jyrki-katainen
Podpredseda Komisie Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia: Investičný plán prináša konkrétne výsledky

Komisia v súlade so svojím návrhom posilniť a rozšíriť Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý tvorí jadro Investičného plánu pre Európu, zohľadnila zistenia troch hodnotení.

Investičný plán pre Európu už preukázal svoju užitočnosť podporou udržateľného zvyšovania investícií vo všetkých členských štátoch. Vzhľadom na konkrétne výsledky, ktoré sa od uvedenia investičného plánu Komisiou pred dvomi rokmi dosiahli, predseda Jean-Claude Juncker predložil vo svojej správe o Stave Únie zo 14. septembra návrh na posilnenie EFSI s cieľom podporiť ďalšie investície.

Za týmto návrhom nasledovali tri hodnotenia vrátane nezávislého hodnotenia, ktoré sa plánovalo pri vytvorení EFSI. Ich zistenia sú zhrnuté v predkladanom oznámení Komisie a budú podkladom legislatívnej diskusie Európskeho parlamentu a členských štátov o návrhu Komisie. Členské štáty sa na samite EÚ-27 konaného 15. septembra v Bratislave ako aj na októbrovej Európskej rade zaviazali, že sa dohodnú na svojej rokovacej pozícii k návrhu Komisie na zasadnutí Rady ECOFIN dňa 6. decembra, pričom zohľadnia zistenia nezávislého hodnotenia.

Komisia svoju správu uverejnila 14. septembra. Európska investičná banka, strategický partner Komisie pri plnení investičného plánu, predložila svoje hodnotenie 5. októbra. Napokon globálne pôsobiaca audítorská spoločnosť EY 14. novembra uverejnila externé, nezávislé hodnotenie. Vo všetkých troch správach sa dospelo k zisteniu, že EFSI už zvýšil prístup k financovaniu ako aj mobilizoval súkromný kapitál a identifikoval oblasti, v ktorých by sa mohol investičný plán posilniť.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Investičný plán je našou hlavnou politikou. Už ukázal, že svojou činnosťou prispieva k zlepšovaniu investičného prostredia v Európe. Počúvali sme a z predchádzajúcich skúseností sme si zobrali ponaučenie. Spätná väzba, ktorú sme získali, je v súlade s naším návrhom na doladenie, rozšírenie a posilnenie plánu.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, doplnil: „Investičný plán prináša konkrétne výsledky a dotýka sa občanov a spoločností v celej Európe. Spoločnosti môžu rozširovať svoje aktivity, zamestnávať nových pracovníkov a viac investovať do výskumu a vývoja. Projekty, ktoré EIB schválila v rámci EFSI, mobilizujú celkové investície vo výške 154 miliárd EUR v 27 členských štátoch a podporujú takmer 380 000 malých a stredných podnikov. Vyzývame členské štáty a Európsky parlament, aby bezodkladne prijali náš návrh EFSI 2.0 a pomohli nám tak podporiť udržateľné investície s cieľom umožniť ľuďom v Európe nájsť si opäť prácu a podporiť rast v EÚ.“

Zisteniami uvedených troch hodnotení sa všeobecne zaoberá návrh Komisie na zdvojnásobenie trvania a kapacity EFSI. Prvým krokom má byť predĺženie jeho trvania do konca roka 2020 a zvýšenie jeho celkového investičného cieľa z 315 miliárd na najmenej 500 miliárd EUR. V návrhu sa už väčší dôraz kladie na príspevky súkromného sektora a doplnkovosť, ako aj na zvýšenie transparentnosti pri výbere projektov.

Všetky tri hodnotenia takisto poukazujú na vysoký potenciál v oblasti rozvíjania nových foriem spolupráce medzi EFSI a inými zdrojmi financovania EÚ. Vyzdvihujú aj potrebu dôkladne monitorovať možnú konkurenciu medzi niektorými z týchto zdrojov a EFSI. V návrhu Komisie sa zdôrazňujú aj potenciálne prínosy kombinovania zdrojov z EFSI s inými fondmi EÚ a spolufinancovania z národných podporných bánk, keďže predstavujú kľúčové možnosti na zväčšenie geografického pokrytia EFSI, najmä tým, že pomáhajú posilniť EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch. Podpora pre tieto regióny sa preto posilní okrem iného tým, že sa v návrhu výslovne uvádzajú tie odvetvia, na ktoré by sa inak všeobecné ciele EFSI nevzťahovali. V návrhu sú aj zahrnuté zlepšenia Európskeho centra investičného poradenstva, a to s cieľom vytvoriť stabilný prísun projektov a investičné platformy na zvýšenie kombinovania rôznych fondov EÚ.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne sa zmierňuje, boj ECB sa však neskončil

Komisia takisto predložila iniciatívy na uľahčenie financovania reálnej ekonomiky. Pre členské štáty budú napríklad prínosom jasnejšie usmernenia k pravidlám účtovníctva verejného sektora, najmä v oblasti verejno-súkromných partnerstiev. Eurostat a EIB v septembri uverejnili príručku o štatistickom spracovaní verejno-súkromných partnerstiev.

Súvislosti

Od novembra 2014 Komisia zmobilizovala značné finančné zdroje EÚ inovačným spôsobom, ktorý maximalizuje vplyv verejných finančných prostriedkov a aktivuje súkromné investície. Politické opatrenia Komisie sa sústreďujú na udržateľné investície predovšetkým do infraštruktúry a malých a stredných podnikov, najmä prostredníctvom efektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov rozpočtu EÚ spolu s opatreniami zameranými na zlepšovanie celkového podnikateľského prostredia.

Investičný plán pre Európu pozostáva z troch pilierov:

  • po prvé, Európsky fond pre strategické investície, ktorý poskytuje záruku EÚ na mobilizáciu súkromných investičných prostriedkov,
  • po druhé, Európske centrum investičného poradenstva a Európsky portál investičných projektov, ktoré poskytovaním technickej pomoci a zvyšovaním viditeľnosti investičných príležitostí investičným projektom pomáhajú, aby mali vplyv na reálnu ekonomiku,
  • po tretie, odstránenie regulačných prekážok pre investície na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.

V rámci prvého piliera bola absorpcia prostriedkov na trhu v rámci okna pre MSP obzvlášť rýchla a výsledky EFSI v rámci nej prekonávajú všetky očakávania. Došlo k zvýšeniu okna pre MSP o 500 miliónov EUR v júli 2016, aby sa zabezpečilo, že sú k dispozícii dostatočné prostriedky na poskytovanie financovania malým a stredným podnikom s podporou EFSI.

V rámci druhého piliera Európske centrum investičného poradenstva začalo činnosť 1. septembra 2015. Predkladatelia projektov, orgány verejnej moci a súkromné spoločnosti môžu získať technickú podporu, pomocou ktorej môžu svoje projekty rozbehnúť, aby dosiahli fázu investičnej pripravenosti. Môžu získať poradenstvo o vhodných zdrojoch financovania a prístup k jedinečnému radu technických a finančných odborných znalostí. Aby sa pre investorov zabezpečila vyššia viditeľnosť aktuálnych investičných príležitostí v EÚ, Komisia vytvorila Európsky portál investičných projektov, ktorý začal fungovať 1. júna 2016. Predkladatelia projektov môžu svoje projekty predložiť on-line, kde sa priraďujú k príslušným investičným príležitostiam, čiže ide o akýsi druh zlaďovacej služby.

S cieľom odstrániť prekážky investíciám, čo predstavuje tretí pilier investičného plánu, Komisia už predložila konkrétne iniciatívy s cieľom pomôcť podporiť investície a uľahčiť financovanie reálnej ekonomiky, ako napríklad zníženie kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry. Energetická únia, únia kapitálových trhov, jednotný trh a jednotný digitálny trh, ako aj balík predpisov o obehovom hospodárstve zahŕňajú osobitné opatrenia, ktorými sa – za predpokladu, že budú v plnej miere vykonané – odstránia prekážky, podporia inovácie a ďalej zlepší prostredie pre investície. Členské štáty musia zároveň realizovať nevyhnutné reformy, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace investíciám identifikované v rámci európskeho semestra, napr. v oblastiach ako platobná neschopnosť, verejné obstarávanie, justičné systémy a efektívnosť verejnej správy či odvetvové právne predpisy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices