pas
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ako lepšie bojovať proti podvodom s cestovnými dokladmi?

Komisia prijala akčný plán, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov. Jeho prijatie ohlásila v oznámení pod názvom „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility“ prijatom pri príležitosti príhovoru predsedu Komisie Junckera o stave Únie 2016.

V akčnom pláne sa stanovujú jasné odporúčania pre členské štáty, pokiaľ ide o možnosti riešenia problému podvodov s cestovnými dokladmi, a uvádza sa komplexný súbor opatrení, ktoré by mala Komisia prijať. Zabezpečenie cestovných dokladov je dôležitým faktorom v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti a prispieva k zlepšeniu ochrany hraníc a riadenia migrácie, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: Zabezpečenie cestovných dokladov a dokladov totožnosti je významným faktorom v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. V dnes zverejnenom akčnom pláne sa navrhujú konkrétne operačné opatrenia, ktoré členským štátom umožnia účinnejšie bojovať proti podvodom s cestovnými dokladmi a prispieť tak k lepšej ochrane našich hraníc, zaisteniu našej vnútornej bezpečnosti a lepšiemu riadeniu migrácie.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Vieme, že teroristi využívajú falošné cestovné doklady, aby mohli bez odhalenia cestovať po EÚ. Mnohé z našich bezpečnostných opatrení sú založené na zabezpečení cestovných dokladov a dokladov totožnosti – napríklad kontroly na vonkajších hraniciach podľa Kódexu schengenských hraníc alebo kontroly za hranicami s pomocou Schengenského informačného systému. Preto musia členské štáty a agentúry EÚ spolupracovať na lepšom zabezpečení cestovných dokladov a odhaľovaní podvodov s týmito dokladmi. Všetky tieto opatrenia nám pomôžu odstrániť existujúce nedostatky v oblasti bezpečnosti.“

Akčný plán je zameraný na cestovné doklady, ktoré členské štáty EÚ vydávajú občanom EÚ a štátnym príslušníkom tretích krajín a ktoré sa používajú na zistenie totožnosti a pri prekračovaní hraníc. Členské štáty naďalej nesú plnú zodpovednosť za vydávanie dokladov, ktoré sa používajú na zistenie totožnosti osoby (tzv. východiskových dokladov, ako je rodný, sobášny a úmrtný list) pred vydaním cestovného dokladu, ako aj za samotnú výrobu cestovných dokladov a ich vydávanie. Bezpečnostné normy pre cestovné doklady vydávané členskými štátmi, ako aj požiadavky na hraničné kontroly sa však stanovujú na úrovni EÚ. Akčný plán sa týka všetkých aspektov zabezpečenia cestovných dokladov, pričom jeho cieľom je odstrániť prípadné nedostatky v tejto oblasti, a to v úzkej spolupráci medzi členskými štátmi a s podporou Komisie a agentúr EÚ.

Akčný plán plne rešpektuje základné práva, pravidlá ochrany údajov, ako aj rozdelenie právomocí medzi členské štáty a Komisiu. Uvádzajú sa v ňom opatrenia v štyroch hlavných oblastiach:

  • Evidencia totožnosti: členské štáty by mali s podporou Komisie zvážiť, ako najlepšie zabrániť vydávaniu pravých dokladov na základe falošnej totožnosti, preskúmať, ako lepšie zabezpečiť východiskové doklady proti falšovaniu, a podporovať využívanie príručky Europolu k východiskovým dokladom.
  • Vydávanie dokladov: členské štáty by mali zlepšiť výmenu informácií o najlepších postupoch, pokiaľ ide o evidenciu biometrických údajov a postupy vydávania dokladov, a posilniť monitorovanie vydávania dokladov totožnosti a cestovných dokladov, aby zabránili krádežiam nevyplnených dokladov. Komisia podporí výmenu najlepších postupov prostredníctvom seminárov usporiadaných v roku 2017.
  • Výroba dokladov: v akčnom pláne sa apeluje na Európsky parlament a Radu, aby čo najskôr prijali návrhy týkajúce sa lepšie zabezpečeného jednotného formátu víz a povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý zamedzí ďalším podvodom s takýmito dokladmi. S ohľadom na možnú legislatívnu iniciatívu Komisia do konca roka 2017 dokončí štúdiu o možnostiach, ktoré sú v rámci jednotlivých politík EÚ k dispozícii na zlepšenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte občanov EÚ proti podvodom a falšovaniu a bude monitorovať dodržiavanie bezpečnostných prvkov
  • Kontrola dokladov: členské štáty by mali systematicky evidovať všetky odcudzené, stratené, zneužité alebo neplatné doklady v Schengenskom informačnom systéme (SIS) a v databáze Interpolu týkajúcej sa odcudzených a stratených cestovných dokladov, mali by zabezpečiť lepší prístup k relevantným systémom pre príslušníkov pohraničnej stráže a urýchliť zavedenie funkcie „vyhľadávania podľa odtlačkov prstov“ v SIS. Expertná skupina na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu sa zaoberá otázkou, ako by interoperabilita mohla prispieť k zlepšeniu kontroly dokladov a totožnosti. Skupina predloží svoje zistenia do polovice roka 2017. Komisia v decembri 2016 preskúma právny základ SIS s cieľom rozšíriť funkcie tohto systému a v roku 2017 doň na centrálnej úrovni zavedie funkciu „vyhľadávania podľa odtlačkov prstov“. Komisia bude takisto spolupracovať s členskými štátmi a agentúrami EÚ na podpore školení v nových oblastiach, v ktorých dochádza k podvodom s dokladmi.
Viac..  Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra

Komisia posúdi pokrok dosiahnutý pri realizácii akčného plánu a do konca prvého štvrťroka 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku.

Súvislosti

Téma bezpečnosti rezonuje už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – od politických usmernení predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie v septembri 2016.

Európska komisia prijala 28. apríla 2015 Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom stanovila hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

To, že predseda Juncker v auguste 2016 vytvoril osobitné portfólio komisára pre bezpečnostnú úniu, ukazuje, aký význam Komisia prikladá zintenzívneniu svojej odpovede na hrozbu terorizmu.

Ako sa uvádza v oznámení zo 6. apríla 2016 pod názvom Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť, v záujme zvýšenia bezpečnosti a posilnenia našich hraníc je okrem dobre fungujúcich systémov potrebné, aby sa dala ľahko a spoľahlivo overiť pravosť cestovných dokladov a dokladov totožnosti. Čoraz závažnejší problém podvodov s cestovnými dokladmi sa dostal do centra pozornosti v súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi v Európe a súčasnými migračnými tokmi. Podvody s dokladmi umožňujú páchanie teroristickej a organizovanej trestnej činnosti a sú spojené s obchodovaním s ľuďmi a prevádzaním migrantov. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby EÚ, a najmä členské štáty zintenzívnili úsilie o zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov vydávaných občanom EÚ a štátnym príslušníkom tretích krajín. Komisia oznámila, že na tento účel predloží opatrenia na boj proti podvodom s dokladmi. S cieľom začať proces vedúci k interoperabilite informačných systémov na úrovni EÚ sa Komisia rozhodla zriadiť Expertnú skupinu na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorá bude pozostávať zo zástupcov agentúr EÚ, odborníkov z členských štátov a zástupcov zainteresovaných inštitúcií.

Komisia v septembri uverejnila oznámenie o posilnení bezpečnosti vo svete mobility, v ktorom sa zaviazala, že akčný plán o zabezpečení cestovných dokladov prijme do decembra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices