plyn
Ilustračné PHOTO: © European Union

Dodávky plynu budú bezpečnejšie

Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu revidovaného nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Túto dohodu budú musieť potvrdiť stáli predstavitelia členských štátov (Coreper).

Všeobecným účelom naradenia je minimalizovať dôsledky prípadného prerušenia dodávok plynu zlepšením spolupráce medzi členskými štátmi a prispieť tak k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s energiou. Týmto návrhom sa do konkrétnych opatrení premieta prvá dimenzia energetickej únie, ktorou je „energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera“.

Navrhované nariadenie, ako aj rozhodnutie o medzivládnych dohodách, sú dva z hlavných pilierov stratégie energetickej únie.

„Tieto právne predpisy významnou mierou prispejú k našej energetickej bezpečnosti. Zníži sa naša závislosť od druhých pri zabezpečovaní našich dodávok energie a budeme môcť rýchlejšie a efektívnejšie riešiť akékoľvek krízy v oblasti dodávok plynu. Prispeje to aj k dosiahnutiu väčšej dôvery a solidarity tak v rámci EÚ, ako aj s našimi partnermi z Energetického spoločenstva,“ vyhlásil Konrad Mizzi, minister na úrade predsedu vlády Malty.

Hlavné nové prvky nariadenia sú:

  • posilnená regionálna spolupráca a koordinácia vychádzajúca zo skupín členských štátov vymedzených na základe posúdenia rizika
  • povinné regionálne preventívne akčné plány a núdzové plány, ako aj regionálne posúdenia rizík, ktoré vypracujú spoločne všetky členské štáty v rámci tej istej rizikovej skupiny
  • mechanizmus solidarity, ktorý sa bude povinne uplatňovať v extrémnych krízových scenároch
  • zvýšené monitorovanie ustanovení v zmluvách o dodávkach plynu
  • osobitné povinnosti členských štátov EÚ voči Energetickému spoločenstvu, ako aj právomoci Komisie koordinovať uplatňovanie právneho rámca medzi EÚ a Energetickým spoločenstvom

V nadväznosti na rozsiahlu prácu vykonanú počas holandského a slovenského predsedníctva a štyri trialógy počas maltského predsedníctva sa podarilo dosiahnuť dohodu o týchto kľúčových otázkach:

  • regionálna spolupráca: bude zahŕňať pojem núdzových zásobovacích koridorov v simuláciách, ktoré vypracuje Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn. Komisia poskytne členom rizikových skupín podporu pri príprave preventívnych akčných plánov a núdzových plánov
  • solidarita: bude slúžiť ako mechanizmus poslednej voľby po vyčerpaní všetkých núdzových opatrení a bude viesť k primeranej kompenzácii. Členský štát, ktorý požiada o solidaritu, si v prípade viacerých ponúkajúcich členských štátov bude môcť vybrať najvýhodnejšiu ponuku. Zavádza sa pojem „chránený odberateľ v rámci solidarity“.
  • výmena informácií: dlhodobé zmluvy o dodávkach plynu, ktoré sa vzťahujú na 28 % ročnej spotreby zemného plynu, sa budú oznamovať príslušnému orgánu v dotknutom členskom štáte. V prípade obchodných dohôd sa budú poskytovať len podrobnosti zmluvy. Existujúce zmluvy sa oznámia 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia. Ak má príslušný orgán pochybnosti v súvislosti s dosahom takejto zmluvy na bezpečnosť dodávok plynu v členskom štáte a v regióne, informuje o tom Komisiu.
  • V prípade kľúčových zmlúv o dodávkach plynu, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu, regiónu alebo Únie ako celku, môže Komisia požiadať podnik o poskytnutie podrobných informácií o zmluve.
Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Ďalšie kroky

Po tom, ako Coreper návrh schváli, predseda Coreperu zašle list predsedovi Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku.

V liste sa uvedie, že ak Parlament na svojom plenárnom zasadnutí prijme kompromisné znenie, ktoré schválil Coreper, Rada potom toto znenie prijme v prvom čítaní bezo zmien.

Tento legislatívny akt nadobudne účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Súvislosti

Európska rada sa na svojom zasadnutí v marci 2015 dohodla na záväzku EÚ vybudovať energetickú úniu a vyzvala, aby sa okrem iného urýchlili projekty infraštruktúr pre elektrinu a plyn zamerané aj na prepojenia najmä do okrajových regiónov s cieľom dosiahnuť energetickú bezpečnosť a dobre fungujúci vnútorný trh s energiou.

Komisia predložila svoj návrh, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady 994/2010, 16. februára 2016.

Výbor Európskeho parlamentu ITRE hlasoval o správe spolu s mandátom EP na rokovania 13. októbra 2016.

Rada pre energetiku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 stanovila politické usmernenia, ktoré umožnili začatie rokovaní s Európskym parlamentom

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices