europsky parlament
Rokovanie poslancov EP. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament predstavil svoju víziu: Efektívnejšia, zodpovednejšia a transparentnejšia EÚ

Snaha o zvýšenie akcieschopnosti Európskej únie, obnovenie dôvery občanov v európsky projekt a zvýšenie odolnosti eurozóny voči vonkajším šokom si v prvom rade vyžaduje plné využitie všetkých nástrojov, ktoré ponúkla Lisabonská zmluva. Celkové zefektívnenie Únie je však možné dosiahnuť len hlbšou reformou zakladajúcich zmlúv. Toto je kľúčové posolstvo troch uznesení zaoberajúcich sa budúcim vývojom EÚ, ktoré schválil Európsky parlament.

Prvé z trojice uznesení, ktorého autormi sú Mercedes Bresso (S&D, IT) a Elmar Brok (EPP, DE) sa zameriava na čo najúčinnejšie využitie Lisabonskej zmluvy.

Okrem iného navrhuje:

 • transformáciu Rady (ministrov) EÚ na druhú legislatívnu komoru, čím by sa vytvoril skutočne dvojkomorový legislatívny systém pozostávajúci z Rady a Parlamentu, a premenu súčasných konfigurácií rady na prípravné orgány podobné výborom EP,
 • zmenu pravidiel kreovania Európskej komisie tak, aby každý členský štát  na post komisára nominoval aspoň troch kandidátov oboch pohlaví, z ktorých by si predseda Komisie mohol sám vybrať najvhodnejšieho nominanta,
 • prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade vždy, keď to zmluvy umožňujú, aby sa odstránilo blokovanie dôležitých legislatívnych návrhov a urýchlil sa legislatívny proces,
 • zriadenie stálej Rady ministrov obrany, ktorá by mala koordinovať obranné politiky členských štátov.

„Európska únia nepotrebuje populistické revolúcie. Potrebuje kľud, aby sa prispôsobila potrebám tejto doby. To znamená vysporiadať sa s demokratickými výzvami, poskytnúť občanom sociálnu, fiškálnu a ekologickú ochranu, zaistiť im ich právo na bezpečnosť vo veľmi zhoršenom medzinárodnom kontexte a naplniť naše morálne záväzky voči našim susedom,‟ uviedla poslankyňa Bresso.

„Občania očakávajú od Európy riešenia a sú nahnevaní, lebo nevidia, že by sa ich problémy riešili. Toto je evidentné v dobe poznamenanej mnohými výzvami, mnoho problémov však môžeme vyriešiť iba ak budeme konať spoločne. Lisabonská zmluva poskytuje mnoho možností, ako urobiť EÚ efektívnejšou, zodpovednejšou a transparentnejšou,‟ uviedol poslanec Brok.

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 329 (za): 223 (proti): 89 (zdržalo sa hlasovania).

Ambiciózna reforma zakladajúcich zmlúv

Druhé uznesenie, ktorého spravodajcom je poslanec Guy Verhofstadt (ALDE, BE), sa zaoberá možnosťami rozšírenia súčasných nástrojov a navrhuje reformu zakladajúcich zmlúv, ktoré naposledy prepísala Lisabonská zmluva. Hĺbková reforma by sa podľa uznesenia mala dotknúť okrem iného správy hospodárskych záležitostí, zahraničnej politiky, základných práv a transparentnosti.

Schválený text napríklad navrhuje:

 • vytvorenie funkcie ministra financií EÚ v rámci Európskej komisie, ktorá by zároveň získala právomoc formulovať a realizovať spoločnú hospodársku politiku, opierajúc sa o rozpočet eurozóny,
 • ustanovenie jediného reálneho sídla Európskeho parlamentu,
 • podstatné zmenšenie kolégia komisárov a zníženie počtu podpredsedov Európskej komisie na dvoch,
 • umožniť občanom EÚ v každom členskom štáte hlasovať v rámci volieb do Európskeho parlamentu aj za vedúcich kandidátov európskych politických strán, ktorí sa vo voľbách nepriamo uchádzajú o post šéfa exekutívy EÚ.

„Tieto uznesenia prinášajú koncepciu toho, ako by mala vyzerať dokonalejšia Únia. Nenavrhujú európsku integráciu pre ňu samotnú. Po schválení týchto uznesení vyvstáva otázka, ako ďalej. Viem, že môžeme mať silnú, rešpektovanú Európsku úniu a zároveň prekvitajúce miestne a národné demokracie. V skutočnosti som presvedčený, že jedno bez druhého nie je možné,‟ uviedol poslanec Verhofstadt.

Viac..  Europarlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 283 (za): 269 (proti): 83 (zdržalo sa hlasovania).

Posilnenie eurozóny

Tretie uznesenie, na ktorého príprave sa podieľali poslanci Reimer Böge (EPP, DE) a Pervenche Berès (S&D, FR), navrhuje zbližovanie ekonomík eurom platiacich členských štátov, a to prostredníctvom konvergenčnej stratégie financovanej samostatným rozpočtom eurozóny, a zvýšenie ich odolnosti voči vonkajším šokom.

Medzi kľúčové návrhy patrí:

 • vytvorenie fiškálnej kapacity pozostávajúcej z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) a osobitnej dodatočnej rozpočtovej kapacity eurozóny, ktorá by bola spočiatku súčasťou rozpočtu EÚ financovanou eurom platiacimi členskými štátmi,
 • zriadenie Európskeho menového fondu, ktorý by sa mal vzniknúť postupnou transformáciou ESM s primeranými kapacitami na poskytovanie a získavanie úverov a jasne vymedzeným mandátom, aby mohol tlmiť asymetrické a symetrické otrasy,
 • konvergenčný kódex: päť rokov na naplnenie konvergenčných kritérií v oblasti zdaňovania, trhu práce, investícií, produktivity a sociálnej súdržnosti,
 • správa vecí verejných: výraznejšia úloha pre Európsky parlament a vnútroštátne zákonodarné zbory, zlúčenie funkcie predsedu Euroskupiny s  funkciou komisára pre hospodárske a finančné záležitosti a zriadenie postu ministra financií EÚ v rámci Európskej komisie.

„Stabilizácia eurozóny je v záujme Európskej únie ako celku. Naše návrhy preto položia základ akýmkoľvek budúcim rokovaniam s ďalšími európskymi inštitúciami. Na naše nápady reagovali pozitívne a s veľkým záujmom aj experti Medzinárodného menového fondu,‟ uviedol poslanec Böge.

„Šesťdesiat rokov po podpísaní Rímskej zmluvy je potrebné opäť oživiť ducha otcov zakladateľov EÚ. Vytvorenie rozpočtu pre eurozónu by bolo veľkým krokom vpred, potreba udržať integritu eurozóny nikdy nebola dôležitejšia. Poskytnutím solidarity členským štátom, ktoré čelia výnimočným krízam, zmiernením makroekonomických šokov, ktoré by mohli ovplyvniť celú eurozónu, a podporou prehlbujúcej sa konvergencie by [rozpočet eurozóny] mohol vyťažiť maximum zo spoločnej meny a pomôcť dosiahnuť plnú zamestnanosť v Únii‟ uviedla poslankyňa Berès.

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 304 (za): 255 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských poslancov

„Európska únia potrebuje viac jednoty. Len v jednote môžeme čeliť bezpečnostným a ekonomickým výzvam dneška a len v jednotnej Európe môžu prosperovať malé krajiny, ako je Slovensko,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Tieto uznesenia sú súčasťou balíka, ktorým chce Európsky parlament prezentovať svoju víziu budúcnosti Európskej únie v čase, keď si Únia pripomína šesťdesiate výročie podpísania Rímskych zmlúv.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Demokratický svet sa musí spojiť na obranu Taiwanu

Čína začala vojenské manévre v okolí Taiwanu. Čínska armáda hovorí o cvičení, ktoré má otestovať …

Consent choices