brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Čo je článok 50 a čo sa stane, keď sa aktivuje?

Čo je článok 50?

V článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje postup, ktorý umožňuje členskému štátu vystúpiť z Európskej únie, ak si to tento členský štát želá. Táto možnosť bola prvýkrát zavedená Lisabonskou zmluvou v roku 2007.

Ako môže členský štát článok 50 aktivovať?

Členský štát, ktorý chce vystúpiť z EÚ, musí svoj úmysel oznámiť Európskej rade. Akú formu si na to zvolí, nie je nijako osobitne stanovené.

Čo sa stane, keď sa aktivuje článok 50?

Musí sa dojednať dohoda o vystúpení v súlade s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Krok č. 1

Predseda Európskej rady Donald Tusk zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Toto zasadnutie sa uskutoční 29. apríla.

Európska rada konsenzom prijme súbor usmernení pre riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. V týchto usmerneniach sa vymedzia všeobecné zásady, ktorými sa EÚ bude pri rokovaniach riadiť a ktoré budú vychádzať zo spoločného záujmu Európskej únie a jej členských štátov.

Krok č. 2

Po prijatí týchto usmernení Komisia Rade urýchlene predloží odporúčanie na začatie rokovaní. Tento dokument odsúhlasí kolégium komisárov do 4 dní po spomínanom zasadnutí Európskej rady.

Krok č. 3

Rada bude potom musieť schváliť súbor smerníc na rokovania, čím vyjadrí súhlas s ich začatím. Súbor smerníc musí byť schválený výraznou kvalifikovanou väčšinou (72 % z 27 členských štátov, t. j. 20 členských štátov predstavujúcich 65 % obyvateľstva EÚ-27).

Keď budú tieto smernice na rokovania schválené, vyjednávač Únie určený Radou bude poverený, aby začal rokovania s vystupujúcim členským štátom.

Ako dôjde k uzavretiu dohody o vystúpení?

Rokovania o riadnom vystúpení musia byť ukončené do dvoch rokov od aktivácie článku 50. V prípade, že sa v tejto lehote nedosiahne žiadna dohoda, zmluvy sa prestanú vzťahovať na vystupujúci členský štát.

V závere rokovaní predstaví vyjednávač Únie Rade a Európskemu parlamentu návrh dohody, ktorý bude zohľadňovať rámec budúceho vzťahu Spojeného kráľovstva a EÚ.

Súhlas s návrhom musí vyjadriť Európsky parlament, a to jednoduchou väčšinou hlasov, pričom tohto hlasovania sa zúčastnia aj poslanci EP zo Spojeného kráľovstva.

Dohodu uzavrie Rada na základe súhlasu výraznej kvalifikovanej väčšiny.

Dohodu musí ratifikovať aj Spojené kráľovstvo, a to v súlade s vlastným ústavným poriadkom.

Ako dlho teda budú prebiehať samotné rokovania?

Samotné rokovania potrvajú približne 18 mesiacov (od začiatku júna 2017 do októbra, resp. novembra 2018).

Kto bude rokovať v mene Európskej únie?

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov vyzvali Radu, aby vymenovala za vyjednávača Únie Európsku komisiu. Takisto privítali vymenovanie Michela Barniera za hlavného vyjednávača zo strany Komisie.

Európska komisia ako vyjednávač Únie a Michel Barnier ako hlavný vyjednávač Komisie budú systematicky podávať správy Európskej rade, Rade a jej prípravným orgánom.

Michel Barnier bude Európskemu parlamentu pravidelne podávať podrobné informácie o priebehu rokovaní.

Členské štáty budú do príprav rokovaní prirodzene úzko zapojené, budú vyjednávačovi Únie udeľovať pokyny a posudzovať dosahovaný pokrok. Na tento účel sa v Rade zriadi pracovná skupina, ktorá bude mať stáleho predsedu a ktorej úlohou bude zabezpečiť, aby sa rokovania viedli podľa usmernení Európskej rady a smerníc Rady na rokovanie.

Európska rada sa bude tejto otázke trvalo venovať a svoje usmernenia bude v priebehu rokovaní podľa potreby aktualizovať.

Viac..  Minister Blanár vo Viedni: Rakúsko je pre nás viac než sused

Ako budú rokovania prebiehať z praktického hľadiska? V akom jazyku sa povedú? Ako často sa budú strany stretávať?

Praktické otázky, ako sú napr. jazyk a štruktúra rokovaní, sa upravia spoločnou dohodou vyjednávačov EÚ a Spojeného kráľovstva.

Kde budú rokovania prebiehať?

Rokovania budú prebiehať v Bruseli.

Kedy prestane byť Spojené kráľovstvo členom Európskej únie?

Zmluvy EÚ sa prestanú na Spojené kráľovstvo uplatňovať dňom vstupu dohody o vystúpení do platnosti, alebo ak sa nedosiahne žiadna dohoda, dva roky po oznámení úmyslu vystúpiť z Únie. Rada môže rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty.

Do momentu vystúpenia z Únie zostáva Spojené kráľovstvo členom EÚ, a to so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z jeho členstva, vrátane zásady lojálnej spolupráce, ktorá stanovuje, že Únia a členské štáty si vzájomne pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.

Čo sa stane v prípade nedosiahnutia dohody?

V takom prípade prestanú zmluvy EÚ pre Spojené kráľovstvo platiť dva roky po oznámení o aktivácii článku 50.

Môže členský štát po svojom vystúpení z EÚ znovu vstúpiť do Únie?

Ktorákoľvek krajina, ktorá vystúpila z EÚ, sa môže znovu uchádzať o členstvo. Musela by ale opäť absolvovať proces pristúpenia.

Je možné článok 50 po jeho aktivácii opäť deaktivovať?

Aktivácia článku 50 je na rozhodnutí Spojeného kráľovstva. Keď už ale došlo k jeho aktivácii, nie je možné proces jednostranne zrušiť. Oznámenie podľa článku 50 je nezvratné. Článok 50 nestanovuje možnosť jednostranného stiahnutia oznámenia.

Čo tvorí obsah článku 50?

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

1. Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

2. Členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady Únia dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou. Táto dohoda sa dojedná v súlade s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uzatvára ju v mene Únie Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

3. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým členským štátom.

4. Na účely odsekov 2 a 3 sa člen Európskej rady alebo Rady, ktorý zastupuje vystupujúci členský štát, nezúčastňuje na rokovaniach alebo rozhodnutiach Rady alebo Európskej rady, ktoré sa ho týkajú. Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

5. Ak štát, ktorý vystúpil z Únie, opätovne požiada o pristúpenie, takáto žiadosť podlieha postupu uvedenému v článku 49.

SK

 

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices