online nakupovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové návrhy Komisie uľahčia nakupovanie a predávanie tovarov a služieb on-line

Európska komisia predstavila rad opatrení na zlepšenie prostredia vo sfére dane z pridanej hodnoty (DPH) pre podniky v EÚ pôsobiace v oblasti elektronického obchodu. Návrhy Komisie umožnia spotrebiteľom a spoločnostiam, najmä začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom, ľahšie nakupovať a predávať tovar a služby on-line.

Zavedením portálu pre platby DPH on-line pre celú EÚ („jednotné kontaktné miesta“) sa značne znížia náklady na plnenie povinností spojených s platbou DPH, čo podnikom v EÚ prinesie ročné úspory vo výške 2,3 miliardy EUR. Nové pravidlá takisto zabezpečia, že DPH sa bude platiť v členskom štáte konečného spotrebiteľa, čím dôjde k spravodlivejšiemu rozdeleniu daňových príjmov medzi krajinami EÚ. Návrhy Komisie majú členským štátom pomôcť kompenzovať súčasnú stratu DPH v súvislosti s elektronickým obchodom odhadovanú každoročne na 5 miliárd EUR. Odhadovaná strata príjmov pravdepodobne do roku 2020 dosiahne výšku 7 miliárd EUR.

Komisia v neposlednom rade plní svoj sľub, že umožní členským štátom uplatňovať rovnakú sadzbu DPH na elektronické publikácie, napríklad na elektronické knihy a on-line noviny, ako na ich tlačené ekvivalenty, a to tým, že ruší ustanovenia, ktoré vylučovali elektronické publikácie z priaznivého daňového režimu, ktorý sa vzťahoval na tlačené publikácie.

Andrus Ansip, podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh, v tejto súvislosti uviedol: „Plníme náš sľub, že uvoľníme elektronický obchod v Európe. Už skôr sme navrhli, aby doručovanie balíkov bolo lacnejšie a efektívnejšie a aby spotrebitelia boli pri nákupoch on-line lepšie chránení a aby sa riešilo bezdôvodné zemepisné blokovanie. Teraz prichádzame so zjednodušením pravidiel pre DPH, čo je posledný kúsok pomyselnej skladačky. Návrh nielen podporí podniky, najmä tie najmenšie a začínajúce firmy, ale takisto zefektívni verejné služby a zlepší cezhraničnú spoluprácu.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici k tomu uviedol: „Podniky pôsobiace on-line Komisiu žiadali o zlepšenie podmienok ich podnikania. A to je to, čo teraz robíme. Veľké aj malé spoločnosti, ktoré predávajú tovar a služby prostredníctvom internetu do zahraničia, budú teraz riešiť DPH rovnakým spôsobom, ako keby realizovali predaje vo vlastnej krajine. Znamená to menej zbytočne strateného času, menej byrokracie a nižšie náklady. Zároveň zjednodušujeme pravidlá pre mikropodniky a začínajúce podniky, čo im uľahčí prístup na nové trhy. Naše návrhy znamenajú, že európske vlády by mali mať k dispozícii dodatočných 100 miliónov EUR týždenne, ktoré budú môcť použiť na služby pre svojich občanov.“

Návrhy sú vyjadrením nového prístupu k DPH v oblasti elektronického obchodu a nadväzujú na záväzky zo strany Európskej komisie obsiahnuté v dokumentoch Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe a Akčný plán zameraný na dosiahnutie jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH.

Komisia navrhuje najmä:

  • nové pravidlá umožňujúce spoločnostiam, ktoré predávajú tovar na internete, aby si ľahko splnili povinnosti vyplývajúce z DPH na jednom mieste;
  • s cieľom zjednodušiť pravidlá DPH pre začínajúce podniky a mikropodniky, ktoré predávajú na internete; sa pri cezhraničnom predaji s DPH nižšou ako 10 000 EUR bude táto daň riešiť na vnútroštátnej úrovni. malé a stredné podniky budú ťažiť z jednoduchších postupov cezhraničných predajov až do výšky 100 000 EUR, čo im uľahčí život;
  • opatrenia proti podvodom v oblasti DPH organizovaným mimo EÚ, ktoré môžu narušiť trh a vytvoriť nekalú súťaž;
  • umožniť členským štátom znížiť sadzby DPH pre elektronické publikácie, ako sú elektronické knihy a on-line noviny. 

Tieto legislatívne návrhy budú teraz predložené Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie.

Podrobný prehľad hlavných opatrení:

Nové pravidlá v oblasti DPH pre predaj tovaru a služieb on-line: V súčasnej dobe sa on-line obchodníci musia na účely DPH registrovať vo všetkých členských štátoch, v ktorých predávajú tovar. Je to často citované ako jedna z najväčších prekážok pre cezhraničný elektronický obchod, ktorá podniky stojí okolo 8 000 EUR v každej krajine EÚ, do ktorej predávajú. Komisia teraz navrhuje, aby podniky spracovávali len jedno jednoduché daňové priznanie pre splatnú DPH týkajúce sa celej EÚ s využitím jednotného kontaktného miesta pre DPH on-line. Tento systém, ktorý už existuje pre predaj elektronických služieb, ako sú aplikácie do mobilných telefónov, sa osvedčil, keď sa v roku 2015 jeho prostredníctvom vybrala DPH vo výške viac ako 3 miliardy EUR. Administratívne zaťaženie podnikov sa zníži o šokujúcich 95 %, čo podnikom v EÚ prinesie úspory vo výške 2,3 miliardy EUR, pričom sa zvýšia príjmy členských štátov z DPH o 7 miliárd EUR.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Zjednodušenie pravidiel v oblasti DPH pre mikropodniky a začínajúce podniky: Zavedie sa nová ročná hranica vo výške 10 000 EUR pri predajoch on-line, pod ktorou podniky predávajúce do zahraničia budú môcť naďalej uplatňovať pravidlá pre DPH, na ktoré sú zvyknuté vo svojej domovskej krajine. Na základe toho bude pre 430 000 spoločností v celej EÚ, predstavujúcich 97 % všetkých mikropodnikov obchodujúcich cez hranice, jednoduchšie dodržiavať pravidlá v oblasti DPH. Druhá nová ročná hranica vo výške 100 000 EUR zjednoduší fungovanie MSP, pokiaľ ide o DPH, vďaka zjednodušeným pravidlám identifikácie miesta, kde je lokalizovaný zákazník. Prahové hodnoty by sa mohli začať uplatňovať na elektronické služby už od roku 2018 a na on-line tovar od roku 2021. Ďalšie zjednodušenia malým podnikom umožnia využívať tie isté im známe pravidlá v oblasti DPH, aké platia v ich domovských krajinách, napr. požiadavky na fakturáciu a vedenie záznamov. Prvým kontaktným miestom bude vždy správca dane v mieste, kde je podnik usadený, a podniky už nebudú podliehať auditu zo strany každého členského štátu, v ktorom predávajú.

Opatrenia proti podvodom v oblasti DPH organizovaným mimo EÚ: Malé zásielky dovážané do EÚ v hodnote nižšej ako 22 EUR sú v súčasnej dobe oslobodené od DPH. Vzhľadom na množstvo približne 150 miliónov balíkov dovážaných každoročne do EÚ bez platby DPH je tento systém otvorený masívnym podvodom a zneužívaniu, čo významne narúša trh v neprospech podnikov EÚ. Po prvé, podniky EÚ sú jasne znevýhodnené, pretože na rozdiel od svojich konkurentov mimo EÚ, musia uhradiť DPH už v prípade prvého predaného centu. Po druhé, v prípade dovážaného tovaru s vysokou hodnotou, ako sú inteligentné telefóny a tablety, dochádza neustále k tomu, že je uvádzaná ich nižšia hodnota, alebo sú v dovozných dokumentoch zle opísané, aby sa mohlo využiť oslobodenie od DPH. Komisia sa preto rozhodla zrušiť toto oslobodenie.

Rovnaké pravidlá pre zdaňovanie elektronických kníh, elektronických novín a ich tlačených ekvivalentov: Súčasné pravidlá umožňujú členským štátom zdaňovať tlačené publikácie, ako napr. knihy a noviny, zníženou sadzbou, resp. v niektorých prípadoch extrémne zníženou či dokonca nulovou sadzbou. Rovnaké pravidlá vylučujú elektronické publikácie, čo znamená, že tieto produkty musia byť zdanené základnou sadzbou. Hneď ako sa dohodnú všetky členské štáty, umožní nový systém prispôsobenie sadzieb na elektronické publikácie sadzbám uplatňovaným v prípade tlačených publikácií, čo však nebude záväzné.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices