zbran
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil novelizáciu smernice o strelných zbraniach

Tá zavedie prísnejšie kontroly zbraní na streľbu slepými nábojmi a nedostatočne deaktivovaných zbraní, aké boli využité pri teroristických útokoch v Paríži. Členské štáty tiež budú musieť zaviesť evidenčný systém pre vydávanie a obnovu licencií a posilniť vzájomnú výmenu informácií.

Nová legislatíva je výsledkom dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ z decembra 2016. Poslanci jej znenie schválili pomerom hlasov 491 (za): 178 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

„Za ostatných osemnásť mesiacov sme ja a moji parlamentní kolegovia pracovali s mnohými zainteresovanými stranami, orgánmi činnými v trestnom konaní, skúšobňami strelných zbraní a právnymi expertmi v snahe ochrániť záujmy oprávnených užívateľov zbraní a zároveň vyriešiť problémy v oblasti bezpečnosti. Parlamentný text prešiel mnohými významnými úpravami. Zmeny, na ktorých sme sa dohodli, odstránia nedostatky a významne prispejú k našej bezpečnosti, zároveň však budú rešpektovať práva zákonných vlastníkov,‟ uviedla parlamentná spravodajkyňa Vicky Ford (ECR, UK).

Snaha predchádzať tragédiám

Členské štáty zavedú na základe nových pravidiel prísnejšie kontroly expanzných zbraní, teda zbraní s akustickým efektom bez projektilu, ktoré môžu byť pomerne jednoducho prerobené na zbrane schopné streľby ostrými nábojmi. Takéto zbrane boli využité počas teroristického útoku na parížsku redakciu Charlie Hebdo v roku 2015.

Niektoré členské štáty v súčasnosti umožňujú zakúpenie expanznej zbrane bez povolenia či akéhokoľvek oznámenie zodpovedným úradom. Podľa novej legislatívy sa na ich kúpu budú vzťahovať rovnaké pravidlá, aké platia pre kúpu rovnakej zbrane, ktorá je schopná streľby ostrými nábojmi.

Nezvratná deaktivácia

Novelizovaná smernica sprísňuje pravidlá v oblasti označovania strelných zbraní a jasnejšie definuje takzvané deaktivované zbrane, vlastníctvo ktorých bude musieť byť priznané vnútroštátnym orgánom. Po tlaku parlamentných vyjednávačov sa Komisia zaviazala vypracovať, spolu s národnými expertmi, do konca mája 2017 nové normy a techniky pre deaktiváciu zbraní. Tie by mali zabezpečiť nezvratnosť deaktivácie, a teda neschopnosť streľby z takto znehodnotenej zbrane.

Nová legislatíva tiež zavádza prísnejšie kontroly nákupu niektorých poloautomatických strelných zbraní, ktoré využívajú veľkokapacitné zásobníky (viac ako 20 nábojov pri krátkych poloautomatických zbraniach a viac ako 10 nábojov pri dlhých zbraniach), ako aj pôvodne automatických zbraní, ktoré boli prerobené na poloautomaty. Členské štáty však môžu rozhodnúť, že jednotlivci, ktorí majú v súčasnosti tieto zbrane v legálnej držbe, si ich budú môcť bez dodatočnej kontroly ponechať.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Členské štáty budú môcť vydať oprávnenie na vlastníctvo strelnej zbrane kategórie A, teda zbraní zakázaných na civilné použitie, pre istý typ jednotlivcov a inštitúcií, akými sú športoví strelci, vojaci v zálohe či múzeá, a vo výnimočných a odôvodnených prípadoch a v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami aj pre zberateľov.

Nové pravidlá vyžadujú, aby členské štáty zaznamenávali všetky informácie nevyhnutné na vystupovanie a identifikáciu strelných zbraní vo svojich vnútroštátnych evidenčných systémoch a zintenzívnili vzájomnú výmenu informácií v tejto oblasti.

Kategórie strelných zbraní

Smernica rozdeľuje strelné zbrane pre civilné použitie do troch kategórii. Strelné zbrane kategórie A sú zakázané na civilné použitie s istými výnimkami. Vlastníctvo strelných zbraní kategórie B je viazané na vydanie povolenia členským štátom. Strelné zbrane z kategórie C je možné zakúpiť bez povolenia, ich vlastníctvo je však potrebné priznať úradom.

Ďalší postup

Parlamentom schválený text smernice musí ešte formálne potvrdiť aj druhá zákonodarná komora Únie, teda Rady (ministrov) EÚ.

Po vstupe novej legislatívy do platnosti budú mať členské štáty 15 mesiacov na transpozíciu jej ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov a 30 mesiacov na spojazdnenie evidenčných systémov, ktoré by mali obsahovať všetky informácie potrebné na vystopovanie a identifikáciu strelnej zbrane.

Súvislosti

Smernica EÚ o strelných zbraniach z roku 1991, ktorá bola naposledy novelizovaná v roku 2008, stanovuje podmienky, na základe ktorých budú môcť súkromné osoby legálne získať a vlastniť zbraň, prípadne ju preniesť do iného členského štátu.

Európska komisia sa v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015-2020 zaviazala predložiť návrh novely platnej legislatívy EÚ o strelných zbraniach s cieľom zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, posilniť sledovateľnosť strelných zbraní, zjednotiť ich označovanie a ustanoviť spoločné normy pre ich neutralizáciu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices