Afrika
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Podpora EÚ pre subsaharskú Afriku zatiaľ nie je účinná

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov podpora EÚ na pomoc krajinám v subsaharskej Afrike pri vytváraní väčšieho objemu domácich príjmov zatiaľ nie je účinná, čo je spôsobené nedostatkami v spôsobe jej vykonávania. Audítori našli priestor na zlepšenie v súvislosti s navrhovaním operácií podpory, podmienkami pre platby, ako aj s politickým dialógom s príslušnými krajinami.

Vytváranie vládnych príjmov z domácich daní či z iných zdrojov („mobilizácia domácich príjmov“) je rozhodujúcim faktorom pre udržateľný rozvoj a predstavuje preto prioritu rozvojovej politiky EÚ. EÚ podporuje mobilizáciu príjmov rôznymi spôsobmi vrátane rozpočtovej podpory. Celková výška tejto podpory od roku 2012 do apríla 2016 dosiahla 4,9 mld. EUR, pričom podiel určený pre subsaharskú Afriku tvoril 1,7 mld. EUR.

Audítori preskúmali, ako Európska komisia využívala zmluvy o rozpočtovej podpore na mobilizáciu príjmov v deviatich krajinách subsaharskej Afriky s nízkymi a nižšími strednými príjmami: Kapverdy, Stredoafrická republika, Mali, Mauritánia, Mozambik, Niger, Rwanda, Senegal a Sierra Leone. Zistili, že prístup Komisie viedol k lepším požiadavkám na posúdenie potrieb, no nedostatky vo vykonávaní zabránili plnému využitiu potenciálu zmlúv o podpore a Komisia ich nevyužívala účinne.

„Mobilizácia domácich príjmov je pre medzinárodnú rozvojovú komunitu prioritou,“ uviedla Danièle Lamarque, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Podporu EÚ však oslabujú nedostatky súvisiace s jej navrhovaním a vykonávaním a zložité miestne podmienky.“

Audítori tvrdia, že Komisia pri navrhovaní svojich operácií rozpočtovej podpory nevenovala mobilizácii príjmov dostatočnú pozornosť. Hoci v spolupráci s ostatnými darcami systematicky posudzovala politiky partnerských krajín v oblasti príjmov a ich správu, nie vždy to bolo plnom rozsahu: posudky sa nevenovali niektorým základným aspektom, ako je daňová politika a správa jednotlivých krajín, a nehodnotili sa ani kľúčové riziká súvisiace s oslobodením od daní a ich výberom ani s príjmami z prírodných zdrojov.

Len v piatich z 15 zmlúv, ktoré boli predmetom auditu, podmienila Komisia vyplatenie rozpočtovej podpory zavedením konkrétnych reforiem. Podmienkami sa nie vždy účinne podporili reformy, pretože už boli SK 2 buď dosiahnuté, boli príliš ľahko dosiahnuteľné alebo sa ich plnenie nedalo vynútiť. V žiadnom type zmlúv o rozpočtovej podpore sa dostatočne nevyužívali podmienky týkajúce sa mobilizácie príjmov.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ceny energií potrebujeme stabilné, dostupné a hlavne predvídateľné. VIDEO

Jedným zo základných prvkov rozpočtovej podpory je politický dialóg medzi Komisiou a príslušnými krajinami, ktorý by podľa samotnej Komisie mal byť zameraný na otázky domácich príjmov. Stratégia dialógu s jasne vymedzenými cieľmi je kľúčom k sledovaniu pokroku a riešeniu zásadných problémov. Takáto stratégia však nebola nikdy vypracovaná, a to ani v krajinách, kde Komisia identifikovala špecifické problémy, ktoré je potrebné riešiť. To značne sťažilo monitorovanie. Kontrolované zmluvy o rozpočtovej podpore EÚ zahŕňali veľmi málo financií na riešenie kapacitných potrieb, a to aj napriek tomu, že ich naplnenie je zásadne dôležité pre zabezpečenie účinnej mobilizácie príjmov v subsaharskej Afrike. A pri audite sme napokon zistili aj skutočnosť, že chýbali vhodné monitorovacie nástroje, ktoré by poskytli dôkazy o tom, že rozpočtová podpora prispela k zlepšeniu mobilizácie domácich príjmov.

Audítori odporúčajú Komisii:

  • posilniť posúdenia mobilizácie domácich príjmov a analýzu rizika,
  • pri stanovovaní špecifických podmienok vyplatenia podpory viac zohľadňovať mobilizáciu domácich príjmov,
  • posilniť informovanie prostredníctvom správ o využívaní rozpočtovej podpory na zlepšenie mobilizácie domácich príjmov,
  • posilniť politický dialóg v tejto oblasti,
  • posilniť využívanie rozvoja kapacít na mobilizáciu domácich príjmov,
  • lepšie vyhodnocovať, ako mohli operácie rozpočtovej podpory prispieť k zlepšeniu mobilizácie domácich zdrojov.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices