ortut
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ministri EÚ schválili nariadenie o obmedzení používania ortuti

Rada prijala nariadenie o antropogénnych emisiách a uvoľňovaní ortuti a jej zlúčenín do ovzdušia, vody a pôdy.

Ortuť je veľmi toxická látka, ktorá predstavuje závažné globálne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, a to aj prostredníctvom prítomnosti svojej zlúčeniny metylortuti v rybách, morských plodoch, ekosystémoch a voľne žijúcej zveri.

Novým nariadením sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany a obmedzí sa znečistenie vznikajúce činnosťami a procesmi, ktoré súvisia s ortuťou.

V nariadení sa na tento účel stanovujú opatrenia a podmienky na úrovni EÚ s cieľom kontrolovať a obmedziť:

  • používanie a uskladnenie ortuti, jej zlúčenín a zmesí, ako aj obchodovanie s nimi;
  • výroba a používanie produktov s prídavkom ortuti a obchodovanie s nimi;
  • používanie ortuti v zubnom amalgáme;
  • a zabezpečiť náležité nakladanie s odpadovou ortuťou.

Činnosti, ako je napríklad ťažba ortuti, používanie ortuti v produktoch a priemyselných procesoch, remeselná a drobná ťažbe zlata, spaľovanie uhlia a nakladanie s odpadovou ortuťou, môžu byť zdrojom emisií a uvoľňovania tejto nebezpečnej látky, ktorých dôsledkom sú environmentálne a zdravotné riziká.

Kontext a najbližšie kroky

Komisia predložila svoj návrh 2. februára 2016, ktorým sa tiež ruší nariadenie (ES) č. 1102/2008.

Európsky parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 14. marca 2017. Túto pozíciu Rada schválila, preto sa môže toto nariadenie uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie, a to po tom, ako predseda Európskeho parlamentu a Rady podpísali akt, a nariadenie tak nadobudne platnosť 20 dní po jeho uverejnení.

Nové pravidlá poskytujú vyššiu právnu zrozumiteľnosť a transparentnosť. Budú sa uplatňovať od 1. januára 2018 a nahradí sa nimi nariadenie (ES) č. 1102/2008.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Medzinárodný rozmer: Minamatský dohovor

Ortuť po vypustení a uvoľnení do ovzdušia alebo vody môže prejsť dlhé vzdialenosti. To je dôvod, prečo EÚ nemôže iba sama zaručiť ochranu svojich občanov pred negatívnymi účinkami ortuti na zdravie. Znečistenie ortuťou sa musí riešiť aj na medzinárodnej úrovni.

Nové nariadenie rieši tento problém ustanoveniami, ktoré umožnia, aby Únia a jej členské štáty schváliť, ratifikovať a vykonávať Minamatský dohovor o ortuti. Takisto sa tým zabezpečí, aby bolo právo EÚ v súlade s dohovorom.

Minamatský dohovor, ktorý bol prijatý 10. októbra 2013 v Kumamote (Japonsko), je právne záväzná zmluva poskytujúca regulačný rámec na zníženie znečistenia ortuťou na celom svete. Dohovor v súčasnosti ratifikujú signatárske štáty a regionálne organizácie. EÚ a jej členské štáty sa zaviazali k ratifikácii a na tento účel sa vykonávajú potrebné opatrenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices