avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: V marci sme dosiahli nový rekord v počte premiestnených osôb

Komisia prijala svoju jedenástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmov núdzového premiestňovania a presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 2. marca 2017.

Členské štáty dosiahli stabilný pokrok v prípade premiestňovania a vytvorili nový mesačný rekord, keď premiestnili ďalších 2 465 osôb. Celkový počet premiestnení teraz dosiahol číslo 16 340. Všetky členské štáty musia vyvinúť viac úsilia, aby sa zabezpečilo, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú premiestnené všetky oprávnené osoby. V prípade presídľovania členské štáty naďalej dosahovali výrazný pokrok a doteraz bezpečne a legálne presídlili 15 492 osôb. Aby sa proces premiestňovania a presídľovania zlepšil, správa obsahuje cielené odporúčania pre členské štáty.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „V marci sme dosiahli nový rekord v počte premiestnených osôb. Predstavuje to solidaritu v praxi a ukážku zodpovednosti. Teraz je čas, aby naše členské štáty splnili svoje záväzky a zintenzívnili svoje úsilie. Majú politickú, morálnu a zákonnú povinnosť urobiť to. Vyzývam krajiny, ktoré sa ešte k tomuto spoločnému úsiliu nepridali, aby tak urobili. Premiestnenie všetkých oprávnených osôb z Grécka a Talianska v nadchádzajúcich mesiacoch je skutočne realizovateľné. Zároveň sme dokázali presídliť viac ako dve tretiny z 22 500 osôb, ktorým sme sa v júli 2015 zaviazali poskytnúť bezpečnú a legálnu cestu. To je pozitívna správa. Plníme naše záväzky, že budeme zdieľať zodpovednosť s tretími krajinami ako Turecko, Jordánsko a Libanon.“

Premiestňovanie

Tempo premiestňovania sa naďalej zrýchľovalo, čo viedlo k 27-percentnému zlepšeniu v porovnaní s najlepším predchádzajúcim mesiacom – v marci bolo premiestnených celkove 2 465 osôb, z toho 1 600 osôb z Grécka a viac ako 800 osôb z Talianska. K 10. aprílu sa celkove uskutočnilo 16 340 premiestnení: 5 001 z Talianska a 11 339 z Grécka. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju aktuálne tempo premiestňovania stále zďaleka nedosahuje ciele, ktoré boli stanovené tak, aby sa zabezpečilo premiestnenie všetkých oprávnených osôb počas nadchádzajúcich mesiacov.

Keďže v Grécku zostáva približne 14 000 kandidátov na premiestnenie a 3 500 sa na premiestnenie doteraz zaregistrovalo v Taliansku, celkový počet osôb oprávnených na premiestnenie prítomných v týchto dvoch krajinách je výrazne nižší, ako sa predpokladalo v rozhodnutiach Rady. Pri týchto číslach, ak sa splní cieľ aspoň 3 000 premiestnení mesačne z Grécka schválený Európskou radou a cieľ aspoň 1 500 premiestnení z Talianska stanovený Komisiou, premiestnenie všetkých oprávnených žiadateľov, ktorí sú v súčasnosti v Grécku a Taliansku, do septembra 2017 je dosiahnuteľný. Keďže sú v oboch krajinách úplne splnené predpoklady a je kompletne zavedená operačná infraštruktúra na to, aby premiestňovanie mohlo fungovať, a agentúry EÚ a medzinárodné organizácie zvýšili svoje kapacity v snahe splniť stanovené ciele, teraz je na členských štátoch, aby ukázali politickú vôľu a zintenzívnili a skoordinovali úsilie na splnenie svojich záväzkov.

S cieľom odstrániť zostávajúce operačné a logistické prekážky v postupe premiestňovania správa obsahuje cielené odporúčania pre konkrétne členské štáty na zlepšenie celého procesu od prísľubu až po uskutočnenie presunu.

Aby sa postup premiestňovania zlepšil, členské štáty by mali predovšetkým:

  • stanovovať počet prísľubov na mesačnej báze, zvýšiť celkové prisľúbené počty a zvýšiť vlastnú kapacitu spracovávania žiadostí o premiestnenie a skrátiť čas reakcie,
  • vyhnúť sa nadmieru obmedzujúcim preferenciám a oneskoreniam a obmedziť požiadavky spôsobujúce oneskorenia presunov,
  • ukázať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o možnosť (v prípade Talianska), resp. nutnosť (v prípade členských štátov uskutočňujúcich premiestňovanie) realizovať dodatočné bezpečnostné pohovory,
  • dať prednosť žiadostiam vzťahujúcim sa na zraniteľné osoby, predovšetkým na maloleté osoby bez sprievodu,
  • v prípade Talianska by sa okrem toho mala čo najskôr uskutočniť registrácia a identifikácia všetkých oprávnených kandidátov.

Zatiaľ čo niektoré členské štáty (Luxembursko a Portugalsko) stabilne napredujú v plnení svojich záväzkov týkajúcich sa Grécka a Talianska, iné (Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko) uskutočňujú premiestňovanie vo veľmi obmedzenom rozsahu. Kým Rakúsko oznámilo, že čoskoro začne s premiestňovaním, iné štáty (Maďarsko a Poľsko) aj naďalej úplne odmietajú sa do tohto mechanizmu zapojiť. Zatiaľ sa k naplneniu svojich záväzkov týkajúcich sa Talianska a Grécka blížia iba dva členské štáty (Malta a Fínsko).

Komisia preto nalieha na členské štáty, aby postupovali podľa jej odporúčaní a cieľov a koordinovaným spôsobom zvýšili miery premiestnení pred vydaním nasledujúcej správy v máji 2017. Ako bolo zdôraznené v predchádzajúcej správe, ak členské štáty v krátkom čase nezrýchlia premiestňovanie, Komisia v súlade so zmluvami bez váhania využije svoje právomoci vo vzťahu k štátom, ktoré nesplnili rozhodnutia Rady, a upozorňuje, že právny záväzok premiestniť oprávnených žiadateľov po septembri nezanikne. Komisia je pripravená pomôcť členským štátom priblížiť sa splneniu týchto záväzkov.

Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

Presídľovanie

Mechanizmus presídľovania pokračuje podľa plánu. Keďže k 10. aprílu bolo presídlených 15 492 osôb do 21 krajín, už sa uskutočnili viac ako dve tretiny z 22 504 dohodnutých presídlení v rámci systému presídľovania EÚ. Od 28. februára 2017 bolo presídlených 1 070 osôb, najmä z Turecka, Jordánska a Libanonu.

Zatiaľ čo niektoré členské štáty a pridružené krajiny už svoje ciele splnili (Estónsko, Írsko, Holandsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko) a niektoré ďalšie sa pridali k štátom podieľajúcim sa na presídľovaní prostredníctvom mechanizmu EÚ, povinnosti sú aj naďalej rozdelené nerovnomerne. Deväť členských štátov (Bulharsko, Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) ešte s presídľovaním v rámci prebiehajúcich mechanizmov na úrovni EÚ nezačalo.

Tempo presídľovania z Turecka zahrnutého do celkového počtu presídlení sa v posledných týždňoch naďalej zrýchľovalo a od poslednej správy bolo presídlených 1 053 Sýrčanov. Celkove 4 618 sýrskym utečencom bola doteraz poskytnutá bezpečná a legálna cesta do Európy na základe vyhlásenia EÚ a Turecka. Členské štáty napredujú v prípravách na ďalšie presídlenia a prísľuby v súčasnosti predstavujú 26 112 osôb, čo je významné zvýšenie v porovnaní s poslednou správou. Rakúsko a Rumunsko v súčasnosti pripravujú svoje prvé presídlenia v rámci tohto mechanizmu. Existujú však členské štáty, ktoré ešte nepresídlili žiadne osoby z Turecka ani nepodnikli žiadne kroky na takéto presídlenie (Cyprus, Dánsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo).

Hoci sa dosiahol významný pokrok, členské štáty, ktoré sa ešte ani nepribližujú splneniu svojich cieľov, a členské štáty, ktoré ešte v rámci mechanizmov EÚ nepresídlili žiadne osoby, by mali zvýšiť svoje úsilie a začať presídľovať čo najskôr, aby prispeli k spoločnému úsiliu poskytnúť bezpečnú a legálnu cestu do EÚ osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a aby plnili vyhlásenie EÚ a Turecka.

Súvislosti

Dočasný mechanizmus núdzového premiestňovania bol zriadený v septembri 2015 na základe dvoch rozhodnutí Rady, v ktorých sa členské štáty zaviazali z Talianska a Grécka premiestniť osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť 98 255 osôb po tom, čo Rada 29. septembra 2016 prijala zmenu druhého rozhodnutia Rady o premiestnení s cieľom dať 54 000 zatiaľ nepridelených miest k dispozícii na účely legálneho prijatia Sýrčanov z Turecka do EÚ.

Komisia 8. júna 2015 prijala návrh európskeho systému presídľovania a 20. júla 2015 sa členské štáty dohodli na presídlení 22 504 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu.

Európska rada 7. marca 2016 vyzvala na urýchlenie premiestňovania, aby sa zmiernila ťažká humanitárna situácia v Grécku. Európska rada vo svojich záveroch z 20. a 21. októbra zopakovala výzvu na prijatie ďalších opatrení na urýchlenie uplatňovania mechanizmov premiestňovania a presídľovania, keďže Grécko a Taliansko naliehavo potrebujú pomoc. Európska rada 15. decembra schválila spoločný akčný plán o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka, v ktorom bol uvedený cieľ premiestňovania z Grécka 3 000 presunov mesačne, a zopakovala svoju výzvu na ďalšie zvýšenie úsilia o urýchlenie premiestňovania, najmä v prípade maloletých osôb bez sprievodu, a existujúcich systémov presídľovania.

Vo vyhlásení EÚ a Turecka z 18. marca 2016 sa uvádza, že za každého Sýrčana, ktorý bude z gréckych ostrovov vrátený do Turecka, bude iný Sýrčan presídlený z Turecka do EÚ. Táto zásada sa uplatňuje od 4. apríla 2016. Prednosť majú migranti, ktorí predtým nevstúpili ani sa nepokúsili neregulárne vstúpiť na územie EÚ.

Komisia 13. júla 2016 navrhla stály rámec Únie pre presídľovanie s cieľom stanoviť spoločný súbor štandardných postupov výberu kandidátov na presídlenie a spoločný ochranný štatút pre osoby presídlené do EÚ na zefektívnenie a lepšie zacielenie úsilia spojeného s presídľovaním v budúcnosti.

Komisia prijala prvú správu o premiestňovaní a presídľovaní v roku 2016. Druhá správa bola prijatá 12. apríla, tretia 18. mája, štvrtá 15. júna, piata 13. júla, šiesta 28. septembra, siedma 9. novembra, ôsma 8. decembra 2016, deviata 28. februára a desiata 2. marca 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices