Günther H. Oettinger
Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia chce pomôcť Európanom v ich kariérnom raste a každodennom živote

Komisia spolu s členskými štátmi, podnikmi, sociálnymi partnermi, MVO a poskytovateľmi vzdelávania spustila koalíciu pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, aby pomohla uspokojiť vysoký dopyt po digitálnych zručnostiach v Európe, ktoré sú pre súčasný pracovný trh a spoločnosť nevyhnutné.

Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta je jednou z desiatich hlavných iniciatív, ktoré Komisia navrhla v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu predloženého v júni tohto roku. Niekoľko partnerov vrátane vyše 30 organizácií a skupín ako European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL a Google prisľúbilo znižovať nedostatok digitálnych zručností v rámci koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. Komisia vyzýva ďalšie zainteresované strany, aby sa zapojili do tejto koalície a prijali jej chartu. Členovia koalície sa zaväzujú riešiť nedostatok zručností na všetkých úrovniach od vysokokvalifikovaných zručností v oblasti IKT po zručnosti, ktoré občania EÚ potrebujú k životu, práci a zapojeniu sa do digitálnej ekonomiky a spoločnosti. Má to veľký význam tak pre európsky priemysel, aby mohol naďalej konkurovať pri čoraz rýchlejšom vývoji u svojich konkurentov, ako aj pre európsku spoločnosť, aby ostala inkluzívna v digitálnom veku.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Umožniť viacerým ľuďom rozvíjať digitálne zručnosti je ako dať im vstupenku do digitálnej ekonomiky. Nemôžeme budovať digitálny jednotný trh v Európe bez riešenia nedostatku digitálnych zručností. Zriadenie koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta je významným krokom v našom spoločnom úsilí o zvýšenie digitálnych zručností každého občana v Európe.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, k tomu dodal: „Nedostatok digitálnych zručností už spomaľuje inovácie a rast v Európe. To platí nie len pre IKT podniky, ale aj pre organizácie vo všetkých sektoroch, či už súkromné alebo verejné. Musíme odstrániť túto prekážku, aby sme zaručili, že Európania dostanú prácu, ktorú si zaslúžia, a naše podniky budú mať prístup k veľkej zásobárni digitálnych talentov.“

Digitálne zručnosti zahŕňajú viaceré zručnosti, ktoré môžu občania využívať – od vyhľadávania informácii na internete, zdieľania online správ až po vytvorenie digitálneho obsahu, ako sú kódovacie aplikácie. V Európe chýbajú ľudia s digitálnymi zručnosťami, ktorí by obsadili voľné pracovné miesta vo všetkých sektoroch. Do roku 2020 nebude obsadených 750 000 kvalifikovaných pracovných miest v oblasti informačnýcha komunikačných technológií (IKT). Napriek tomu nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov predstavuje skoro 20 % v EÚ. Viac než tretina ekonomicky činného obyvateľstva a okolo 45 % občanov Európskej únie má iba základné digitálne zručnosti.

Na otváracom podujatí v Bruseli sa zúčastňujú podpredseda Komisie Ansip, komisár Oettinger a komisár Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ako aj podpredseda belgickej vlády Alexander De Croo.

Komisár Oettinger okrem toho udelil ceny štyrom víťazom súťaže Digital Skills Awards 2016.

Partneri v rámci posilnenia digitálnych zručností

Nová koalícia nadväzuje na prácu veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta, kampaň eSkills for Jobs a strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu 2020. Od roku 2013 sa veľká koalícia zaslúžila o to, že 80 podporujúcich organizácií poskytlo viac než 2 miliónom ľudí odbornú prípravu v digitálnych zručnostiach a že bolo zriadených 13 národných koalícií pre digitálne zručnosti v členských štátoch.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Čoskoro začnú fungovať tri nové národné koalície – v Českej republike, Estónsku a Slovinsku – a štyri ďalšie sa pripravujú. Cieľom je, aby všetky členské štáty mali národné koalície do roku 2020.

Očakáva sa, že do roku 2020 bude vďaka týmto kombinovaným iniciatívam možné:

  • vyškoliť jeden milión mladých nezamestnaných ľudí na voľné pracovné miesta v oblasti digitálnych technológiíprostredníctvom stáží, učňovských príprav a krátkodobých vzdelávacích programov,
  • podporiť zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily a najmä prijať konkrétne opatrenia na podporu malých a stredných podnikov, ktoré majú osobitné problémy prilákať a udržať si digitálne talenty, ako aj preškoliť svojich zamestnancov,
  • zmodernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu, aby všetkým študentom a učiteľom poskytli príležitosť používať digitálne nástroje a materiály potrebné na výučbu a štúdium, ako aj rozvíjať a aktualizovať ich digitálne zručnosti,
  • presmerovať a využiť dostupné finančné prostriedky na podporu digitálnych zručností a zvýšiť informovanosť o význame digitálnych zručností pre zamestnanosť, konkurencieschopnosť a zapojenie do spoločnosti.

Komisia podporí prácu koalície tým, že bude koordinovať činnosti na úrovni EÚ, uľahčovať partnerstvá a podporovať výmenu najlepších postupov.

Nový program v oblasti zručností pre Európu

V programe v oblasti zručností pre Európu Komisia stanovuje desať konkrétnych iniciatív s cieľom zlepšiť spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami zručnosti ľudí a ich význam pre trh práce. Tri z týchto iniciatív – záruku získania zručností (premenovanú na „cestu zvyšovania úrovne zručností“), návrh na preskúmanie európskeho kvalifikačného rámca a koncepciu sektorovej spolupráce v oblasti zručností – prijala Komisia v júni 2016. Navrhovaná revízia rámca Europass bola prijatá v októbri 2016. Dňa 5. decembra 2016 Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, otvorí Európsky týždeň odborných zručností. Počas tohto týždňa sa budú organizovať rôzne podujatia v Bruseli a členských štátoch na zlepšenie atraktívnosti a imidžu odborného vzdelávania a prípravy. Ostatné činnosti v rámci programu v oblasti zručností sa budú realizovať v roku 2017: preskúmanie rámca kľúčových kompetencií, nástroj v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ďalšia analýza a výmena najlepších postupov týkajúcich sa riešenia problému úniku mozgov a návrh zameraný na sledovanie výsledkov absolventov na trhu práce.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices