polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Nové kontroly výdavkov EÚ na poľnohospodárstvo je potrebné zlepšiť

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov je nová úloha vnútroštátnych orgánov auditu kontrolovať zákonnosť a riadnosť výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pozitívnym krokom, avšak súčasný rámec navrhnutý Komisiou je poznačený výraznými nedostatkami. Audítori posudzovali rámec, ktorý umožňuje vnútroštátnym certifikačným orgánom formulovať svoje stanoviská v súlade s nariadeniami EÚ a medzinárodnými audítorskými štandardmi. Predkladajú niekoľko odporúčaní na zlepšenie, ktoré by sa mali zahrnúť do nových usmernení Komisie, ktoré majú platiť od roku 2018.

Certifikačné orgány, vymenované členskými štátmi, vykonávajú nezávisle audit platobných agentúr SPP vo svojich krajinách od roku 1996. Od roku 2015 tiež musia poskytovať uistenie o zákonnosti a riadnosti výdavkov, o ktorých preplatenie bola Komisia požiadaná.

João Figueiredo, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, uznáva, že nová úloha certifikačných orgánov je pozitívnym krokom, pretože môže pomôcť členským štátom posilniť ich kontroly a znížiť náklady na audity. Komisii tiež umožní získať nezávislé dodatočné uistenie o zákonnosti a riadnosti výdavkov.

Audítori však dospeli k záveru, že „rámec navrhnutý Komisiou pre prvý rok nového systému má značné nedostatky. V dôsledku toho stanoviská certifikačných orgánov nie sú v plnom súlade s audítorskými štandardmi a pravidlami v dôležitých oblastiach.“

Audítori zaznamenali, že model uistenia Komisie je naďalej založený na štatistikách členských štátov o kontrole. Za rok 2015 boli stanoviská certifikačných orgánov len jedným faktorom, ktorý sa zohľadňoval. Audítori hovoria, že keď bude práca certifikačných orgánov spoľahlivo vykonaná, mala by sa stať kľúčovým prvkom.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Audítori zistili niekoľko nedostatkov v usmerneniach, ktoré sa týkali rizika zveličenia miery uistenia odvodeného z vnútorných kontrol, reprezentatívnosti vzoriek, typu povolených testov, výpočtu dvoch rozdielnych mier chýb a ako boli tieto miery použité, a stanovísk, ktoré boli SK 2 založené na podhodnotenej chybovosti.

Audítori konkrétne odporúčajú Komisii:

• použiť výsledky certifikačných orgánov ako kľúčový prvok pre svoj model uistenia, keď sa ich práca náležite vymedzí a vykoná;

• vyžadovať od certifikačných orgánov, aby zaviedli primerané poistky, pokiaľ ide o reprezentatívnosť ich vzoriek;

• umožniť certifikačným orgánom otestovať ktorúkoľvek kontrolovanú operáciu a vykonať audit postupov, ktoré považujú za vhodné;

• vyžadovať od certifikačných orgánov, aby vypočítavali len jedinú chybovosť v súvislosti so zákonnosťou a s riadnosťou;

• zabezpečiť, aby bola chybovosť vykazovaná platobnými agentúrami v ich štatistikách o kontrole náležite zahrnutá do chybovosti certifikačných orgánov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices