rimske zmluvy
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia si pripomína úspechy Európy a vedie diskusiu o budúcnosti Únie zloženej z 27 členských štátov

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker sa zúčastní na samite v Ríme, kde sa uskutoční viacero podujatí na počesť tohto výročia, ktoré zároveň poskytnú príležitosť na diskusiu o spoločnej budúcnosti Európy.

Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre Európsku úniu, ako ju poznáme dnes: opätovne zjednotený kontinent, kde panuje mier, založený na hodnotách solidarity, demokracie a právneho štátu. Jednotný trh zabezpečuje slobodu výberu a pohybu, hospodársky rast a prosperitu pre 500 miliónov občanov. EÚ je najväčším obchodným blokom na svete a najväčším poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci. Toto výročie je príležitosťou pripomenúť si naše spoločné úspechy a diskutovať o budúcnosti EÚ-27. V nadväznosti na predloženie bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy by vedúci predstavitelia EÚ mali prijať Rímske vyhlásenie, v ktorom budú spomenuté doterajšie úspechy Únie a jej súčasné výzvy a súčasne uvedený záväzok usilovať sa o jednotnosť Únie s jej 27 členmi a posilniť spoločné opatrenia v kľúčových oblastiach politiky v prospech občanov.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Naši rodičia a starí rodičia založili túto Úniu s jedným spoločným cieľom: už nikdy viac vojnu. Boli pevne presvedčení o tom, že nás zrušenie prekážok a spolupráca bez vzájomnej nevraživosti všetkých posilnia. História im dala za pravdu. Hodnoty, na ktorých je táto Únia založená, sa za celých 60 rokov nezmenili: mier, sloboda, tolerancia, solidarita a zásady právneho štátu nás zaväzujú a spájajú. Nesmieme ich považovať za samozrejmosť a musíme za ne každý deň bojovať . Naša demokracia, naša rozmanitosť a naša nezávislá a slobodná tlač sú základnými piliermi sily Európy – žiadny človek ani inštitúcia nestojí nad zákonmi. Európska únia zmenila naše životy k lepšiemu. Musíme zabezpečiť, aby tomu tak bolo aj naďalej, v záujme generácií, ktoré prídu po nás. Momentálne vedú všetky cesty do Ríma. Po Ríme existuje len jediná cesta vpred, bez ohľadu na to, čím bude dláždená: európska jednota.“

Komisia 1. marca, ešte pred samitom v Ríme, začala bielou knihou o budúcnosti Európy celoeurópsku diskusiu, ktorá umožní občanom a vedúcim predstaviteľom formovať víziu EÚ-27. Biela kniha uvádza niekoľko možných scenárov budúcnosti Európy. Po neformálnom zasadnutí 27 hláv štátov alebo predsedov vlád 10. marca v Bruseli bude samit v Ríme pre vedúcich predstaviteľov EÚ ďalšou príležitosťou na pokračovanie v tejto diskusii. Vedúci predstavitelia podpíšu v Ríme Rímske vyhlásenie, ktoré spoločne pripravili predsedovia Tusk a Juncker a predsedovia vlád Muscat a Gentiloni.

Rímske vyhlásenie bude predstavovať začiatok celého procesu. Po samite v Ríme predloží Komisia sériu diskusných dokumentov o otázkach, ktoré sú pre Európu kľúčové: 1. rozvoj sociálneho rozmeru Európy; 2. prehĺbenie hospodárskej a menovej únie; 3. využívanie prínosov globalizácie; 4. budúcnosť európskej obrany a 5. budúcnosť financií EÚ. Predseda Juncker sa bude týmto témam podrobnejšie venovať vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2017 pred tým, než sa na zasadnutí Európskej rady v decembri 2017 budú môcť prijať prvé závery. Vďaka tomu bude možné prijať rozhodnutie o smerovaní Únie tak, aby mohlo byť predstavené ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2019.

Komisia bude takisto v nasledujúcich mesiacoch organizovať verejné diskusie s Európskym parlamentom a členskými štátmi, ako aj online konzultácie, aby občania Európy mohli vyjadriť svoj názor na budúcnosť Európy prostredníctvom zastúpení Komisie a na to určenej webovej stránky, ktorá začne fungovať 25. marca. To sú niektoré z čiastkových cieľov v rámci procesu spojeného s bielou knihou.https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27-2025_sk

Podujatia organizované Komisiou v Ríme

Komisia v spolupráci s talianskymi orgánmi organizuje pri príležitosti tohto výročia v Ríme viacero podujatí na vysokej úrovni, na ktorých bude viesť diskusiu o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Európy.

 • Digitálny deň (23. 3.), Palazzo Doria Pamphilj: podpredseda Andrus Ansip a komisár Günther Oettinger privítajú ministrov a vedúcich predstaviteľov priemyslu EÚ s cieľom podporiť spoluprácu a lepšie pripraviť naše spoločnosti a hospodárstva na plné využívanie potenciálu digitálnej transformácie Európy. Od členských štátov sa očakáva, že prijmú záväzky týkajúce sa vysoko výkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility, digitalizácie priemyslu a pracovných miest v oblasti digitálnych technológií.
 • Seminár programu Jean Monnet: „Budúcnosť Európy: záväzok pre vás, záväzok pre mládež“ (23. – 24. 3.), hotel Quirinale: viac ako 100 profesorov zapojených do programu Jean Monnet, tvorcov politiky, novinárov, zástupcov občianskej spoločnosti, združení mládeže a študentov bude diskutovať o budúcnosti EÚ a potrebe väčšieho zapojenia mladej generácie do budovania európskeho projektu.
 • Občiansky dialóg (24. 3.), Acquario di Roma: vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a Joseph Muscat, predseda vlády Malty, ktorá v súčasnosti predsedá Rade, budú viesť občiansky dialóg s niekoľkými stovkami mladých Európanov vrátane študentov programu Erasmus v súčasnosti študujúcich v Ríme.
 • Stretnutie so sociálnymi partnermi (24. 3.), Palazzo Chigi: na akcii, ktorú organizuje taliansky premiér, sa predseda Komisie Jean-Claude Juncker a podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis spolu s predsedami Európskej rady a Európskeho parlamentu stretnú s odborovými zväzmi a podnikateľskými združeniami.
 • Fórum a koncert (24. 3.), Univerzita La Sapienza: „Všetko najlepšie, Európa – Nový kurz: Európa“.
 • Koncert mládežníckeho orchestra Európskej únie (25. 3.), Villa Medici: „Zvuk sna“.
Viac..  Europoslanci: Prístupový proces Čiernej Hory do EÚ sa zastavil

Súvislosti

Rímskymi zmluvami sa zriadil spoločný trh, v rámci ktorého existuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu, a vytvorili sa podmienky prosperity a stability pre blaho európskych občanov. Na tomto základe a na základe spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv Únia rástla a opätovne zjednocovala kontinent po páde Berlínskeho múru a zabezpečila prosperitu, sociálny a hospodársky blahobyt, ako aj udržateľnosť pre 500 miliónov občanov.

EÚ je teraz miestom, kde Európania môžu čerpať z jedinečnej rozmanitosti kultúr, myšlienok a tradícií. Európania si vytvorili celoživotné vzájomné putá a môžu cestovať, študovať a pracovať aj za hranicami svojej vlasti. Európa je priekopníkom v oblasti rodovej rovnosti, pričom miera zamestnanosti žien je v súčasnosti vyššia ako kedykoľvek predtým. V súčasnosti 6,5 milióna Európanov pracuje v inom členskom štáte EÚ. Každodenne prekračuje hranicu svojho štátu 1,7 milióna Európanov, ktorí pracujú v inom členskom štáte. Program Erasmus pre vzdelávanie, odbornú prípravu a profesionálne výmeny využilo 9 miliónov mladých Európanov.

V roku 2017, keď oslavujeme 60. výročie zmlúv, môžeme tiež po prvý raz za desať rokov povedať, že hospodársky rast opäť zaznamenávajú v každom členskom štáte. Euro, spoločnú menu platnú v 19 z 28 krajín EÚ, používa denne 338,6 milióna ľudí. Európska únia sa stala najväčším obchodným blokom na svete. Celkový vývoz z EÚ-27 má hodnotu zhruba 5,8 bilióna EUR. To predstavuje viac ako tretinu celkového svetového vývozu, viac ako dva a pol násobok čínskeho vývozu a viac ako trojnásobok vývozu USA. EÚ je hlavným obchodným partnerom 80 krajín. Každá ďalšia miliarda EUR vývozu podporuje 15 000 pracovných miest v celej EÚ.

V bielej knihe, ktorú Európska komisia predložila 1. marca, sa opisuje päť scenárov vývoja Únie do roku 2025:

 • Pokračovanie v súčasnom smerovaní“: EÚ-27 bude pokračovať v plnení svojho pozitívneho programu reforiem,
 • Iba jednotný trh“: EÚ-27 sa zameria na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí politiky,
 • Tí, ktorí chcú, robia viac“: EÚ-27 bude fungovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, užšie spolupracovať v konkrétnych oblastiach,
 • Menej ale efektívnejšie“: zameranie sa na vybrané oblasti politiky, v ktorých bude konať viac a rýchlejšie, zatiaľ čo v iných oblastiach bude konať menej,
 • Oveľa viac spoločne“: členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a krokov rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach.

Scenáre zahŕňajú celé spektrum možností a majú ilustračný charakter. Vzájomne sa nevylučujú a nie sú ani vyčerpávajúce.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices