moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia chce poskytnúť riadeniu colnej únie nový impulz

Úlohou colných orgánov je čoraz viac aj zaisťovanie: našej bezpečnosti a ochrany v EÚ. Silný a dobre riadený systém pomáha chrániť verejnosť pred teroristickými, zdravotnými a environmentálnymi hrozbami, a súčasne podporuje a rozvíja konkurencieschopné podniky. Oznámením sa stanovuje strategická vízia pre colnú úniu, ktorá nabáda na zvýšenú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom čeliť výzvam 21. storočia.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Spoločné hrozby si vyžadujú spoločné opatrenia Európy. Vnútroštátne colné orgány zohrávajú v celej EÚ významnú rolu pri ochrane našich záujmov. Od uľahčovania obchodu cez bezpečnosť hraníc až po civilnú ochranu a boj proti pašovaniu nelegálnych zbraní a falšovaniu tovaru – Európska komisia chce vybaviť vnútroštátne colné orgány a ich 120 000 pracovníkov správnymi nástrojmi na riešenie tejto kľúčovej úlohy. Budúci rok oslávime 50. výročie colnej únie. Zlepšujme ďalej tento veľký výdobytok aj v budúcnosti.“

Colná únia funguje podľa dohodnutých zásad a právneho rámca známeho ako Colný kódex Únie (CKÚ), ktorý je v platnosti od 1. mája 2016. Hoci sú tieto pravidlá v celej EÚ rovnaké, colné orgány ich neuplatňujú vždy súdržným, jednotným spôsobom. Vo vízii opísanej v oznámení Komisie sa zdôrazňuje, že nezávislé colné správy členských štátov by sa mali usilovať konať ako jeden subjekt. Zároveň sa takisto musí podporovať a posilňovať spolupráca s ostatnými orgánmi riadenia a bezpečnosti hraníc, ako sú napríklad vnútroštátne pohraničné a pobrežné stráže, európska pohraničná a pobrežná stráž a agentúra Europol. Rovnako platí, že colné operácie v celej EÚ by mali mať prístup k informačným systémom potrebným na spracovanie až deviatich colných vyhlásení za sekundu.

Kľúčové priority budúcej práce Komisie zahŕňajú:

  • podporovanie spoločnej dohody medzi členskými štátmi o uplatňovaní colných predpisov EÚ,
  • pomoc colným správam, aby zefektívnili prácu 120 000 pracovníkov colnej správy,
  • modernizáciu a prispôsobenie nových celoúniových systémov IT určených na colné postupy, aby sa zabezpečila čo najlepšia spolupráca,
  • podporovanie najlepších postupov s cieľom uľahčiť orgánom členských štátov spolupracovať a vymieňať si informácie.
Viac..  Členské krajiny o tri roky predĺžili globálny režim sankcií EÚ

V oznámení sa takisto žiada posilniť úlohu colných orgánov v rôznych oblastiach týkajúcich sa riadenia hraníc vrátane boja proti terorizmu a bezpečnosti hraníc. Konkrétne, Komisia takisto navrhla aktualizáciu pravidiel týkajúcich sa kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti na colniciach s cieľom potláčať nelegálnu finančnú činnosť kriminálnych a teroristických skupín. Pokračujú aj práce na preskúmaní možností, ako by colné orgány mohli bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru zo strany teroristických skupín.

Práca v budúcnosti sa takisto bude zameriavať na riadenie ľudských a finančných zdrojov, ako aj na poskytovanie špecializovaného colného vybavenia vrátane mobilných laboratórií a bezpečnostných skenerov.

Súvislosti

Colná únia, ktorá oslávi 50. výročie v roku 2018, je jedinečná na celom svete. Je základom Európskej únie a zásadným predpokladom dobrého fungovania jednotného trhu. Po colnom konaní v jednom členskom štáte sa môže tovar voľne pohybovať v rámci Únie vďaka tomu, že všetky členské štáty uplatňujú na vonkajších hraniciach rovnaké pravidlá týkajúce sa príjmov a ochrany. Colné správy všetkých 28 členských štátov EÚ musia konať ako jeden subjekt a zároveň uľahčovať obchod a chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých občanov EÚ.

Colná únia – ako skorý príklad úspešnej integrácie v EÚ – pripravila podmienky pre vytvorenie jednotného trhu a slúžila ako stabilný základ hospodárskej integrácie a rastu. Oznámenie sa zaoberá otázkou, ako môžu Komisia a členské štáty spolupracovať, aby zabezpečili najlepší možný príspevok colnej únie k prosperite a bezpečnosti EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices