migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia: Všetky osoby, ktoré nepotrebujú medzinárodnú ochranu, budú humánne a urýchlene vrátené

V nadväznosti na maltský samit,na ktorom sa zdôraznila potreba preskúmať politiku EÚ v oblasti návratu, Komisia predkladá obnovený akčný plán EÚ v oblasti návratu, ako aj súbor odporúčaní pre členské štáty k tomu, ako zvýšiť účinnosť konania o návrate.

Opatrenia navrhované Komisiou zahŕňajú praktické kroky, ktoré môžu priniesť okamžitý účinok. Cieľom týchto opatrení je odstrániť nedostatky a uplatňovať existujúce predpisy tak dôsledne a realisticky, aby priniesli výsledky v praxi. Pritom je však potrebné zaistiť dodržiavanie základných práv.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Usilovne pracujeme na partnerstvách s krajinami pôvodu a tranzitu. Na to, aby boli naše snahy korunované úspechom, je potrebné, aby sme zlepšili aj naše vnútorné postupy a zabezpečili, že všetky osoby, ktoré nepotrebujú medzinárodnú ochranu, budú humánne a urýchlene vrátené. Naďalej chceme ponúkať pomoc osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Dlhujeme to nielen im, ale aj našim partnerom mimo EÚ a našim občanom, aby sme mohli jasne povedať: tým, ktorí potrebujú pomoc, ju poskytneme, tí, ktorí ju nepotrebujú, sa musia vrátiť.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Musíme poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú, ale zároveň musíme vracať tie osoby, ktoré nemajú právo zdržiavať sa v EÚ, a to v plnom súlade so základnými právami a so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Zabezpečenie toho, aby sa neregulárni migranti urýchlene vrátili, nenapomôže len tomu, aby sa znížil tlak na azylové systémy členských štátov a aby sa zabezpečila primeraná kapacita na ochranu tých osôb, ktoré ju naozaj potrebujú, ale v prvom rade to vyšle aj silný signál proti tomu, aby si migranti volili nebezpečné nelegálne spôsoby migrácie do EÚ. Komisia akčným plánom a odporúčaním poskytuje podporu členským štátom v ich úsilí zvýšiť mieru návratu, ako na to vyzvali vedúci predstavitelia EÚ na maltskom samite.“

Napriek pokroku pri vykonávaní opatrení v rámci akčného plánu EÚ v oblasti návratu na rok 2015 sú potrebné ráznejšie opatrenia na podstatné zvýšenie miery návratu. Aktuálne migračné výzvy si vyžadujú dôkladné posúdenie toho, ako môžu členské štáty lepšie využívať existujúce právne, operačné a finančné nástroje EÚ v oblasti návratu. Rýchlejšie konania, dôraznejšie opatrenia proti úteku, multidisciplinárny prístup zo strany vnútroštátnych orgánov a lepšia spolupráca a koordinácia medzi členskými štátmi môžu pomôcť zabezpečiť účinnejšiu politiku v oblasti návratu bez toho, aby sa znížili záruky dodržiavania základných práv;

Súbor konkrétnych odporúčaní pre členské štáty

Komisia poskytuje jasné usmernenie týkajúce sa konkrétnych a okamžitých opatrení, ktoré členské štáty môžu prijať pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti návratu, aby boli konania o návrate efektívnejšie. Odporúčania Komisie sú v úplnom súlade s medzinárodnými a ľudskými právami a zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Komisia predovšetkým členským štátom odporúča:

 • do júna 2017 zlepšiť koordináciu medzi všetkými útvarmi a orgánmi, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch zúčastňujú na procese návratu, s cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky zručnosti a odborné znalosti potrebné na účinný návrat, pri rešpektovaní práv navrátilcov;
 • odstrániť neefektívne prvky tým, že sa skrátia lehoty na podanie odvolania, systematicky sa budú vydávať rozhodnutia o návrate, ktoré nemajú dátum skončenia platnosti, ako aj tým, že sa rozhodnutia o ukončení legálneho pobytu spoja s vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa predišlo zdvojovaniu práce;
 • riešiť zneužívanie systému tým, že sa využije možnosť posudzovať žiadosti o azyl v rámci skráteného konania alebo vo vhodných prípadoch v rámci konania na hraniciach, ak existuje podozrenie, že žiadosti o azyl sú podávané len preto, aby sa oddialilo vykonanie rozhodnutia o návrate;
 • predchádzať útekom zadržaním osôb, ktoré dostali rozhodnutie o návrate a v prípade ktorých existujú náznaky, že sa ním nebudú riadiť (napr. odmietajú spolupracovať v procese identifikácie alebo sa násilným či podvodným spôsobom vzpierajú návratovej operácii);
 • zvýšiť účinnosť konaní o návrate a rozhodnutí o návrate tým, že sa dobrovoľný odchod povolí len v prípade potreby a na základe žiadosti a že sa na dobrovoľný odchod poskytne najkratšia možná lehota, pričom sa zohľadní individuálna situácia žiadateľa;
 • zriadiť operačné programy asistovaného dobrovoľného návratu (do 1. júna 2017) a zabezpečiť náležité šírenie informácií o dobrovoľnom návrate, ako aj o programoch asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie.
Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Obnovený akčný plán v oblasti návratu

V obnovenom akčnom pláne v oblasti návratu sa stanovujú opatrenia v každej fáze procesu návratu s cieľom vyriešiť kľúčové výzvy v otázke návratu tak na úrovni EÚ, ako aj v spolupráci s krajinami pôvodu a krajinami tranzitu.

K navrhovaným opatreniam na úrovni EÚ patria:

 • zvýšenie finančnej podpory pre členské štáty – v roku 2017 sa poskytne 200 miliónov EUR na úsilie členských štátov v oblasti návratu, ako aj na osobitné spoločné európske činnosti v oblasti návratu a reintegrácie;
 • zlepšenie výmeny informácií na presadzovanie návratu tým, že sa na národnej úrovni budú zbierať informácie v reálnom čase a tieto sa budú vymieňať prostredníctvom existujúcej aplikácie pre integrované riadenie návratov, ako aj tým, že sa urýchli práca pri prijímaní návrhov na reformu Schengenského informačného systému a systému Eurodac, a zriadením systému vstup/výstup v EÚ (ESS), ako aj systému EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS);
 • výmena najlepších postupov s cieľom zabezpečiť, aby reintegračné balíky boli rovnaké a koherentné vo všetkých členských štátoch, čím sa predíde tomu, aby krajiny pôvodu uprednostňovali návraty z krajín, ktoré ponúkajú bohatšie reintegračné balíky, alebo taktizovaniu neregulárnych migrantov s asistovaným dobrovoľným návratom;
 • ponuka plnej podpory členským štátom zo strany Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pričom sa agentúra vyzýva, aby zintenzívnila pomoc pred návratom, zvýšila počet zamestnancov na svojom oddelení na podporu návratu a aby do júna vytvorila mechanizmus na financovanie návratov prostredníctvom komerčných letov a zároveň aby do októbra zintenzívnila odbornú prípravu orgánov tretích krajín v otázke návratu;
 • prekonanie problémov pri readmisii tým, že sa urýchlene dokončia rokovania o dohodách o readmisii s Nigériou, Tuniskom a Jordánskom a vyvinie sa úsilie na nadviazanie vzťahov s Marokom a Alžírskom.
 • v rámci partnerstva koordinovaným a účinným spôsobom uplatňovať kolektívny pákový efekt prostredníctvom individuálnych prístupov ku tretím krajinám s cieľom spoločne riadiť migráciu a ďalej zlepšovať spoluprácu v oblasti návratu a readmisie.

Komisia do decembra 2017 predloží správu o pokroku pri vykonávaní obnoveného akčného plánu v oblasti návratu a odporúčania.

Súvislosti

Účinná a humánna politika v oblasti návratu je kľúčovou súčasťou komplexného prístupu EÚ k riešeniu problematiky migrácie a zníženiu neregulárnej migrácie, ako ho Komisia stanovila vo svojej európskej migračnej agende z mája 2015.

Smernica o návrate nadobudla účinnosť v roku 2010. Stanovujú sa v nej jasné, transparentné a spravodlivé spoločné pravidlá pre návrat a odsun neoprávnene sa tu zdržiavajúcich migrantov, používanie donucovacích opatrení, zaistenie a opätovný vstup za plného dodržiavania základných a ľudských práv. Opatrenia sa zameriavajú na pragmatické uplatňovanie týchto existujúcich pravidiel, pričom Komisia je pripravená začať revíziu smernice o návrate, ak to bude potrebné.

Komisia v septembri 2015 predložila akčný plán v oblasti návratu, ktorý zahŕňa 36 konkrétnych opatrení na zvýšenie účinnosti systému Európskej únie v oblasti návratu. Väčšina z týchto opatrení stále prebieha alebo už bola vykonaná.

V záveroch Európskej rady z 20. a 21. októbra 2016 členské štáty vyzvali na posilnenie vnútroštátnych administratívnych postupov pre návraty. V maltskom vyhlásení hláv štátov alebo predsedov vlád z 3. februára 2017 sa navyše zdôraznila potreba kriticky preskúmať európsku politiku v oblasti návratu a vykonať analýzu toho, ako sa uplatňujú nástroje dostupné na úrovni jednotlivých štátov a na úrovni Únie. Cieľom opatrení je pomôcť členským štátom pri plnení oboch týchto záväzkov.

Readmisia je základným prvkom nového rámca pre partnerstvo v oblasti migrácie orientovaného na výsledky, ktorý Komisia predstavila v júni 2016 a ktorý schválila Európska rada v júli 2016 s cieľom mobilizovať a zamerať činnosť a zdroje EÚ na vonkajšiu činnosť pri riadení migrácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices