juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Kľúčovými prioritami Komisie je vybudovanie spravodlivejšej Európy a posilnenie jej sociálneho rozmeru

Európska komisia plní svoj sľub prijať návrh Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci tohto piliera sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Pilier má slúžiť ako kompas, ktorým sa má riadiť obnovený proces rastúcej konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v Európe. Primárne je koncipovaný pre eurozónu, ale môžu ho uplatňovať všetky členské štáty EÚ, ktoré sa tak rozhodnú.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Ako predseda Komisie sa snažím dostať sociálne priority tam, kam patria, t. j. do centra úsilia v Európe. Európskym pilierom sociálnych práv a prvým balíkom iniciatív, ktoré ho sprevádzajú, plníme naše sľuby a začíname písať novú kapitolu. Chceme ju písať spoločne: s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, so sociálnymi partnermi a so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí všetci musia prijať svoj podiel zodpovednosti. Bol by som rád, keby bol tento pilier odsúhlasený na najvyššej politickej úrovni ešte do konca roka.

Pilier vypracovala Komisia pod vedením podpredsedu Dombrovskisa a komisárky Thyssenovej v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach. Pilier opätovne potvrdzuje práva už zakotvené v acquis EÚ a medzinárodných acquis a dopĺňa ich s cieľom zohľadniť nové skutočnosti. Zásady a práva zakotvené v pilieri sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začlenenie. Zameriavajú sa na spôsob, akým riešiť nové trendy vo svete práce a v spoločnosti ako takej, aby bolo možné splniť sľub daný v zmluvách v súvislosti so silne konkurenčným sociálnym trhovým hospodárstvom v snahe dosiahnuť plnú zamestnanosť a sociálny pokrok.

Dodržiavanie zásad a práv zakotvených v Európskom pilieri sociálnych práv je spoločnou úlohou členských štátov, inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Európske inštitúcie pomôžu vytvoriť rámec a vytýčia cestu vykonávania piliera, pričom sa plne zohľadnia právomoci členských štátov a tradičné formy sociálneho dialógu. Viaceré zásady a práva zahrnuté do piliera si vyžiadajú ďalšie legislatívne iniciatívy, aby sa zaručila ich účinnosť. V prípade potreby budú právne predpisy EÚ aktualizované, doplnené a lepšie presadzované.

Európska komisia podporila Európsky pilier sociálnych práv viacerými konkrétnymi legislatívnymi i nelegislatívnymi iniciatívami, napríklad v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, informovanosti pracovníkov, prístupu k sociálnej ochrane a pracovného času. Tieto iniciatívy sú názorným príkladom jednak charakteru tém, ktorými sa pilier zaoberá, ako aj spôsobu, akým možno zásady a práva v ňom uvedené vykonávať.

Zavádza sa aj sociálny prehľad na sledovanie trendov a výsledkov vo všetkých krajinách EÚ v 12 oblastiach a na posúdenie pokroku pri dosahovaní hodnotenia AAA v sociálnej oblasti v rámci EÚ ako takej. Táto analýza bude súčasťou európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.

Zavádzanie zásad a práv uvedených v pilieri je dynamický proces. Pilier je inšpiráciou v úsilí dosahovanom v rámci európskeho semestra a pri dokončovaní hospodárskej a menovej únie v súlade so správou piatich predsedov. Pilier by mal predovšetkým slúžiť na opätovné naštartovanie konvergenčného procesu v rámci HMÚ, pričom niektoré zásady a práva by mohli slúžiť ako usmernenia pri prijímaní záväznejších noriem v eurozóne. V budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie legislatívne i nelegislatívne iniciatívy EÚ ako súčasť ročného pracovného programu Komisie. Finančná podpora pri vykonávaní viacerých aspektov piliera bude poskytovaná aj z európskych fondov a zvlášť z Európskeho sociálneho fondu.

Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Ďalšie kroky

Pilier sa predkladá v dvoch právnych podobách so zhodným obsahom: ako odporúčanie Komisie, ktoré platí ako návrh spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Na základe toho Komisia začne rokovať s Európskym parlamentom a Radou, aby v otázke piliera získala širšiu politickú podporu a podporu na najvyššej politickej úrovni do konca tohto roka.

Súvislosti

EÚ má najpokrokovejšie sociálne systémy na svete a uplatňuje množstvo najlepších postupov a inovácií v sociálnej oblasti, ale musí riešiť bezprecedentné sociálne výzvy a prispôsobiť sa im. Napriek zlepšeniu hospodárskych a sociálnych podmienok v Európe a zamestnanosti, ktorá nikdy predtým nebola taká vysoká, sú dôsledky krízy posledného desaťročia stále ďalekosiahle – od dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí až po riziko chudoby v mnohých častiach Európy. Pritom sa svet práce, ako aj naše spoločnosti rýchlo menia s prichádzajúcimi novými možnosťami a výzvami spôsobenými globalizáciou, digitálnou revolúciou, meniacimi sa pracovnými modelmi a demografickými zmenami. Ide o úlohu a záujem subjektov verejného sektora na všetkých úrovniach, sociálnych partnerov i zástupcov občianskej spoločnosti spoločne sa usilovať o to, aby Európa lepšie prosperovala a obstála v budúcnosti a aby v nej hospodársky a sociálny vývoj išli ruka v ruke.

Pre Junckerovu Komisiu je sociálna Európa od samého začiatku jednou z priorít a stala sa súčasťou jej politických usmernení z júla 2014. Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v septembri 2015 uviedol: „Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce. (…) V rámci tohto úsilia budem presadzovať vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej spoločnosti a sveta práce.“

Od tohto oznámenia sa Komisia v spolupráci s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, so sociálnymi partnermi, zástupcami občianskej spoločnosti a s občanmi aktívne angažovala v otázke obsahu a úlohy piliera. V marci 2016 predstavila Komisia predbežný návrh Európskeho piliera sociálnych práv a spustila širokú verejnú konzultáciu na získanie spätnej väzby, ktorá bola ukončená v januári 2017 konferenciou na najvyššej úrovni.

Na základe podnetov získaných v rámci konzultácie teraz Komisia predkladá svoj návrh Európskeho piliera sociálnych práv, ktorým chce pre občanov zabezpečiť nové a účinnejšie práva. Pilier sa priamo inšpiruje množstvom postupov z celej Európy a opiera o pevný súbor právnych predpisov, ktoré existujú na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices