biodiverzita
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Je potrebné zlepšiť riadenie, financovanie a monitorovanie sústavy Natura 2000

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú potrebné zlepšenia v riadení, financovaní a monitorovaní sústavy Natura 2000, ktorá je hlavným programom EÚ v oblasti biodiverzity. Hoci audítori uznávajú dôležitú úlohu, ktorú sústava Natura 2000 zohráva v ochrane biodiverzity, zistili nedostatky v riadení a chýbajúce spoľahlivé informácie o nákladoch a financovaní. Financovanie nebolo dostatočne prispôsobené potrebám environmentálnych lokalít

Audítori navštívili 24 lokalít sústavy Natura 2000 vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, Poľsku a Rumunsku, ktoré pokrývajú väčšinu biogeografických regiónov v Európe, a konzultovali rôzne skupiny zainteresovaných strán. Uznali veľkú úlohu, ktorú sústava Natura 2000 zohráva v ochrane biodiverzity, dospeli však k záveru, že sústava nebola vykonávaná tak, aby sa využil jej plný potenciál.

„Vytvorenie sústavy Natura 2000 bol dlhý proces, ktorý je teraz už zväčša dokončený. Na dosiahnutie primeranej ochrany biodiverzity v lokalitách sústavy Natura 2000 členské štáty musia ešte zaviesť náležité ochranné opatrenia, primerane financované a s uceleným súborom ukazovateľov na meranie dosiahnutých výsledkov,” povedal Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Audítori zistili, že členské štáty neriadili sústavu Natura 2000 dostatočne dobre. Koordinácia medzi príslušnými orgánmi, zainteresovanými stranami a susediacimi členskými štátmi sa nerozvinula dostatočne. Potrebné ochranné opatrenia sa často oneskorili alebo boli neprimerane vymedzené. Kontrolované členské štáty neposúdili náležite projekty s vplyvom na lokality sústavy Natura 2000. Hoci Komisia aktívne dohliadala nad členskými štátmi, bol priestor na zlepšenie oznamovania jej usmernení. Komisia riešila vysoký počet sťažností, vo všeobecnosti našla riešenia spolu s členskými štátmi, alebo v prípade potreby začala konania o porušení povinnosti.

Finančné prostriedky EÚ sa nezmobilizovali dobre na podporu riadenia sústavy, hovoria audítori. Zvolený prístup bol založený na využívaní existujúcich fondov EÚ a audítori zistili nedostatok spoľahlivých informácií o nákladoch na sústavu a o potrebách jej financovania. Chýbal úplný obraz o skutočnom financovaní EÚ do roku 2013 a plánovanom vyčlenení finančných SK 2 prostriedkov na roky 2014 – 2020. Na úrovni lokalít plány riadenia zriedka obsahovali úplné posúdenie nákladov. Programové dokumenty obdobia rokov 2014 – 2020 neodrážali úplne potreby financovania a Komisia neriešila tieto nedostatky štruktúrovaným spôsobom. Systémy financovania EÚ boli nedostatočne prispôsobené cieľom lokalít.

Viac..  Autá kvôli prísnejším emisným limitom nakoniec nebudú drahšie

Systémy monitorovania a predkladania správ neboli primerané: neexistoval systém konkrétnych ukazovateľov výkonnosti o využívaní fondov EÚ na sústavu. Ukazovatele na úrovni financovania programov sa týkali skôr všeobecných cieľov biodiverzity než výsledkov ochrany sústavy. Plány monitorovania lokalít často neboli zahrnuté do dokumentov o riadení. Základné údaje o charakteristikách lokalít sa vo všeobecnosti neaktualizovali v nadväznosti na monitorovacie činnosti. Údaje, ktoré členské štáty vykazovali, boli príliš často neúplné a porovnateľnosť zostala výzvou.

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní Komisii a členským štátom, ktorých cieľom je pomôcť dosiahnuť úplné vykonávanie smerníc o prírode, objasniť financovanie a účtovanie sústavy Natura 2000 a lepšie merať výsledky dosiahnuté sústavou.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zapojte sa do hlasovania o ocenenie Natura 2000, súťaží aj Slovensko

Európska komisia  oznámila 27 finalistov prestížnej ceny Natura 2000. Do súťaže 2024 prišlo 96 prihlášok …

Consent choices