Thyssen
Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. PHOTO: © European Union.

Komisia a EIF posilňujú budovanie kapacít poskytovateľov mikroúverov a sociálneho financovania

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia ohlasujú novú iniciatívu, ktorá má pomôcť poskytovateľom mikroúverov a financovania sociálnych podnikov rozvinúť svoje činnosti v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Nové „investičné okno EaSI na budovanie kapacít“ posilní kapacitu finančných sprostredkovateľov v oblastiach mikrofinancovania a financovania sociálnych podnikov. EIF využije najmä kapitálové investície (ako počiatočné financovanie či rizikový kapitál) na podporu rozvoja týchto poskytovateľov financovania – napríklad otvorením novej pobočky, investovaním do ľudských zdrojov, vytvorením nového IT nástroja či financovaním určitých výdavkov. V konečnom dôsledku tieto investície pomôžu posilniť ponuku a príležitosti pre príjemcov mikroúverov a sociálne podniky.

Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Spustenie okna EaSI na budovanie kapacít ma veľmi teší. Vďaka štrukturálnym opatreniam totiž pomôže zefektívniť prístup k financovaniu. Vybraným finančným sprostredkovateľom z dlhodobého hľadiska pomôže rozvinúť podnikanie a zaistí trvalý prístup európskych mikropodnikov a sociálnych podnikov k prostriedkom. Reaguje na potreby finančných inštitúcií, ktoré chcú posilniť svoju kapacitu a ponuku na trhu. Týmto nástrojom potvrdzujeme svoj záväzok posilňovať tvorbu pracovných miest, podporovať rast a pomáhať tým najzraniteľnejším na trhu práce.“

Výkonný riaditeľ EIF Pier Luigi Gilibert povedal: „Verím, že investičné okno EaSI na budovanie kapacít pomôže posilniť prevádzkové a inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov a sociálneho financovania. Budovanie kapacít je kľúčom k účinnému a udržateľnému plneniu investičných cieľov poskytovateľov financovania. Teší ma, že EIF týchto finančných poskytovateľov podporí vytvorením prostredia priaznivého pre investície.“

Očakáva sa, že zavedenie investičného okna EaSI na budovanie kapacít posilní ekosystém mikrofinancovania a sociálneho podnikania, pričom zároveň v európskych ekonomikách katalyzuje ďalšie investície. Tento nástroj odzrkadľuje pevné odhodlanie Európskej komisie zavádzať konkrétne iniciatívy na podporu zamestnanosti, rastu a investícií.

Viac o EaSI

Účelom programu Európskej komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je podporiť cieľ EÚ, ktorým je vysoká miera zamestnanosti, primeraná sociálna ochrana, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšovanie pracovných podmienok.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Systém záruk v rámci programu EaSI bol zavedený v júni 2015, financuje ho Európska komisia a spravuje Európsky investičný fond. Poskytuje podporu finančným sprostredkovateľom, ktorí poskytujú mikroúvery podnikateľom alebo finančné prostriedky sociálnym podnikom, ktoré by inak vzhľadom na rizikové faktory neboli schopné získať prístup k financovaniu. Cieľom je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu pre zraniteľné skupiny, ktoré chcú začať podnikať alebo rozvíjať svoje podnikanie, a pre mikropodniky, a to prostredníctvom úverov vo výške do 25 000 EUR. Európska komisia okrem toho po prvý raz pomáha sociálnym podnikom investíciami vo výške do 500 000 EUR.

Európska komisia okrem toho posilňuje sociálny rozmer programu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) v oblasti mikrofinancovania, ako aj sociálneho podnikania. Očakáva sa, že celková suma podpory pre tieto oblasti vzrastie (zo 193 miliónov EUR v rámci programu EaSI) približne na jednu miliardu EUR, a zároveň sa zmobilizujú približne tri miliardy EUR vo forme dodatočných investícií.

Viac o EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavnou úlohou je podporovať európske mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) tým, že im pomáha získavať prístup k financovaniu. EIF navrhuje a vyvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, poskytovania záruk a mikrofinancovania, ktoré sa osobitne zameriavajú na tento segment trhu. V tejto úlohe EIF presadzuje ciele EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky

Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní poskytovanie nových …

Consent choices