nezamestnanost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Najnovší prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v EÚ prináša povzbudivé výsledky

Za posledný rok boli vytvorené približne tri milióny pracovných miest. Zamestnanosť stúpla a potlačila tak chudobu. Miera nezamestnanosti však naďalej zostáva vysoká a medzi jednotlivými členskými štátmi existujú priepastné rozdiely. Pracovný trh, ako aj samotná spoločnosť sa budú musieť prispôsobiť novým formám práce.

Tohtoročná správa o vývoji v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie (skrátene ESDE) sa zameriava na zamestnanosť ako prostriedok na boj proti chudobe, digitalizáciu a meniaci sa svet práce, úlohu sociálneho dialógu, rozdiely medzi členskými štátmi a integráciu utečencov na trhu práce.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Tento ročný prieskum dokazuje, že úsilie, ktoré sme vynaložili v posledných rokoch, prináša ovocie. Čistý príjem domácností už stúpol a naše ekonomiky naďalej vytvárajú nové pracovné miesta. Mnohí ľudia, ktorí pracujú, však naďalej zostávajú chudobní, čo dokazuje, že nestačí len vytvárať pracovné miesta – treba, aby boli kvalitné. S príchodom nových technológií a nových foriem práce sa navyše mení aj spoločnosť ako taká a pracovný trh. Tieto zmeny so sebou prinášajú nové príležitosti, ale aj nové výzvy a my musíme zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Prostredníctvom európskeho piliera sociálnych práv a nových iniciatív v rámci nášho nového programu v oblasti zručností pre Európu chceme nekompromisne čeliť spomínaným výzvam.“

Zamestnanosť stúpa a potláča chudobu

Za posledný rok sa podarilo zaznamenať vôbec najvyšší počet pracujúcich Európanov v histórii – až 232 miliónov. Došlo k vytvoreniu troch miliónov pracovných miest, a to najmä na dobu neurčitú. Vo väčšine prípadov práca na plný úväzok účinne chráni ľudí pred chudobou. Podiel obyvateľov EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (23,7 %) je najnižší za posledných päť rokov.

8,3 % Európanov je však naďalej nezamestnaných (údaj z októbra 2016) a prieskum ESDE upozorňuje na to, že návrat k zamestnanosti v rokoch nasledujúcich po kríze (2008 – 2013) prebieha s ťažkosťami: v priebehu troch rokov sa asi len jednej z ôsmich nezamestnaných osôb podarilo nájsť si stále pracovné miesto na plný úväzok. Závažným problémom zostáva aj nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá sa naďalej pohybuje nad hranicou 20%.

Meniaci sa svet práce

Budúcnosť samotnej práce sa mení v dôsledku narastajúcej digitalizácie hospodárstva. Objavujú sa digitálne platformy a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, ktoré v budúcnosti prinesie nové pracovné príležitosti, hlavne v podobe samostatnej zárobkovej činnosti. Investície do IKT pravdepodobne dopomohli až k tretine hospodárskeho rastu EÚ v období medzi rokmi 2005 a 2010, no mnohé voľné pracovné miesta v oblasti IKT zostávajú neobsadené. Preto ak chceme naplno využívať výhody digitalizácie, musíme investovať do zručností.

Podobnosti a rozdiely v rámci EÚ

Po tom, ako sa v dôsledku hlbokej recesie v roku 2009 výrazne zvýšili rozdiely medzi jednotlivými krajinami, sa postupne začínajú objavovať povzbudivé náznaky obnovenej konvergencie. V celej EÚ však jednotlivé pracovné trhy, ako aj politiky zamerané na oblasť sociálnej ochrany a príslušné inštitúcie reagovali na hospodárske šoky veľmi odlišne, a tak naďalej pretrvávajú významné rozdiely.

Integrácia utečencov v spoločnosti a na trhu práce

V roku 2015 a v prvých deviatich mesiacoch roku 2016 bolo v členských štátoch podaných takmer 2,2 miliónov žiadostí o azyl. Utečenci musia pri integrácii na naše pracovné trhy čeliť prekážkam, ako sú nižšie stupne vzdelania a nedostatočné jazykové zručnosti. Investície do ich vzdelania a jazykových zručností, ako aj zjednodušenie uznávania zručností budú kľúčovým prvkom pri uľahčovaní integrácie utečencov na trhu práce. V súčasnom kontexte starnúcej spoločnosti to prispeje aj k podpore ľudského kapitálu v EÚ.

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg

Keďže pri spomínaných nových formách zamestnania sa môžu stierať tradičné rozdiely medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, objavujú sa nové výzvy týkajúce sa úlohy sociálnych partnerov a sociálneho dialógu pri riešení súčasných problémov na trhu práce. V tohtoročnom prieskume ESDE sa uvádzajú spôsoby, ako môžu sociálni partneri účinne reagovať na dané výzvy, pokiaľ budú zastupovať tieto nové typy zamestnancov a zamestnávateľov a spolupracovať s orgánmi verejnej správy. Na ilustráciu uveďme, že vo viacerých členských štátoch čoraz častejšie v úlohe členov z radov sociálnych partnerov pôsobia nové formy digitálnych spoločností (ako napríklad spoločnosť Uber) a ich pridružení zamestnanci.

Súvislosti

Prieskum ESDE poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Pre Európsku komisiu predstavuje hlavnú správu, ktorá poskytuje dôkazy a analýzy a slúži pri vyhodnocovaní trendov a nadchádzajúcich výziev.

Existuje množstvo konkrétnych príkladov, ako sa Komisia stavia k riešeniu prichádzajúcich výziev nastolených vo výročných správach ESDE. Jej hlavnou iniciatívou je európsky pilier sociálnych práv, ktorého konečný návrh bude po rozsiahlom procese konzultácií spustených v marci 2016 predložený začiatkom budúceho roka. Medzi základné ciele tejto iniciatívy patrí zvyšovanie vyhliadok na zamestnanie, zabezpečenie inkluzívneho trhu práce a spoločnosti a podpora obnovenej, vzrastajúcej konvergencie v rámci eurozóny a EÚ-28 ako celku.

Na základe nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sme spustili v júni 2016, zvýšime naše úsilie naďalej investovať do zručností ľudí a dať im tak možnosť spĺňať požiadavky trhu práce. Na začiatok budúceho roka pripravujeme spustenie koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností. V tom istom kontexte plánujeme v prvej polovici roku 2017 zaviesť nástroj v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Jeho úlohou bude podporiť včasnú identifikáciu, viditeľnosť a uznanie zručností a kvalifikácií u žiadateľov o azyl, utečencov a iných migrantov.

Napokon treba poznamenať, že úsilie Komisie znížiť všeobecnú nezamestnanosť, no predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí, prináša ovocie. Počet nezamestnaných mladých ľudí sa od roku 2013 znížil o 1,6 milióna a počet tých mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, klesol o 900 000. Cieľom Komisie je maximalizovať šance mladých ľudí na trhu práce, a to vďaka predĺženiu systému záruky pre mladých ľudí, dodatočným finančným prostriedkom v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nedávno predstavenej iniciatíve zameranej na vyššie investície do európskej mládeže.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices