thyssen
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Komisia: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je príkladom európskej solidarity v praxi

Pred desiatimi rokmi začal svoju činnosť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Fond je príkladom európskej solidarity v praxi, keďže poskytuje finančnú podporu členským štátom, aby pomáhali pracujúcim a firmám prispôsobiť sa zmenám v pravidlách obchodu.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen uviedla: „Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je jedným z najkonkrétnejších prejavov európskej solidarity a dôležitým nástrojom na podporu pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku zmien v štruktúre obchodu. V posledných desiatich rokoch sme dokázali pomôcť 140 000 ľuďom. Fond predstavuje jasnú pridanú hodnotu, pretože dopĺňa vnútroštátne podporné mechanizmy pre pracovníkov v oblasti hromadného prepúšťania a financuje opatrenia, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám pracovníkov tak, aby sa vedeli posunúť ďalej.“

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii vznikol práve preto, aby pomáhal pracovníkom, ktorých postihlo zrušenie podniku alebo úpadok konkrétneho hospodárskeho odvetvia. Okrem toho, ak sú regióny s vysokou nezamestnanosťou mládeže postihnuté prepúšťaním, na ktoré sa môže vzťahovať podpora z EGF, členské štáty môžu do konca roku 2017 a za určitých podmienok zahrnúť medzi pracovníkov, pre ktorých sú určené opatrenia EGF, aj mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). V tomto zmysle EGF takisto priamo prispieva k tvorbe dynamickejšieho a konkurencieschopnejšieho európskeho hospodárstva tým, že zvyšuje zručnosti a zamestnateľnosť zraniteľných pracovníkov a mladých ľudí.

Od svojho založenia v roku 2007 bolo Komisii doručených 148 žiadostí z 21 členských štátov, ktoré dosahujú takmer 600 miliónov EUR spolufinancovaných z EGF na podporu 138 888 prepustených pracovníkov a 2 944 osôb, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Aby členské štáty mohli využívať finančnú podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, musia predložiť príslušnú žiadosť. EÚ môže spolufinancovať až 60 % nákladov na reintegráciu prepustených pracovníkov na trh práce. Presnejšie, EGF spolufinancuje projekty vrátane opatrení, ako sú napríklad pomoc pri hľadaní práce, kariérne poradenstvo; vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia; mentorstvo a koučovanie; podnikanie a zakladanie podnikov.

Základné informácie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii existuje a funguje od januára 2007. Prvú žiadosť predložilo Francúzsko 9. marca 2007 a týkala sa 1 345 prepustených pracovníkov v subdodávateľských spoločnostiach pre spoločnosť Peugeot SA (PSA) v dôsledku zvýšenej konkurencie na trhu s malými automobilmi, najmä z Ázie.

Na obdobie rokov 2014 – 2020 má fond každoročne k dispozícii v priemere 170 miliónov EUR finančnej podpory. Od roku 2014 sa kategórie oprávnených pracovníkov rozšírili: okrem stálych zamestnancov sú teraz oprávnení aj pracovníci na určitý čas, dočasní pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby. Okrem toho, ak sú regióny s vysokou nezamestnanosťou mládeže postihnuté prepúšťaním, na ktoré sa môže vzťahovať podpora z EGF, členské štáty môžu do konca roku 2017 a za určitých podmienok zahrnúť medzi pracovníkov, pre ktorých sú určené opatrenia EGF, aj mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). Doposiaľ toto ustanovenie využili tri členské štáty (Grécko, Írsko a Belgicko), ktoré spolu poskytli podporu takmer 3 000 mladým ľuďom NEET.

 

Viac..  Európsky trh komerčných nehnuteľností čaká oživenie, na Slovensko dorazí neskôr
Príklady solidarity v rámci EGF*
Členský štát Švédsko Belgicko Francúzsko
Prípad čiastočné alebo úplne zatvorenie viacerých výrobných závodov firmy Ericsson (Borås, Karlskrona, Kista/Stockholm, Kumla, Linköping a Gothenburg) úplné zrušenie výroby v závode Ford v Genku prepustenie 5 213 zamestnancov leteckej spoločnosti Air France hlavne v regiónoch Ile-de-France, Midi-Pyrénées a Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rok 2016 2015 2014
Príspevok z EGF 3 957 918 EUR 6,2 mil. EUR 25,9 mil. EUR
Počet pracovníkov, ktorí pomoc využili 4 500 5 111 3 886
Zavedené opatrenia – nasmerovanie a profesijné poradenstvo

– chránené pracoviská, podporované zamestnávanie a rehabilitačné opatrenia pre príjemcov pomoci so zdravotným problémom alebo postihnutím

– vzdelávanie a odborná príprava

– individuálna pomoc pri hľadaní zamestnania a všeobecné informačné služby

– rozličné kurzy odbornej prípravy a stimuly pri prijímaní nových zamestnancov

– aktívne profesijné poradenstvo

– odborné vzdelávanie

– príspevky na začínajúce podniky a príslušné poplatky

Dôvody prepúšťania stagnujúci rast a stále silnejšia konkurencia zo strany ázijských výrobcov

 

zmenšujúci sa podiel EÚ na globálnom trhu s osobnými autami znásobený hospodárskou a finančnou krízou, ako aj dovoznými obmedzeniami v tretích krajinách

 

pokles trhového podielu EÚ v oblasti leteckej dopravy v porovnaní s rýchlo rastúcim podielom regiónu Stredného východu

Účinnosť a udržateľnosť EGF bola preukázaná v rámci strednodobého hodnotenia, ktoré sa vykonalo v roku 2011. Vplyv a pridaná hodnota fondu sa potvrdili aj v rámci hodnotenia ex post zverejneného v roku 2015. Obe správy sú dostupné aj na webových stránkach EGF.

Každé dva roky predkladá Komisia správu o činnostiach v rámci EGF. Tieto dvojročné správy sa uverejňujú aj na webových stránkach EGF. V súčasnosti prebieha strednodobé hodnotenie za roky 2014 – 2020. Komisia zašle správu o prebiehajúcom hodnotení Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2017.

EGF je nástrojom podpory, ktorý pomáha členským štátom čeliacim negatívnym následkom zmien v štruktúre obchodu. Dopĺňa ďalšie zdroje z fondov EÚ, ktoré podporujú hospodárky rozvoj na celoštátnej a regionálnej úrovni a pomáhajú budovať odolnejšie hospodárske štruktúry, vďaka ktorým je možné predpovedať a proaktívne riešiť meniace sa skutočnosti ako napr. Európsky sociálny fond (ESF). ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu pracovných miest, ktorý pomáha ľuďom dostať sa k lepšiemu zamestnaniu a občanom EÚ zaručuje spravodlivejšie možnosti získania zamestnania. Z celkového rozpočtu vo výške 80 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020 sú financované tisícky lokálnych, regionálnych a celoštátnych projektov na podporu zamestnania v celej Európe: od malých projektov riadených miestnymi charitami na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím pri hľadaní vhodného zamestnania po celonárodné projekty propagujúce odborné vzdelávanie medzi širokou verejnosťou.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices