Hlavný a najstarší európsky nástroj na investovanie do ľudí oslavuje 60. výročie svojho vzniku

Európsky sociálny fond je dôležitou hnacou silou vytvárania pracovných miest, podpory lepšieho vzdelávania, modernej verejnej správy a sociálneho začlenenia, a preto je kľúčovým nástrojom, ako zabezpečiť spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „60. výročie Európskeho sociálneho fondu je skutočným dôvodom na oslavu. Počas šiestich desaťročí Európsky sociálny fond pomohol miliónom uchádzačov o zamestnanie i zamestnancom a podporil stovky tisícov spoločností a začínajúcich podnikov. Priamymi investíciami do ľudí pomáhame zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabúdalo, a zároveň zvyšujeme konkurencieschopnosť Európy a držíme krok s meniacim sa pracovným svetom. Máme za sebou 60 rokov úspechov, ktoré dokazujú, že Európska únia prináša Európanom skutočné zmeny: dnes, v minulosti aj v budúcnosti.“

V priebehu posledných 60 rokov Európsky sociálny fond pomohol miliónom Európanov nájsť si prácu, získať nejakú kvalifikáciu alebo certifikát či zvýšiť si úroveň zručností. To všetko sa dosiahlo vďaka mnohým tisíckam projektov realizovaným v celej Európe.

Príkladom môžu byť projekty zamerané na tieto ciele:

  • Začleňovanie ľudí do trhu práce: Organizácia Caritas v Španielsku v spolupráci s ESF pomohla vyše jednému miliónu osôb zvýšiť si šance na nájdenie zamestnania. Jej úsilie zahŕňa školenia na hľadanie zamestnania, stáže či vytváranie pracovných miest prostredníctvom sociálnych podnikov. Mnohé z týchto iniciatív sa zameriavajú na skupiny s osobitnými ťažkosťami, najmä na prisťahovalcov, znevýhodnené ženy, mladých ľudí s nižšou kvalifikáciou a nezamestnaných nad 45 rokov.
  • Zlepšovanie výsledkov v oblasti vzdelávania: Projekt Diritti a Scuola v Taliansku bol určený pre vyše 200 000 detí a pozitívne prispieva k ich školskej dochádzke. V spolupráci so školami, s učiteľmi, rodičmi a so žiakmi boli zlepšené učebné plány a vyučovacie metódy. Zároveň bolo mládeži a ich rodinám poskytnuté individuálne poradenstvo. Miera predčasného ukončenia štúdia v Apúlii sa znížila z 30,3 % v roku 2004 na 19,5 % v roku 2011.
  • Podpora sociálneho začlenenia: Akadémia pre rozvoj sociálneho hospodárstva v Malopoľskom vojvodstve prispela k vzniku prosperujúceho sociálneho hospodárstva v prospech mnohých z najznevýhodnenejších miestnych občanov. Projekt slúži na poskytovanie právneho a podnikateľského poradenstva, a takisto finančne podporuje zakladanie sociálnych podnikov. Doposiaľ projektové činnosti využilo viac ako 1 700 ľudí, 245 organizácií sociálneho hospodárstva a 126 miestnych partnerov.

Úsilie sa tu však nekončí. Aj v období rokov 2014 – 2020 majú a budú mať úžitok z fondu milióny ľudí, a to vďaka investíciám z rozpočtu EÚ, ktoré dosiahnu výšku 86,4 miliardy EUR. Počas tohto programového obdobia sa ESF zameriava na vybraný počet priorít s cieľom zabezpečiť maximálny vplyv, pričom dôraz sa kladie na zamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie. Online platforma otvorených údajov, ktorá umožňuje prístup k údajom o dosiahnutých výsledkoch v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2014 – 2020, dokazuje, že projekty ESF dosahujú značný pokrok: na financovanie už bolo vybratých vyše 30 % projektov. Projekty v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí dokonca vykazujú 60-percentnú úroveň vykonávania.

Oslava úspechov fondu a diskusie o budúcnosti financovania ľudského kapitálu v Európe odštartuje konferenciou s názvom „Európsky sociálny fond: minulosť, súčasnosť a budúcnosť“, ktorú usporiada maltské predsedníctvo EÚ pred oslavami 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv, a stretnutím so sociálnymi partnermi EÚ v Ríme, ktorého sa zúčastní predseda Juncker, podpredseda Dombrovskis a komisárka Thyssenová. Počas celého roka sa v členských štátoch budú organizovať podobné podujatia a diskusie s cieľom pripomenúť si úspechy ESF, zhodnotiť výkonnosť fondu a zasadiť sa za veľké investície do ľudského kapitálu v budúcnosti. V máji sa bude môcť verejnosť oboznámiť s tisíckami projektov financovaných EÚ zblízka v rámci kampane Európa v mojom regióne.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Súvislosti

Európsky sociálny fond je najstarším fondom Európskej únie a bol zriadený pri podpise Rímskej zmluvy v roku 1957 s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti pre pracovníkov a zvyšovať ich životnú úroveň. Spočiatku išlo o relatívne jednoduchý nástroj na úhradu polovice nákladov, ktoré členské štáty vynaložili na odbornú prípravu a príspevky na presídlenie pracovníkov v súvislosti s hospodárskou reštrukturalizáciou. Dnes je ESF omnoho cielenejší a strategickejší. Čoraz viac sa zameriava na systémové reformy, ktoré môžu byť prínosom pre čo najviac ľudí.

ESF je založený na spolufinancovaní: prispievajú doň členské štáty aj Európska komisia a niekedy aj súkromný sektor. V súčasnom rozpočtovom období 2014 – 2020 ESF pôsobí vo všetkých 28 členských štátoch s celkovým rozpočtom 124,9 miliardy EUR (z čoho 86,4 miliardy EUR pochádza z rozpočtu EÚ).

ESF funguje v jednotlivých štátoch prostredníctvom operačných programov (OP). Tie pretavujú všeobecné celoeurópske ciele, akými sú začleňovanie ľudí do zamestnania, zlepšenie vzdelávania, posilňovanie sociálneho začleňovania a zlepšovanie verejných služieb, do osobitných potrieb určitého regiónu alebo členského štátu a ich občanov. O operačných programoch rokujú vnútroštátne orgány a Komisia, pričom ich vykonávanie riadia príslušné orgány v jednotlivých krajinách. To ilustruje, že Európsky sociálny fond (ESF) funguje na zásade zdieľaného hospodárenia, čo znamená zodpovednosť na primeranej úrovni.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices