Timmermans Katainen
Frans Timmermans a Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia informuje o výsledkoch, ktoré sa dosiahli v rámci hlavných iniciatív akčného plánu z roku 2015

Rok po prijatí balíka predpisov o obehovom hospodárstve Komisia informuje o výsledkoch a pokroku, ktoré sa dosiahli v rámci hlavných iniciatív akčného plánu z roku 2015.

Spolu so správou Komisia takisto:

  • prijala ďalšie opatrenia, konkrétne spolu s Európskou investičnou bankou (EIB) zriadila platformu na podporu financovania obehového hospodárstva, ktorá bude združovať investorov a inovátorov,
  • vydala usmernenia pre členské štáty o energetickom zhodnocovaní odpadu,
  • navrhla cielené zlepšenie právnych predpisov o určitých nebezpečných látkach v elektrických a elektronických zariadeniach.

Frans Timmermans, prvý podpredseda zodpovedný za udržateľný rozvoj, uviedol: „Budovanie obehového hospodárstva pre Európu je kľúčovou prioritou pre mňa i Komisiu. Dosiahli sme značný pokrok a na rok 2017 plánujeme nové iniciatívy. Uzatvárame kruh navrhovania, výroby, spotreby a odpadového hospodárstva, čím vytvárame ekologickú, obehovú a konkurencieschopnú Európu.

Jyrki Katainen, podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, vyhlásil: „Som veľmi rád, že na základe dobrých výsledkov Junckerovho investičného plánu môžeme opäť spolupracovať s EIB na prepojení investorov s inovátormi. Naším cieľom je zvýšiť investície do obehového hospodárstva – tak verejné, ako aj súkromné. To často vedie k novým obchodným modelom, ktoré si môžu vyžadovať nové, inovatívne spôsoby financovania. Táto nová platforma je vynikajúcim nástrojom na zvýšenie informovanosti o obrovskom obchodnom potenciáli projektov v oblasti obehového hospodárstva a v dôsledku toho na pritiahnutie väčšieho objemu finančných prostriedkov na ich financovanie. Obehové hospodárstvo je dôležitým prvkom modernizácie európskeho hospodárstva a my sme na ceste k dosiahnutiu tejto trvalej zmeny.“

Jonathan Taylor, podpredseda EIB zodpovedný za financovanie životného prostredia, opatrenia v oblasti zmeny klímy a obehové hospodárstvo, uviedol: EIB je rada, že môže spojiť svoje sily s Európskou komisiou a využiť kombinovanú finančnú kapacitu a odborné poznatky na dosiahnutie obehovejšieho hospodárstva. Ako najväčší svetový multilaterálny poskytovateľ úverov v oblasti zmeny klímy, ktorý v minulom roku v tejto oblasti poskytol finančné prostriedky vo výške viac ako 19 mld. EUR, považujeme obehové hospodárstvo za kľúčovú súčasť úsilia o zvrátenie priebehu zmeny klímy, o udržateľnejšie využívanie obmedzených zdrojov našej planéty a o prispievanie k rastu Európy. S cieľom urýchliť tento prechod budeme aj naďalej poskytovať poradenstvo a v čoraz väčšej miere investovať do inovatívnych obehových obchodných modelov a nových technológií, ako aj do tradičnejších projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov.  Nová platforma na podporu financovania obehového hospodárstva bude dôležitým nástrojom na zvýšenie informovanosti o projektoch obehového hospodárstva a ich financovania.“

Na základe dynamiky Investičného plánu pre Európu, ktorý do konca roku 2016 už zmobilizoval investície vo výške 164 miliárd EUR, platforma na podporu financovania obehového hospodárstva posilní prepojenie medzi existujúcimi nástrojmi, ako je Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a iniciatíva InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov, ktorá sa opiera o program Horizont 2020, a potenciálne vytvorí nové nástroje na financovanie projektov v oblasti obehového hospodárstva. V rámci platformy sa spoja Komisia, EIB, národné podporné banky, inštitucionálni investori a ďalšie zainteresované strany, ktoré budú zvyšovať informovanosť o investičných príležitostiach v oblasti obehového hospodárstva, podporovať najlepšie postupy medzi potenciálnymi predkladateľmi projektov, analyzovať projekty a ich finančné potreby, ako aj poskytovať poradenstvo v oblasti štruktúrovania a prijateľnosti projektov pre banky.

Oznámenie Komisie o úlohe procesov energetického zhodnocovania odpadu v obehovom hospodárstve bude maximalizovať prínosy tejto malej, ale inovatívnej súčasti energetického mixu v členských štátoch. Poskytuje členským štátom usmernenia, aby mohli dosiahnuť správnu rovnováhu v kapacitách na energetické zhodnocovanie odpadu, vyzdvihuje úlohu hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá zoraďuje možnosti nakladania s odpadom podľa ich udržateľnosti, a najvyššiu prioritu dáva predchádzaniu vzniku odpadu a jeho recyklácii. Pomáha im optimalizovať ich prínos k energetickej únii a využívať príležitosti na cezhraničné partnerstvá tam, kde je to vhodné a v súlade s environmentálnymi cieľmi.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

Balík predpisov, ktorý Komisia prijala, obsahuje aj návrh na aktualizáciu právnych predpisov, ktorej cieľom je obmedziť používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS). Návrh podporuje nahrádzanie nebezpečných materiálov, aby bola recyklácia komponentov rentabilnejšia. Vďaka navrhovaným zmenám sa ešte viac uľahčia trhové operácie s použitými výrobkami (napr. opätovný predaj) a oprava elektrických a elektronických zariadení. Odhaduje sa, že vďaka uvedeným opatreniam bude možné vyhnúť sa v EÚ viac ako 3 000 tonám nebezpečného odpadu ročne, ako aj ušetriť energiu a suroviny. Napríklad len v zdravotníctve by sa podľa odhadov mohlo ušetriť 170 mil. EUR na nákladoch na zdravotnú starostlivosť.

Pri informovaní o pokroku, ktorý sa dosiahol od minulého roka, Komisia na záver uviedla zoznam kľúčových opatrení prijatých v oblastiach, ako sú odpad, ekodizajn, potravinový odpad, organické hnojivá, záruky na spotrebiteľský tovar, inovácie a investície. Zásady obehového hospodárstva boli postupne zakomponované do priemyselných najlepších postupov, ekologického verejného obstarávania a používania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a prostredníctvom nových iniciatív v odvetví stavebníctva a vodného hospodárstva. Aby sa prechod na obehové hospodárstvo uskutočnil v praxi, Komisia takisto vyzýva Európsky parlament a Radu, aby v súlade so spoločným vyhlásením o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017 pokročili v prijímaní návrhov právnych predpisov týkajúcich sa odpadu. Komisia sa zaväzuje v nadchádzajúcom roku pokračovať v plnení akčného plánu pre obehové hospodárstvo, okrem iného aj stratégiou pre plasty, vytvorením monitorovacieho rámca pre obehové hospodárstvo a návrhom na podporu opätovného využívania vody.

Súvislosti

Európska komisia prijala ambiciózny balík predpisov o obehovom hospodárstve 2. decembra 2015. Balík pozostáva z akčného plánu EÚ s opatreniami týkajúcimi sa celého životného cyklu výrobku: od navrhovania, zdrojov, výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami.

Prechod na obehovejšie hospodárstvo prináša veľké príležitosti pre Európu a jej občanov. Je dôležitou súčasťou nášho úsilia o modernizáciu a transformáciu európskeho hospodárstva smerom k udržateľnejšiemu hospodárstvu. Pre takýto prechod existuje silný argument, ktorý spoločnostiam umožňuje dosahovať významné hospodárske zisky a stať sa konkurencieschopnejšími. Zabezpečuje významné úspory energie a environmentálne prínosy. Vytvára pracovné miesta na miestnej úrovni, ako aj príležitosti na sociálnu integráciu. Je úzko prepojený s kľúčovými prioritami EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu, investícií, sociálnej agendy a priemyselných inovácií.

S cieľom prezentovať kľúčové výsledky, ktoré sa doteraz dosiahli, a diskutovať o budúcich výsledkoch so zainteresovanými stranami, Komisia a Európsky hospodársky a sociálny výbor organizujú konferenciu o obehovom hospodárstve, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. marca 2017. Pri tejto príležitosti bude oznámené zriadenie európskej platformy zainteresovaných strán obehového hospodárstva.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices