Predseda EK Jean-Claude Juncker, predseda EP Martin Schulz a držiteľ rotujúceho predsedníctva Rady Robert Fico. PHOTO: © European Union- EP.

Tri európske inštitúcie podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, držiteľ rotujúceho predsedníctva Rady Robert Fico a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker podpísali celkom prvé spoločné vyhlásenie, v ktorom sa stanovujú ciele a priority EÚ v oblasti legislatívneho postupu v roku 2017.

Vychádzajúc zo strategických usmernení Európskej rady a z 10 priorít, na vytvorenie ktorých dal Junckerovej Komisii mandát Európsky parlament, sa predsedovia týchto troch európskych inštitúcií dohodli na niekoľkých návrhoch, ktorým v rámci legislatívneho postupu dajú prioritu. Zabezpečí sa tým to, že EÚ bude prinášať konkrétne výsledky pre svojich občanov a riešiť najpálčivejšie problémy, ktorým Európa čelí.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Dnešné spoločné vyhlásenie predstavuje nový medzník v spôsobe, akým EÚ môže dosahovať lepšie a rýchlejšie výsledky pri riešení našich spoločných výziev. Prvýkrát v histórii EÚ sa tieto tri európske inštitúcie dohodli na obmedzenom počte iniciatív s veľkým politickým významom, ktoré by mali prejsť zrýchleným legislatívnym postupom. Možno sme tri rôzne inštitúcie, ale existuje iba jeden európsky projekt, pre ktorý pracujeme, a zastupujeme záujmy všetkých občanov Európskej únie. To, čoho sme boli svedkami v prípade európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, by sa malo stať novou normou na spoločné dosahovanie rýchlych a zmysluplných riešení. V Európe platí, že kde je vôľa, tam je cesta.“

Okrem záväzku EÚ pokračovať v práci na všetkých legislatívnych návrhoch, ktoré sú už predložené, predsedovia týchto troch inštitúcií v spoločnom vyhlásení stanovili šesť konkrétnych oblastí, v ktorých by mali byť návrhy zrýchlené. Predsedovia Parlamentu, Rady a Komisie sa zaviazali zefektívniť úsilie svojich inštitúcií, aby zaručili rýchly legislatívny postup v prípade týchto prioritných iniciatív a aby sa výsledky v možných prípadoch dosiahli do konca roka 2017.

  1. Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície – prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI 2.0), prepracovaných nástrojov na ochranu obchodu, bankovej únie, únie kapitálových trhov a zlepšenia nakladania s odpadmi v obehovom hospodárstve.
  2. Riešenie sociálneho rozmeru Európskej únie – prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zlepšenej koordinácie sociálneho zabezpečenia, Európskeho aktu o prístupnosti a európskeho zboru solidarity.
  3. Lepšia ochrana bezpečnosti našich občanov – prostredníctvom systému vstup/výstup, inteligentných hraníc a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), kontroly nad strelnými zbraňami, nástrojov na kriminalizáciu terorizmu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).
  4. Reforma a rozvoj našej migračnej politiky v duchu zodpovednosti a solidarity – prostredníctvom reformy spoločného európskeho azylového systému (vrátane dublinského mechanizmu), balíka opatrení v oblasti legálnej migrácie a plánu pre vonkajšie investície s cieľom riešiť základné príčiny migrácie zlepšením investovania a vytvárania pracovných miest v partnerských krajinách.
  5. Splnenie nášho záväzku vykonávať prepojený jednotný digitálny trh – prostredníctvom reforiem EÚ v oblasti telekomunikácií a autorských práv, využívania pásma 700 MHz v Únii, zabránenia neopodstatnenému geografickému blokovaniu, smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a spoločných pravidiel ochrany údajov.
  6. Dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je ambiciózna energetická únia a výhľadová politika v oblasti zmeny klímy – prostredníctvom rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, Parížskej dohody a balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov.
Viac..  M. Beňová: Európske pravidlá v boji proti násiliu páchanom na ženách sú krokom správnym smerom

Okrem toho traja predsedovia zdôrazňujú štyri zásadné problémy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a ďalší pokrok v roku 2017: i) oddanosť spoločným európskym hodnotám, zásadám právneho štátu a základným právam; ii) boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; iii) zachovanie zásady voľného pohybu pracovníkov a iv) podporovanie stability, bezpečnosti a mieru.

Toto spoločné úsilie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie je súčasťou nového spoločného záväzku a explicitne sa predpokladá v odseku 7 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, v ktorom sa Únii umožňuje meniť návrhy na činy a dosahovať výsledky tam, kde sú najviac potrebné.

Ďalšie kroky

Všetky tri inštitúcie sa dohodli na dôslednom spoločnom monitorovaní a sledovaní pokroku, pokiaľ ide o vykonávanie spoločného vyhlásenia, a to na politickej úrovni aj na úrovni vyšších úradníkov. Na politickej úrovni sa vykonávanie spoločného vyhlásenia bude monitorovať spoločne a pravidelne prostredníctvom stretnutí predsedov troch inštitúcií v marci, júli a novembri 2017. Na technickej úrovni sa vykonávanie spoločného vyhlásenia bude monitorovať spoločne a pravidelne v skupine pre medziinštitucionálnu koordináciu, zasadnutím na úrovni vyšších úradníkov (ako sa predpokladá v bode 50 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva).

Na uľahčenie monitorovania a sledovania nadväzných opatrení k spoločnému vyhláseniu sa v pracovnom dokumente sprevádzajúcom spoločné vyhlásenie detailne opisujú iniciatívy, ktoré sa majú v roku 2017 zrýchliť.

Súvislosti

Tri európske inštitúcie sa 15. marca 2016 dohodli na novej Medziinštitucionálnej dohode (IIA) o lepšej tvorbe práva, aby zlepšili kvalitu a výsledky európskych právnych predpisov. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva prináša zmeny v rámci celého cyklu tvorby politík, počnúc konzultáciami a posúdením vplyvu až po prijímanie, vykonávanie a hodnotenie právnych predpisov EÚ. Podľa novej medziinštitucionálnej dohody musí dôjsť k spoločným dohodám o kľúčových témach, ktoré by mali zákonodarcovia uprednostniť, vrátane zjednodušení existujúcich právnych predpisov.

Každý rok Rada, Parlament a Komisia teraz diskutujú o legislatívnych prioritách EÚ a odsúhlasujú najvyššie spoločné priority na nasledujúci rok. Týmto trom inštitúciám to umožňuje ešte bližšie spolupracovať, aby vyriešili veľké výzvy, ktoré pred nimi stoja.

Spoločné vyhlásenie je prvým prijatím tohto nového prístupu k tvorbe práva zameraného na dosahovanie výsledkov. Vyhlásenie je aj v súlade s pracovným programom Komisie na rok 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Namiesto kľudu sa znovu rozdúchavajú vášne

V posledných dňoch dávam veľa rozhovorov pre zahraničné médiá. Napriek tomu, že to ešte vôbec …

Consent choices