Karima Delli
Predsedníčka výboru EP pre dopravu Karima Delli. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci: Návrh nemeckého mýtneho systému diskriminuje zahraničných vodičov

Návrh nemeckého systému spoplatnenia cestnej infraštruktúry pre osobné vozidlá, takzvaný Pkw-Maut, obsahuje prvky diskriminujúce zahraničných vodičov, uvádza sa v uznesení, ktoré schválil Európsky parlament. Podľa poslancov je aj prepracovaná verzia mýtneho systému, ktorú odobrila Komisia, v jasnom rozpore s právom EÚ, nakoľko umožňuje vodičom v Nemecku zaregistrovaných automobilov odpočítať si mýtne poplatky z dane za motorové vozidlo.

Prepracovaná verzia nemeckého mýtneho systému umožňuje odpočítať si zaplatené diaľničné poplatky z dane za motorové vozidlo len vodičom automobilov registrovaných v Nemecku. Nemeckým používateľom diaľnic neukladá dodatočné zaťaženie, a teda zachováva nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, uvádza sa v uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 510 (za): 126 (proti): 55 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci sa preto Komisie pýtajú, prečo považuje takéto prepracovanie pôvodného návrhu za dostatočný dôvod na pozastavenie postupu v prípade nesplnenia povinnosti (tzv. infringement procedure).

„Komisia ako strážca zmlúv musí monitorovať správne vykonávanie a uplatňovanie zákonov po ich prijatí,‟ uviedla predsedníčka výboru EP pre dopravu Karima Delli (Zelení/EFA, FR), ktorá predložila návrh uznesenia.

Plénum tiež Komisiu vyzvalo, aby poskytla relevantné informácie z analýzy nových opatrení nemeckých orgánov súvisiacich so zavedením mýta a ich súladu s právom EÚ.

Poslanci upozorňujú, že každý vnútroštátny systém úhrad za používanie ciest, ktorý priamo diskriminuje na základe štátnej príslušnosti alebo je spojený s vnútroštátnymi daňovými opatreniami výhodnými iba pre príslušníkov daného štátu, ako je odpočet z vnútroštátnej dane z motorových vozidiel, a teda má za cieľ vyberať poplatky v prvom rade od zahraničných používateľov, predstavuje porušenie zásady nediskriminácie zakotvenej v článku 18 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Spoločný rámec pre mýtne systémy v EÚ

Uznesenie zdôrazňuje potrebu zaviesť spoločné pravidlá na vytvorenie súdržného, spravodlivého, nediskriminačného a harmonizovaného rámca pre systémy úhrad za používanie ciest pre všetky druhy vozidiel v Európskej únii. Pripravovaná revízia právnych predpisov týkajúcich sa Eurovignette a Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) by bola podľa poslancov vhodnou príležitosťou na ustanovenie takéhoto harmonizovaného rámca.

Viac..  Robert Hajšel: Prijatá norma Euro 7 je zbytočná a skomplikuje život výrobcov automobilov

Súvislosti

Pôvodný plán spoplatnenia nemeckých ciest, ktorý krajina prijala 8. júna 2015, by umožnil nemeckým vodičom odpočítať si nimi zaplatené mýto z dane za motorové vozidlo. Nakoľko táto možnosť sa netýkala vodičov, ktorí majú auto zaregistrované za hranicami Nemecka, a z dôvodu neprimeranej ceny krátkodobej diaľničnej známky, ktorú by využívali prevažne zahraniční vodiči, Európska komisia upozornila nemeckú vládu na možné porušenie nediskriminačných pravidiel EÚ.

Exekutíva EÚ zároveň dňa 18. júna 2015 začala voči Nemecku konanie o porušení povinnosti. Po dosiahnutí dohody s nemeckým ministerstvom dopravy na prepracovanej verzii mýtneho systému, ku ktorej došlo dňa 1. decembra 2016, však Komisia konanie zastavila.

V súlade so zásadou, podľa ktorej používateľ či znečisťovateľ platí, zaviedli mnohé členské štáty EÚ mýto pre automobily na istých úsekoch svojej cestnej infraštruktúry. Napriek tomu, že aktuálne vnútroštátne systémy výberu mýta a súvisiace poplatky sa navzájom líšia, všetky z nich platia bez rozdielu pre všetkých užívateľov ciest.

Spôsoby spoplatnenia cestnej infraštruktúry v krajinách EÚ:

  • Mýto vyberané podľa vzdialenosti: Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.
  • Systém časovo obmedzených diaľničných známok: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
  • Bezplatné využívanie väčšiny cestnej infraštruktúry: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, väčšina Spojeného kráľovstva a Švédsko.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices