bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union - EP.

Európska komisia vyzýva Slovensko na dodržiavanie smernice o oneskorených platbách

Európska komisia podniká ďalšie kroky voči Grécku, Taliansku, Slovensku a Španielsku, aby sa v nich zabezpečilo riadne uplatňovanie smernice o boji proti oneskoreným platbám (smernica 2011/7/EÚ) a predchádzalo stratám podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP).

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Oneskorené platby predstavujú jednu z najväčších ťažkostí, ktorým európske podniky, a najmä malé podniky, čelia. Aby mohli podniky vykonávať svoju prácu a plniť záväzky, ktoré majú voči svojim zákazníkom a zamestnancom, musia sa vedieť spoľahnúť na včasné zaplatenie faktúr zo strany svojich zmluvných partnerov. Tým, že členské štáty žiadame, aby dodržiavali predpisy o oneskorených platbách, chránime podniky a pomáhame zvyšovať konkurencieschopnosť EÚ.“

Oneskorené platby majú na podniky negatívny dosah, keďže ovplyvňujú ich likviditu a finančné toky, komplikujú ich finančné hospodárenie a bránia ich rastu. Smernica o oneskorených platbách posilňuje práva veriteľov tým, že zavádza lehoty splatnosti pre podniky a orgány verejnej moci pri obstarávaní tovarov alebo služieb. Ak sa termíny splatnosti nedodržia, podniky majú právo na spravodlivú náhradu. Verejná správa zohráva obzvlášť dôležitú úlohu v tom, že má byť príkladom pri včasnom a transparentnom uhrádzaní platieb svojim dodávateľom, a bojovať tak proti platobnej nedisciplinovanosti.

Komisia žiada členské štáty o vykonanie príslušných opatrení z týchto dôvodov:

Grécko: nové právne predpisy, ktorými sa odstraňujú práva veriteľov na úroky a náhradu (dodatočná formálna výzva),

Taliansko: neprimerané oneskorené platby zo strany orgánov verejnej moci (odôvodnené stanovisko),

Slovensko: neprimerane oneskorené platby vo verejnom zdravotníctve (formálna výzva),

Španielsko: právnymi predpismi sa systematicky predlžuje 30-dňová zákonná lehota splatnosti (formálna výzva).

Týmito opatreniami chce Komisia zabezpečiť, aby členské štáty:

– riadne uplatňovali smernicu,

– boli zodpovedné a transparentné, pokiaľ ide o platobnú disciplínu orgánov verejnej moci a

– vytvárali spoľahlivé podnikateľské prostredie, čo celkove povedie k rozhodujúcemu posunu smerom k platobnej disciplinovanosti.

Uvedené štyri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby upovedomili Komisiu o opatreniach prijatých na nápravu situácie. Inak môže Európska komisia rozhodnúť, že postúpi prípad Talianska, ktoré dostalo odôvodnené stanovisko, Súdnemu dvoru EÚ.

Komisia sa zároveň rozhodla ukončiť konanie proti Portugalsku, keďže táto krajina zosúladila svoje vnútroštátne právne predpisy so smernicou.

Súvislosti

Platby v obchodných transakciách medzi hospodárskymi subjektmi alebo medzi hospodárskymi subjektmi a orgánmi verejnej moci sa uskutočňujú neskôr, než sa dohodlo. V niektorých členských štátoch platby zo strany orgánov verejnej moci môžu v priemere trvať až 130 dní (v určitých sektoroch dokonca až 500 dní). Okrem toho sú práva hospodárskych subjektov na úhradu platby v niektorých prípadoch porušované aj tým, že sa platby podmieňujú napríklad tým, že sa veriteľ vzdá nároku na úrok z omeškania, ako aj náhrady poplatkov za vymáhanie. Keďže MSP nemajú rovnakú finančnú silu ako väčšie podniky, sú zraniteľnejšie voči účinkom oneskorených platieb, a to najmä v časoch hospodárskeho poklesu.

Viac..  Európske akciové trhy majú za sebou prvý negatívny mesiac od októbra

Smernicou o boji proti oneskoreným platbám (smernica 2011/7/EÚ), ktorá mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 16. marca 2013, sa prepracovala predchádzajúca smernica (smernica 2000/35/EÚ) a zaviedli sa prísnejšie opatrenia na boj proti platobnej nedisciplinovanosti. Orgány verejnej moci musia teraz zaplatiť za tovar a služby, ktoré obstarajú, do 30 dní alebo vo výnimočných prípadoch do 60 dní. Pri transakciách medzi podnikmi (B2B) je táto lehota 60 dní, ak sa výslovne nedohodnú inak. V prípade platieb uskutočnených po dohodnutom termíne sú veritelia automaticky oprávnení požadovať úrok z omeškania (najmenej 8 % nad referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky) a minimálne 40 EUR ako náhradu za každú nezaplatenú faktúru a okrem toho aj náhradu všetkých ďalších nákladov na vymáhanie.

Komisia 26. augusta 2016 prijala správu o vykonávaní tejto smernice. Celkove možno vykonávanie smernice hodnotiť pozitívne. Smernica prispela k tomu, že sa problematike oneskorených platieb venovala veľká pozornosť v národných reformných programoch a politických agendách. Pokiaľ ide o platby zo strany verejného sektora, oneskorenia pri úhrade platieb sa v porovnaní so situáciou pred nadobudnutím účinnosti smernice skrátili v priemere o desať dní. Niektoré členské štáty dokonca vyvíjajú ďalšie úsilie, aby podporili platobnú disciplínu. V správe sa napriek tomu konštatovalo, že vo vykonávaní smernice treba dosiahnuť ďalší pokrok.

O dac

Odporúčame pozrieť

Grécko vyzýva EÚ, aby chránila spotrebiteľov pred nadnárodnými firmami

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval Európsku úniu (EÚ), aby sa postavila nadnárodným spoločnostiam, ktoré nespravodlivo …

Consent choices