peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozpočet EÚ na rok 2018: Rada stanovila svoje priority

Rada sa domnieva, že rozpočet na rok 2018 by mal poskytovať primerané zdroje s cieľom naďalej podporovať tradičné a vyvíjajúce sa priority Únie, konkrétne oživenie európskeho hospodárstva, reagovať na humanitárne a bezpečnostné výzvy v rámci aj mimo hraníc EÚ a plniť záväzky prijaté v rámci súčasného a predchádzajúcich programových období.

Rada pripomína zásadu solidarity a zdôrazňuje, že transparentné a efektívne využívanie rozpočtu EÚ prispeje k naplneniu cieľov Únie a obnoveniu jej dôveryhodnosti u európskych občanov.

Rozpočtový postup na rok 2018 bude pravdepodobne prebiehať v kontexte rozpočtových obmedzení vo viacerých členských štátoch. Rada preto zdôrazňuje potrebu zlepšiť predvídateľnosť príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie. Rada sa domnieva, že rozpočet EÚ by sa mal zamerať na zvýšenie rastu, podporu zamestnanosti a vytváranie nových pracovných miest, podporu účinnej súdržnosti EÚ, posilnenie konkurencieschopnosti a riešenie migračnej a bezpečnostnej krízy, a to pri zachovaní rozpočtovej disciplíny na všetkých úrovniach. To možno dosiahnuť prostredníctvom stanovenia poradia dôležitosti cieľov spolu s pridelením dostupných zdrojov na programy a činnosti, ktoré najviac prispievajú k ich plneniu.

Rada vyzýva Komisiu, aby predložila rozpočet v súlade s uvedenými cieľmi vrátane zamerania sa na oblasti, ktoré prinášajú pridanú hodnotu na úrovni EÚ.

Kľúčové prvky rozpočtu na rok 2018

Rada opätovne zdôrazňuje, že je potrebný realistický rozpočet, ktorý bude v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a zásadou ročnej platnosti. Výška viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov musí byť pod prísnou kontrolou a musí zodpovedať skutočným potrebám. Výška platobných rozpočtových prostriedkov by mala byť primeraná a mala by zodpovedať platobným profilom všetkých programov, pričom by mala byť jasne zameraná na očakávané potreby súčasného programového obdobia.

Rada zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2018 a v korekčných rozpočtových nástrojoch sa majú prísne dodržiavať príslušné stropy, a to v súlade s nariadením o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020. Rada okrem toho podčiarkuje, že v rámci týchto stropov je potrebné ponechať dostatočné rezervy, aby bolo možné reagovať na nepredvídané udalosti.

Rada víta postupné splatenie nahromadených nezaplatených účtov z predchádzajúceho programového obdobia. Vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala vykonávanie programov na roky 2014 – 2020 v záujme zabezpečenia riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v súlade so schválenými viazanými rozpočtovými prostriedkami, čím sa vopred zabráni budúcemu nahromadeniu nezaplatených účtov.

Rada očakáva, že Komisia vynaloží maximálne úsilie na plnenie rozpočtu v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov dohodnutých v ročnom rozpočte, v prípade potreby aj s využitím presunov zdrojov. Využívanie korekčných rozpočtových nástrojov, napríklad opravných rozpočtov, by sa malo obmedziť na nevyhnutné minimum a uplatňovať v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Rada nabáda Komisiu, aby pokračovala v racionalizácii predkladania návrhov opravných rozpočtov, čím sa prispeje k zvýšenej predvídateľnosti v rámci rozpočtového cyklu. Ak sa však korekčné opatrenia ukážu ako nevyhnutné, Rada opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie zaujať pozíciu k návrhu opravného rozpočtu čo najskôr.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch Rada vyzýva Komisiu, aby vo svojom návrhu rozpočtu a počas celého rozpočtového postupu poskytovala vysoko kvalitné prognózy týkajúce sa príjmov aj výdavkov, ako aj včasné, presné a transparentné informácie o východiskových predpokladoch a rozpočtových údajoch. Spoľahlivé a presné prognózy týkajúce sa všetkých zdrojov príjmov a minulého a očakávaného plnenia sú dôležité na to, aby sa zabránilo podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu rozpočtu, ako aj neopodstatneným a nadmerným prenosom rozpočtových prostriedkov. Umožňuje to tiež Európskemu parlamentu a Rade posúdiť možné žiadosti o dodatočné rozpočtové prostriedky alebo presuny existujúcich zdrojov.

Presný návrh rozpočtu má zásadný význam z hľadiska toho, aby členské štáty mohli na jeho základe s veľkou presnosťou predpokladať výšku svojich príspevkov do rozpočtu Únie. V tejto súvislosti Rada vyzýva všetky zainteresované strany, a najmä Komisiu, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom predísť neočakávaným požiadavkám na dodatočné príspevky členských štátov, najmä ak by vplyv na štátne rozpočty mohol byť vysoký.

Rada pripomína zásadu jednotnosti rozpočtu a vyzýva Komisiu, aby venovala potrebné finančné prostriedky na vykonávanie politík Únie v rámci rozpočtu EÚ. Rada je presvedčená, že úplná transparentnosť v oblasti pripísaných príjmov má zásadný význam pre riadne finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie. Vyzýva všetky inštitúcie, agentúry a iné orgány, aby naďalej včas a pravidelne poskytovali všetky relevantné informácie.

Rada pripomína, že všetky pokuty, penále a vzniknuté úroky uložené Komisiou musia byť transparentne zaznamenané ako rozpočtové príjmy v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Rada bude naďalej dohliadať na úroveň nesplatených záväzkov (RAL). Vyzýva Komisiu, aby naďalej pravidelne monitorovala vývoj RAL podľa okruhov a programov a vyrovnávala ich alebo rušila ich viazanosť včas a v súlade s príslušnými pravidlami. Pri príprave návrhu rozpočtu by mala Komisia zohľadniť úzky vzťah medzi výškou viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, objem nesplatených záväzkov, potrebu dodržiavať stropy VFR, absorpčnú kapacitu a miery plnenia v minulosti.

Špecifické otázky

Komplexné rozpočtové dokumenty

Rada nabáda Komisiu, aby nepretržite zlepšovala obsah svojich rozpočtových dokumentov tak, aby boli jednoduchšie, stručné a transparentné a aby jasne odôvodňovali požadované rozpočtové prostriedky, ako aj ich vplyv z hľadiska platobných profilov na nasledujúce roky až do roku 2020 a neskôr. V tejto súvislosti Rada vyzýva Komisiu, aby súčasťou každého návrhu, ktorým sa upravuje dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov, bol opis súvisiaceho dosahu z hľadiska platieb počas súčasného a budúceho programového obdobia.

Rada uznáva užitočnosť systému Komisie pre „aktívne monitorovanie a prognózy plnenia rozpočtu“, s cieľom, okrem iného, zabrániť možnému vytváraniu nadmerného hromadenia neuhradených platieb. Pripomína, že toto podávanie správ by malo zahŕňať pravidelne aktualizované prognózy platieb, o ktorých sa bude diskutovať na osobitných medziinštitucionálnych zasadnutiach v súlade s bodom 36 ods. 3 prílohy k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (MID).

Rada vyzýva Komisiu, aby k návrhu rozpočtu pripojila komplexný zoznam návrhov Komisie, ktoré nie sú zatiaľ prijaté a ktoré by mohli mať vplyv na rozpočet, vrátane výšky rozpočtových prostriedkov v príslušných rozpočtových položkách.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Rada vyzýva Komisiu, aby spolu s návrhom rozpočtu predložila aj podrobný prehľad za rok 2018, v ktorom sa uvedie konsolidovaný odhad všetkých druhov vnútorných pripísaných príjmov podľa jednotlivých rozpočtových riadkov, ako aj prehľad pokút, ktoré sa pravdepodobne zaznamenajú ako rozpočtové príjmy.

Rada víta osvedčený postup, pri ktorom je ku každému návrhu na presun rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a rezervy na núdzovú pomoc pripojená aktualizácia úrovne plnenia maximálnej ročnej sumy stanovenej pre daný osobitný nástroj v danom rozpočtovom roku. Podobne Rada vyzýva Komisiu, aby poskytovala pravidelne aktualizované informácie o úrovni plnenia zálohových platieb týkajúcich sa Fondu solidarity Európskej únie.

Rada vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní mobilizácie osobitného nástroja zahrnula do svojho návrhu aktuálne informácie o úrovni plnenia viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov zodpovedajúcich príslušnému osobitnému nástroju.

Rada pripomína, že vysoko kvalitné programové vyhlásenia a včasné finančné údaje o návrhoch výdavkov majú zásadný význam pre Európsky parlament a Radu z hľadiska stanovenia, potvrdenia alebo úpravy rozpočtových priorít. Programové vyhlásenia by sa mali predovšetkým zamerať na informácie o výkonnosti a na spôsoby jej zlepšenia vrátane dosiahnutých výsledkov, na zdôvodnenie výšky požadovaných rozpočtových prostriedkov a na pridanú hodnotu činností EÚ. Táto analýza by mala byť jasne prepojená s príslušnými rozpočtovými riadkami, čo by pomohlo procesu rozpočtového rozhodovania.

Medziinštitucionálna spolupráca počas rozpočtového postupu

Rada vyzýva všetky inštitúcie na účinnú a konštruktívnu spoluprácu, čo umožní plynulý priebeh rozpočtového postupu a zostavenie rozpočtu na rok 2018 v lehotách stanovených Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v súlade s ustanoveniami medziinštitucionálnej dohody.

Rada vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasné predloženie výkazu odhadov na rok 2018, čím sa každej inštitúcii poskytne dostatok času na to, aby vypracovala podrobnú technickú analýzu rozposlaných odhadov a dôsledne pripravila svoju pozíciu v súlade s dohodnutým pragmatickým kalendárom.

Rada podčiarkuje, že je potrebné zachovať ročný charakter rozpočtového postupu a vyhnúť sa diskusiám o otázkach, ktoré priamo nesúvisia s rokovaniami o ročnom rozpočte. Pripomína, že účelom Zmierovacieho výboru zvolaného na základe článku 314 ZFEÚ je zostaviť rozpočet na rok 2018.

Rada ďalej vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasný a rovnaký prístup k transparentným a objektívnym informáciám a dokumentom vo všetkých fázach zmierovacích rokovaní.

Administratívne výdavky

V súvislosti s fiškálnou konsolidáciou v členských štátoch sú národné vlády povinné optimalizovať použitie obmedzených zdrojov. Potrebná je tiež racionalizácia administratívnych výdavkov EÚ. Rada preto naliehavo vyzýva všetky inštitúcie, orgány a agentúry, aby čo najviac znížili alebo zmrazili svoje administratívne výdavky a požadovali finančné prostriedky výlučne na odôvodnené potreby.

Rada vyzýva všetky inštitúcie a orgány EÚ, aby včas poskytli Komisii jasné, komplexné a konsolidované informácie o svojich administratívnych výdavkov. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách Komisia pripojí k návrhu rozpočtu dokumenty, ktoré Európskemu parlamentu a Rade umožnia zhodnotiť situáciu a prijať náležite odôvodnené rozhodnutia o pridelení a použití zdrojov. Náležitú pozornosť je potrebné venovať komplexnosti poskytnutých informácií a ich porovnateľnosti v čase a medzi inštitúciami.

Rada sa domnieva, že počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach musí byť predmetom nepretržitého monitorovania. Rada pripomína, že rok 2017 je posledným rokom na splnenie cieľa stanoveného v bode 27 medziinštitucionálnej dohody, ktorým je postupné zníženie počtu zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %. Rada v tomto kontexte navrhuje, aby Európsky dvor audítorov vykonal vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach nezávislé hodnotenie výsledkov. Rada vyzýva Komisiu, aby na základe záverov tohto hodnotenia predložila návrh primeraných následných opatrení.

Decentralizované agentúry

Rada pripomína, že nadhodnotenie rozpočtu často viedlo k výraznej a neopodstatnenej úrovni prenesených rozpočtových prostriedkov, pričom zároveň uznáva viacročný charakter akcií, ktoré vykonávajú niektoré decentralizované agentúry. Rada opätovne zdôrazňuje, že je dôležité udržiavať ich financovanie pevne pod kontrolou a obmedziť ho výlučne na opodstatnené potreby. Rada vyzýva Komisiu, aby pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2018 aj naďalej zohľadňovala nepoužité rozpočtové prostriedky a nadmerné úhrnné hotovostné zostatky s cieľom znížiť ročné rozpočtové prebytky agentúr. Zároveň Komisiu vyzýva, aby starostlivo kontrolovala a podľa potreby revidovala žiadosti o finančné prostriedky a pracovné miesta, ktoré navrhli agentúry, s prihliadnutím na predošlé plnenie, počty voľných pracovných miest, ako aj na dodržanie cieľa znížiť počet zamestnancov o 5 %.

V tejto súvislosti Rada berie na vedomie činnosť medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je podrobnejšie a trvalejšie skúmať vývoj decentralizovaných agentúr.

Rada očakáva, že spolu s návrhom rozpočtu na rok 2018 bude Komisia naďalej poskytovať Európskemu parlamentu a Rade komplexný prehľad o situácii týkajúcej sa agentúr vrátane ich politiky v oblasti budov.

Záver

Rada sa domnieva, že rozpočet EÚ by mal byť obozretný a zároveň by mal poskytovať dostatočné zdroje s cieľom posilniť inteligentný a inkluzívny rast a pracovné miesta a účinne reagovať na súčasné a budúce výzvy vrátane opatrení na riešenie migračnej a bezpečnostnej krízy, pričom by mal prispievať k politickej a hospodárskej stabilite v krajinách susediacich s EÚ. Zdôrazňuje, že transparentné, presné a zodpovedné používanie zdrojov Únie je hlavnou zásadou pre väčšie priblíženie občanov EÚ k európskemu projektu.

Rada bude podobne ako v predchádzajúcich rokoch podporovať realistický rozpočet na rok 2018, ktorým sa vytvorí správna rovnováha medzi fiškálnou obozretnosťou a novými investíciami vedúcimi k rastu a zamestnanosti. Zdôrazňuje, že včasné, predvídateľné, transparentné a presné posúdenie potrieb založené na komplexných rozpočtových informáciách je základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices