ pre obe strany transakcie s finančným nástrojom, vrátane dlhopisov, akcií, derivátov a komodít (ako sú napríklad poľnohospodárske produkty, ropa a zemný plyn). Majú rozhodujúci význam pri znižovaní rizík a obmedzovaní prepojení v rámci finančného systému. Pomáhajú finančným spoločnostiam a koncovým používateľom, ako sú korporácie, riadiť ich obchodné riziká. Rozsah a význam centrálnych protistrán v Európe a vo svete sa takmer zdvojnásobil po tom, ako skupina G20 v reakcii na finančnú krízu prijala záväzok vykonávať prostredníctvom nich zúčtovanie štandardizovaných mimoburzových (OTC) derivátov. Zúčtovanie veľkej časti zmlúv o derivátoch v hodnote 500 biliónov EUR, ktoré sú celosvetovo aktívne, vykonáva 17 centrálnych protistrán v Európe.

Pre centrálne protistrany EÚ už existujú prísne regulačné predpisy stanovené v nariadení o infraštruktúre európskych trhov („EMIR“, pozri MEMO/12/232). Avšak nie sú zavedené harmonizované pravidlá pre celú EÚ, pretože nie je pravdepodobná situácia, v ktorej by centrálne protistrany čelili vážnym problémom alebo zlyhaniu, a bolo by preto potrebné na ne uplatniť organizované ozdravné postupy alebo postupy pre riešenie krízy. Návrh sa zameriava na uplatnenie rámca pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán, ktoré sú systémovo dôležité pre finančný systém. Zabezpečí sa tým, aby kritické funkcie centrálnych protistrán boli zachované pri súčasnom zachovaní finančnej stability, čo takisto pomôže zabrániť tomu, aby náklady na spojené s reštrukturalizáciou a riešením krízových situácií zlyhávajúcich centrálnych protistrán znášali daňovníci.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Tento návrh, ktorý ďalej posilní európsky finančný systém, sa zameriava na ochranu daňovníkov, a to prostredníctvom zvládnutia situácie centrálnej protistrany, ak sa dostane do ťažkostí. To je dôležité, pretože centrálne protistrany sú kľúčovou súčasťou nášho finančného systému a pomáhajú firmám riadiť ich riziká. Doplní silnú reguláciu trhov s derivátmi, ktorú sme zaviedli po kríze“.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Centrálne protistrany fungujú naprieč hranicami a zásadným spôsobom pomáhajú znižovať riziká v rámci finančného systému. Napriek tomu musíme byť pripravení na situáciu – aj keď pravdepodobnosť jej vzniku je veľmi malá – zlyhania centrálnej protistrany a mať zavedené potrebné pravidlá. Návrh je dôležitý na zabezpečenie dôvery v náš finančný systém.“

Finančná kríza jasne ukázala, že zlyhanie dôležitej finančnej inštitúcie môže zvyšku finančného systému spôsobiť vážne problémy a môže mať negatívny vplyv na rast v širšom hospodárskom kontexte. Je dôležité, aby orgány v Európe mali právomoc zakročiť, ak centrálna protistrana zlyhá a situáciu riešiť systematickým spôsobom.

Hlavné prvky návrhu

V navrhovaných pravidlách pre centrálne protistrany sa uvádzajú ustanovenia porovnateľné s pravidlami v oblasti ozdravenia a riešenia krízových situácií v prípade bánk (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk – BRRD), ktoré sú založené na medzinárodných normách. Pretože sa však centrálne protistrany od bánk značne líšia, tento návrh obsahuje osobitné nástroje, ktoré lepšie zodpovedajú postupom riadenia zlyhania centrálnych protistrán a ich prevádzkovým predpisom, najmä s cieľom určiť, ako by sa mali rozdeliť straty.

Navrhované pravidlá od centrálnych protistrán a príslušných orgánov vyžadujú, aby sa na možné problémy pripravili, včas zasiahli s cieľom zamedziť problému a v prípade krízy zakročili.

Príprava a prevencia

Navrhované pravidlá vyžadujú, aby centrálne protistrany vypracovali plány ozdravenia, ktoré by zahŕňali opatrenia na prekonanie akejkoľvek formy finančných ťažkostí prekračujúcich rámec zdrojov na riadenie zlyhania a ďalšie požiadavky podľa nariadenia EMIR. Mali by obsahovať scenáre, ako je zlyhanie zo strany zúčtovacích členov centrálnych protistrán, ako aj realizácia iných rizík a strát pre samotnú centrálnu protistranu, ako je podvod alebo kybernetické útoky. Plány ozdravenia preskúma orgán dohľadu nad centrálnou protistranou.

Orgány zodpovedné za riešenie krízových situácií centrálnych protistrán sú povinné vypracovať plány riešenia krízových situácií, v ktorých sa stanovuje, ako by centrálne protistrany boli reštrukturované a ako by boli zachované ich kritické funkcie v nepravdepodobnom prípade ich zlyhania.

Včasná intervencia

Včasnou intervenciou sa zabezpečí, že sa finančné problémy budú riešiť hneď, ako sa objavia, a že problémy bude možné odvrátiť. Orgánom dohľadu centrálnej protistrany boli udelené osobitné právomoci na zasahovanie do činností centrálnych protistrán, ak je ohrozená ich životaschopnosť, avšak pred tým, než dôjde k zlyhaniu, alebo v prípade, ak by ich činnosť mohla mať nepriaznivý vplyv na celkovú finančnú stabilitu. Orgány dohľadu môžu od centrálnych protistrán takisto žiadať, aby do svojho plánu ozdravenia zahrnuli osobitné opatrenia, alebo aby vykonali zmeny vo svojej obchodnej stratégii alebo právnej či prevádzkovej štruktúre.

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Právomoci a nástroje na riešenie krízovej situácie

V súlade s usmerneniami vydanými Radou pre finančnú stabilitu sa bude riešiť krízová situácia centrálnej protistrany v prípade, ak zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, ak toto zlyhanie nemožno odvrátiť alternatívnym riešením prostredníctvom súkromného sektora, a ak by zlyhanie ohrozilo verejný záujem a finančnú stabilitu. Okrem toho by sa mohla začať riešiť krízová situácia centrálnej protistrany, aj keď uvedené podmienky nie sú splnené, ak by uplatnenie ďalších ozdravných opatrení mohlo ohroziť finančnú stabilitu.

Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi

Centrálne protistrany majú cezhraničný charakter, pričom najväčšie z nich pôsobia na medzinárodnej úrovni. Je dôležité, aby príslušné orgány spolupracovali cezhranične, aby sa v prípade potreby zaručilo účinné plánovanie a riadne riešenie krízovej situácie. Návrh zavádza pre každú centrálnu protistranu tzv. kolégiá pre riešenie krízových situácií, zahŕňajúce všetky príslušné orgány vrátane Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Existujúce kolégiá podľa nariadenia EMIR a novovytvorené kolégiá pre riešenie krízových situácií by mali spoločne vykonávať osobitné úlohy, ktoré sú im pridelené podľa tohto nariadenia. ESMA uľahčí prijatie spoločných opatrení a v prípade potreby bude vystupovať ako záväzný mediátor.

Návrh nariadenia bude teraz predložený Európskemu parlamentu a Rade EÚ na schválenie a prijatie.

Súvislosti

Európska Komisia uskutočnila od 5. októbra do 28. decembra 2012 verejnú konzultáciu o možnom rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií . V konzultácii sa zisťovala potreba mechanizmov na ozdravenie a riešenie krízových situácií, najmä vo vzťahu k centrálnym protistranám, centrálnym depozitárom cenných papierov a poisťovniam. Z konzultácie vyplynulo, že prioritou by malo byť vytvorenie celoeurópskych pravidiel ozdravenia a riešenia krízových situácií pre centrálne protistrany. Splnenie požiadavky skupiny G20 na to, aby sa v prípade štandardizovaných OTC derivátov vykonávalo centrálne zúčtovanie, bolo uznané ako presvedčivý argument v prospech prijatia takýchto opatrení.

Na medzinárodnej úrovni lídri skupiny G20 schválili prístup, ktorý vypracovala Rada pre finančnú stabilitu (FSB), aby boli prostredníctvom komplexných a vhodných nástrojov pre ozdravenie a riešenie krízových situácií riešené riziká, ktoré môže zlyhanie akejkoľvek finančnej inštitúcie (banky, infraštruktúry finančného trhu, poisťovne atď.) globálneho systémového významu predstavovať pre finančný systém. Okrem toho Výbor pre platobnú a trhovú infraštruktúru (CPMI) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) vypracovali usmernenia týkajúce sa plánov ozdravenia pre infraštruktúry finančného trhu, vrátane centrálnych protistrán, pričom Rada pre finančnú stabilitu (FSB) vydala ďalšie usmernenie týkajúce sa uplatňovania jej „Kľúčových atribútov účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie“ na infraštruktúry finančného trhu, ako sú centrálne protistrany. Tieto usmernenia boli zohľadnené v návrhu Komisie.

Rozsiahlejšia práca v oblasti riešenia krízových situácií

Analýza potreby reagovať prostredníctvom postupov ozdravenia a riešenia krízových situácií iných finančných firiem, než sú banky a centrálne protistrany, stále prebieha. Je tomu tak najmä vzhľadom na poznatky získané počas finančnej krízy, ktoré nepreukázali rovnakú naliehavú potrebu takýchto opatrení. Takéto opatrenia však môžu byť v budúcnosti potrebné, berúc do úvahy vývoj hospodárskeho a finančného rizika v príslušných sektoroch.

Rozsiahlejšia medzinárodná práca vo vzťahu k poisťovniam na úrovni G20 je v pomerne skorom štádiu. V Európe vykonáva Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dôkladné, porovnávacie a rozsiahle preskúmanie vnútroštátnych postupov ozdravenia a riešenia krízových situácií a vývoja v tejto oblasti a je pripravený predložiť správu o tejto téme v prvom polroku 2017. Na základe uvedenej správy Komisia zváži ďalší vhodný postup, a to na základe úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, Radou a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami.

Hlavné údaje

V roku 2015 vykonali centrálne protistrany centrálne zúčtovanie predstavujúce v priemere viac než 50 % svetového trhu s OTC derivátmi, ktorý dosahoval hodnotu 493 biliónov USD. Je to takmer dvojnásobok podielu z roku 2009, keď došlo k záväzku skupiny G20. V súčasnosti by sa mohlo urobiť zúčtovanie v priemere 70 % všetkých nových transakcií s OTC derivátmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices