ladislav balko
Ladislav Balko, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Pravidlá pre oblasť súdržnosti a rozvoja vidieka by sa mali viac zosúladiť

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú usmernenia Európskej komisie k záverečným kontrolám výdavkov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka primerané, stále je však potrebné riešiť niektoré riziká. V budúcnosti by sa mala venovať väčšia pozornosť dosiahnutým výsledkom, hovoria audítori, pravidlá pre oblasť súdržnosti a rozvoja vidieka by sa mali viac zosúladiť a celá správa o ukončení zasielať Európskemu parlamentu a Rade.

Po ukončení programového obdobia je potrebné programy finančne vysporiadať, čo znamená, že akékoľvek neoprávnené výdavky v podiele EÚ na projektoch spolufinancovaných Komisiou a členskými štátmi sa musia zistiť a vrátiť späť do rozpočtu EÚ. Tento proces je známy ako „ukončenie“. Z auditov EÚ v období rokov 2007 – 2013 pravidelne vyplývalo, že programy v oblasti súdržnosti aj rozvoja vidieka boli náchylné na významnú mieru nezrovnalostí vo výdavkoch.

Audítori porovnali opatrenia v týchto dvoch oblastiach politiky a posúdili, ako Komisia získavala uistenie, že záverečné vyhlásenie obsahovalo výdavky, ktoré boli zákonné a riadne a použité v súlade s jej cieľmi. Taktiež analyzovali včasnosť a vykazovanie procesu ukončenia programov.

Za obdobie rokov 2007 – 2013 zistili, že hoci členské štáty boli povinné vykazovať svoje výsledky a Komisia ich hodnotila, vyplatenie záverečnej platby nebolo priamo spojené so skutočným dosiahnutím výstupov a výsledkov.

„Ukončenie je zásadným momentom v životnom cykle programu,“ povedal Ladislav Balko, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Akékoľvek hodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaloženia finančných prostriedkov musí zahŕňať analýzu dosiahnutých výsledkov.”

Ukončenie sa nezhodovalo s ukončením programového obdobia ani obdobia oprávnenosti. Vzhľadom na to, že ukončenie programov môže trvať niekoľko rokov, prekrývanie rozličných období a ťažkosti, ktorým sa čelí pri následnej kontrole činností z predchádzajúcich rokov, predstavujú riziko z hľadiska účinnosti. Okrem toho, možnosť vynakladať rozpočet dva alebo tri roky po ukončení programu odrádza od začatia práce na nasledujúcom období.

Ďalší problém sa týkal vykazovania: audítori zastávali názor, že by Komisia mala poskytovať Európskemu parlamentu a Rade konsolidovanú záverečnú správu s kľúčovými informáciami o najrelevantnejších aspektoch výkonnosti a súladu pri vykonávaní programov.

Celkovo Komisia poskytla členským štátom včasné a ucelené usmernenia k ukončeniu programov obdobia rokov 2007 – 2013 a Komisia poskytla dodatočnú podporu pri riešení potrieb členských štátov. Členské štáty boli spokojné s touto podporou a zastávali názor, že zväčša boli dobre pripravené na proces ukončenia.

Viac..  EÚ20˸ Lídri sa zišli na summite v októbri 2002, odporučili prijať SR v roku 2004

Audítori zistili niekoľko rizík, ktoré je potrebné riešiť v priebehu ukončenia programov z obdobia 2007 – 2013. Konkrétne neexistujú záväzné termíny pre niektoré oblasti, ktoré sú relevantné pre ukončenie programov a ktoré by mohli prispieť k ďalším oneskoreniam.

Napokon, audítori vyjadrili obavu, že kontroly na úrovni členských štátov a Komisie nie sú dostatočné na to, aby pri ukončení programov zabezpečili zákonnosť a riadnosť výdavkov týkajúcich sa finančných nástrojov, zmluvných záloh a niektorých veľkých projektov relevantných z hľadiska štátnej pomoci.

S cieľom zabezpečiť dôkladné ukončenie obdobia 2007 – 2013 audítori odporúčajú Komisii zabezpečiť, aby boli veľké projekty schvaľované okamžite a aby členské štáty zaviedli postupy na overenie oprávnenosti výdavkov, najmä tých, ktoré sa týkajú finančných nástrojov a zmluvných záloh. Taktiež odporúčajú, aby členské štáty vyplácali celý príspevok EÚ príjemcom včas.

S cieľom zabezpečiť, aby sa pri ukončení programov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka po roku 2020 zlepšila povinnosť zodpovedať sa a transparentnosť, audítori odporúčajú Komisii, aby vo svojich legislatívnych návrhoch:

  • ďalej zosúladila právne predpisy v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka s cieľom zjednotiť proces ročného uistenia;
  • zaviedla postup konečného schválenia týkajúceho sa zákonnosti a riadnosti výdavkov, ako aj dosiahnutých výstupov a výsledkov po ukončení programov;
  • spresnila, ako bude informovať Európsky parlament a Radu o výsledkoch procesu ukončenia programov;
  • odstránila prekrývanie období oprávnenosti a požadovala, aby sa programy ukončovali hneď po ukončení ich obdobia oprávnenosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices