azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nová legislatívna úprava uľahčí proces znovuzavedenia vstupných víz EÚ pre občanov tretích krajín

Európsky parlament schválil legislatívnu úpravu, ktorá uľahčí a zrýchli proces znovuzavedenia vstupných víz EÚ pre občanov tretích krajín v prípade nárastu nelegálnej migrácie alebo zvýšeného bezpečnostného rizika.

 „Podarilo sa nám vytvoriť flexibilnejší a akcieschopnejší nástroj, ktorý bude rešpektovať ľudské práva a kľúčovú úlohu Európskeho parlamentu,‟ uviedol parlamentný spravodajca Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).

„Som presvedčený, že Rada bude s nami po schválení tohto mechanizmu plne spolupracovať na hladkom spracovaní návrhov na zrušenie vízovej povinnosti pre Gruzínsko a Ukrajinu, nakoľko obe krajiny už pred nejakým časom splnili požadované kritériá,‟ dodal.

Parlament schválil nové nariadenie pomerom hlasov 485 (za): 132 (proti): 21 (zdržalo sa hlasovania).

Podmienky obnovenia vízovej povinnosti

Podľa nových pravidiel môže dôjsť k pozastaveniu bezvízového prístupu na územie EÚ pre občanov tretích krajín pri splnení aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:

  • výrazný nárast počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorým bol zamietnutý vstup na územie EÚ alebo ktorí sa na území Únie zdržiavajú nezákonne,
  • výrazné zvýšenie počtu neopodstatnených žiadostí o azyl zo strany štátnych príslušníkov tretej krajiny,
  • nízka miera spolupráce tretej krajiny pri readmisii (navracaní migrantov do vlasti),
  • zvýšené riziko ohrozenia alebo bezprostredné ohrozenie verejného poriadku či vnútornej bezpečnosti v členských štátoch zo strany občanov tretej krajiny.

Aktivácia mechanizmu na znovuzavedenie víz

Mechanizmus pozastavenia bezvízového prístupu na územie EÚ pre občanov tretích krajín, ktorý by mal v prípade potreby fungovať ako záchranná brzda, môže aktivovať Európska komisia alebo členské štáty. Rozhodnutie dočasne obnoviť vízovú povinnosť však musí byť založené na relevantných a objektívnych údajoch.

Komisia bude mať po notifikácii členským štátom, žiadosti jednoduchej väčšiny členských štátov alebo po zverejnení vlastnej správy jeden mesiac na prijatie rozhodnutia o deväťmesačnom pozastavení bezvízového prístupu na územie EÚ pre občanov tretej krajiny. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť automaticky.

Počas obdobia, kedy je bezvízový prístup pozastavený, by mala Komisia spolu s danou krajinou hľadať riešenie situácie, ktorá viedla k dočasnému obnoveniu vízovej povinnosti.

Komisia bude zároveň zodpovedná za monitorovanie situácie v krajinách, ktorých občania majú bezvízový prístup na územie EÚ. Na základe zistených skutočností predloží  Európskemu parlamentu a Rade (ministrov) EÚ aspoň raz ročne správu, v ktorej bude zákonodarcov EÚ informovať o tom, či dané krajiny naďalej spĺňajú podmienky pre bezvízový prístup do Únie – napríklad v oblasti ľudských práv.

Viac..  Raňajkové jedlá: EP prijal pravidlá pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov

Predĺženie pozastavenia bezvízového styku

V prípade, že sa situácia nezlepší, predloží Komisia najneskôr dva mesiace pred koncom deväťmesačného obdobia návrh na predĺženie dočasného obnovenia vízovej povinnosti pre občanov danej krajiny – tentokrát však na ďalších 18 mesiacov. Toto rozhodnutie môže zablokovať Európsky parlament, ako aj Rada (ministrov) EÚ.

Komisia tiež môže v ktoromkoľvek momente predložiť legislatívny návrh na presun danej krajiny zo zoznamu štátov, ktorých občania sú oslobodení od víz pri vstupe do EÚ, na zoznam krajín, štátni príslušníci ktorých podliehajú vízovej povinnosti. Toto opatrenie si vyžaduje podporu Európskeho parlamentu aj Rady (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Reforma mechanizmu pozastavenia bezvízového prístupu pre občanov tretích krajín, ktorý v právnom poriadku EÚ existuje od  roku 2013, bola nevyhnutnou podmienkou zrušenia vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska, Ukrajiny a Kosova. Na zrušení vízovej povinnosti pre Gruzíncov sa poslanci v utorok 13. decembra neformálne dohodli so slovenským predsedníctvom v Rade. Rokovania o bezvízovom režime pre Ukrajincov a obyvateľov Kosova sa zatiaľ nezačali.

Reakcie slovenských poslancov

„V súvislosti s liberalizáciou vízového styku s Ukrajinou a Gruzínskom zavádzame aj opatrenia, ktoré zefektívnia proces dočasného zavedenia víz v prípade masového zneužívania, alebo vypuknutia neočakávanej situácie v niektorej z krajín,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Návrh nariadenia upravujúceho mechanizmus pozastavenia bezvízového prístupu na územie EÚ musí po Parlamente formálne schváliť aj Rada. Do platnosti vstúpi dvadsať dní po publikácii v Úradnom vestníku EÚ. Využiť ho budú môcť všetky členské štáty s výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska.

O dac

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices