Violeta Bulc
Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulc. PHOTO: © European Union - EP.

Komisia navrhuje nový spôsob financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry v Európe

Nová výzva na predkladanie návrhov s cieľom kombinovať Nástroj na prepájanie Európy (NPE) s inými zdrojmi financovania vrátane Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Európska komisia navrhuje nový a inovačný spôsob financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry v Európe. Zámerom výzvy na predkladanie návrhov je skombinovať granty vo výške 1 miliardy EUR (Nástroj na prepájanie Európy – doprava) s financovaním z verejných finančných inštitúcií, súkromného sektora, alebo po prvý raz, z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je jadrom Investičného plánu pre Európu a zároveň hlavnou prioritou Junckerovej Komisie.

Táto kombinácia finančných prostriedkov, prvá svojho druhu, pomôže dosiahnuť dva ciele – posilniť investície do vylepšovania inovatívnej, udržateľnej dopravnej infraštruktúry, a zároveň podporiť tvorbu pracovných miest potrebných na fungovanie tejto infraštruktúry. Výzva prispieva k vykonávaniu stratégie Komisie pre nízkoemisnú mobilitu v rámci energetickej únie, a takisto podporuje investície do „udržateľnej dopravy“ v súvislosti s nadchádzajúcimi iniciatívami v oblasti cestnej mobility, ktoré sa spustia neskôr v tomto roku.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: Mobilita budúcnosti musí byť čistá, prepojená a konkurencieschopná a vyžaduje si nové spôsoby financovania. Dnešná výzva na predkladanie návrhov je dôležitým prvým krokom v tomto smere. Tento rok naň budeme ďalej nadväzovať pri vykonávaní stratégie Únie pre nízkoemisnú mobilitu v Európe.“

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Európsky fond pre strategické investície bol vytvorený ako flexibilný nástroj na použitie v kombinácii s inými zdrojmi finančných prostriedkov EÚ s cieľom maximalizovať ich vplyv a pomôcť dosiahnuť širšie európske politické ciele. Teší ma, že na základe dnešnej iniciatívy bude fond EFSI dopĺňať Nástroj na prepájanie Európy s cieľom pomôcť podporiť investície a pracovné miesta potrebné na vybudovanie inteligentných a udržateľných dopravných sietí.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová dodala: „Dosiahnutie našej vízie bezproblémovej, inteligentnej a udržateľnej mobility v Európe si vyžaduje investície, ktoré nemožno získať výlučne z verejných finančných prostriedkov. To je dôvod, prečo dnes predkladáme nové inovatívne riešenie v snahe čo najlepšie využiť naše súčasné zdroje, ako aj dosiaľ nevyužité súkromné investície, s osobitným zameraním na krajiny čerpajúce finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Súčasné opatrenie je znakom solidarity.“

Po prvý raz si táto výzva na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bude vyžadovať kombináciu grantov z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Európskej investičnej banky, národných podporných bánk alebo od súkromných investorov. Na získanie podpory z Nástroja na prepájanie Európy budú uchádzači vyzvaní, aby preukázali svoju finančnú pripravenosť na získanie podpory z verejných alebo súkromných finančných inštitúcií.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Vybrané projekty musia prispieť k udržateľnej, inovatívnej a plynulej doprave v transeurópskej dopravnej sieti. Osobitný dôraz sa pritom bude klásť na projekty zamerané na odstraňovanie úzkych miest, podporu cezhraničných prepojení a na zrýchlenie digitalizácie dopravy, najmä v oblastiach s vyšším potenciálom a medzerami na trhu, ako napríklad v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, na udržateľné a účinné systémy dopravy a posilnenie intermodality a interoperability v dopravnej sieti. Patria sem nové technológie a systémy riadenia dopravy, ako je Európsky systém riadenia železničnej dopravy, inteligentné dopravné systémy pre cesty alebo program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba.

Podpora bude poskytnutá na konkurenčnom základe po dôkladnom vyhodnotení a výberovom procese. Výzva bude mať dva termíny na predloženie návrhov, prvý 14. júla 2017 a druhý 30. novembra 2017. 

Súvislosti

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bude z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 sprístupnených 24,05 miliardy EUR na spolufinancovanie projektov spoločného záujmu v rámci TEN-T v členských štátoch EÚ. Z tejto sumy bolo doteraz právne viazaných 19,3 miliardy EUR. Informácie o projektoch, ktorým už bola udelená podpora EÚ, sú k dispozícii prostredníctvom nástroja EÚ pre výsledky.

Investičný plán je zameraný na posilnenie európskych investícií do vytvárania pracovných miest a rastu. Deje sa to prostredníctvom inteligentnejšieho využívania nových a existujúcich finančných zdrojov, odstránenia prekážok pre investície, zviditeľňovania investičných projektov a poskytovania technickej pomoci pre investičné projekty. Investičný plán už prináša výsledky. Projekty a dohody, ktorých financovanie v rámci EFSI bolo doposiaľ schválené, podľa očakávaní zmobilizujú celkové investície v hodnote vyššej ako 168 miliárd EUR v 28 členských štátoch a podporia viac ako 387 000 malých a stredných podnikov. Európska komisia 14. septembra 2016 navrhla rozšírenie fondu EFSI zvýšením jeho kapacity a trvania, ako aj posilnením jeho hlavných pozitív.

Veľmi dôležité je nájsť spôsoby na vytváranie synergií a doplnenie podpory fondu EFSI ďalšími fondmi EÚ. Takéto kombinácie môžu pomôcť uvoľniť ďalšie investičné projekty v EÚ, najmä v krajinách, ktoré doteraz z fondu EFSI ťažili menej v porovnaní s ostatnými krajinami.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices