andrus ansip
Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.PHOTO: © European Union.

Eurokomisár Ansip: Potrebujeme kyberneticky bezpečnú infraštruktúru vo všetkých končinách EÚ

Európska komisia v polovici svojho mandátu uverejnila priebežné hodnotenie stratégie digitálneho jednotného trhu. 

Jeho súčasťou je bilancia dosiahnutého pokroku, výzva adresovaná spoluzákonodarcom, aby sa urýchlene zaoberali všetkými predloženými návrhmi, ako aj náčrt budúcich opatrení týkajúcich sa online platforiem, dátového hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti.

Od mája 2015 predložila Európska komisia 35 legislatívnych návrhov a politických iniciatív tak, ako bolo oznámené v stratégii pre digitálny jednotný trh. Teraz sa treba zamerať na dosiahnutie politickej dohody s Európskym parlamentom a Radou pri každom z návrhov, ale hlavne v otázke aktualizácie telekomunikačných predpisov EÚ, vďaka ktorým sa zvýšia investície do vysokorýchlostných a kvalitných sietí ako neodmysliteľnej súčasti ďalšieho zavádzania digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

V oznámení, ktoré sa týka priebežného hodnotenia, identifikovala Komisia tri hlavné oblasti vyžadujúce si ďalšie kroky Únie: 1. plne vybudovať európske dátové hospodárstvo, 2. ochrániť európske záujmy riešením problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a 3. podporiť online platformy ako zodpovedných aktérov v spravodlivom internetovom ekosystéme.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Komisia dodržala svoj sľub a predložila všetky hlavné iniciatívy na vybudovanie digitálneho jednotného trhu. Európsky parlament a členské štáty teraz musia tieto návrhy čo najskôr schváliť, aby v Európe mohli vzniknúť nové pracovné miesta, podniky a inovácie. Navrhujeme našu stratégiu po dvoch rokoch aktualizovať tak, aby reagovala na nové výzvy a technológie. Potrebujeme kyberneticky bezpečnú infraštruktúru vo všetkých končinách EÚ, aby mohol každý a kdekoľvek bezpečne využívať výhody vysokorýchlostného pripojenia. Už sme sa dohodli na prísnych pravidlách EÚ v oblasti ochrany osobných údajov, teraz potrebujeme zaručiť voľnú výmenu údajov, ktoré nie sú osobného charakteru tak, aby sme mali prepojené automobily a služby elektronického zdravotníctva. Potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku a zároveň pracovné sily s digitálnymi zručnosťami, aby sme naplno využili výhody dátového hospodárstva. To všetko je kľúčom k digitálnej budúcnosti Európy.“

Podľa aktuálnej štúdie Eurobarometra, ktorá bola rovnako zverejnená, sú dve tretiny Európanov presvedčené o tom, že využívanie najnovších digitálnych technológií pozitívne ovplyvňuje fungovanie spoločnosti, ekonomiku, ako aj ich vlastné životy, pričom väčšina respondentov od EÚ, členských štátov a firiem očakáva riešenie otázok spojených s digitalizáciou (napr. jej vplyv na zamestnanosť a zvýšený dopyt po digitálnych zručnostiach).

 V zverejnenom hodnotení sú načrtnuté tri budúce kľúčové oblasti:

  • v oblasti dátového hospodárstva Komisia pripravuje legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa cezhraničnej voľnej výmeny údajov, ktoré nemajú osobný charakter (jeseň 2017), ako aj iniciatívu v súvislosti s dostupnosťou a opakovaným používaním verejných alebo z verejných zdrojov financovaných údajov (jar 2018). Komisia bude navyše pokračovať vo svojej práci týkajúcej sa právnej zodpovednosti a ďalších nových otázok súvisiacich s údajmi.
  • V oblasti kybernetickej bezpečnosti Komisia do septembra 2017 preskúma stratégiu EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a mandát Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), aby ho zosúladila s novým rámcom pre kybernetickú bezpečnosť v rámci EÚ. Komisia bude aj naďalej aktívna pri navrhovaní dodatočných opatrení týkajúcich sa noriem kybernetickej bezpečnosti, certifikácie a označovania, aby zvýšila kybernetickú bezpečnosť prepojených objektov.
  • V oblasti online platforiem predstaví Komisia do konca roka 2017 iniciatívu na riešenie nespravodlivých zmluvných podmienok a obchodných praktík zistených vo vzťahoch typu platforma – podnik, pričom už nedávno v tomto smere prijala rozhodnutia týkajúce sa presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže. Komisia iniciovala niekoľko dialógov so zástupcami online platforiem v rámci digitálneho jednotného trhu (napr. internetové fórum EÚ, kódex správania pri nezákonných prejavoch nenávisti na internete a memorandum o porozumení v otázkach predaja falšovaného tovaru prostredníctvom internetu) a plánuje ich lepšiu koordináciu. Jedným z cieľov je dosiahnuť pokrok v procesných aspektoch a zásadách týkajúcich sa odstraňovania nelegálneho obsahu – mechanizmus oznamovania a prijímania opatrení – založených na transparentnosti a ochrane základných práv.
Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Komisia okrem toho rieši potrebu ďalších investícií do digitálnych infraštruktúr a technológií v oblastiach, v ktorých potreba investovania ďaleko prekračuje kapacity samotných členských štátov, predovšetkým v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky. 

Súvislosti:

Digitálny jednotný trh je hlavnou prioritou Junckerovej Komisie. Plne fungujúci digitálny jednotný trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Dva roky po jeho spustení konala EÚ rýchlo, aby uzavrela dôležité dohody o zrušení poplatkov za roaming, ktoré pre všetkých cestujúcich po EÚ prestanú platiť 15. júna tohto roku, o prenosnosti obsahu, vďaka ktorému budú môcť Európania začiatkom roku 2018 cestovať spolu s filmami, hudbou, videohrami či elektronickými knihami, ktoré si doma zakúpili, alebo o zavedení rádiového frekvenčného pásma 700 MHz pre vývoj 5G a nových online služieb. O zvyšných návrhoch sa momentálne rokuje v Európskom parlamente a Rade.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices