utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Utečenecká kríza: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby si splnili svoje záväzky

Komisia prijala svoju dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

V dôsledku zvýšeného úsilia členských štátov je počet dosiaľ premiestnených osôb v roku 2017 takmer rovnako vysoký ako za celý rok 2016. Celkový počet premiestnení v súčasnosti predstavuje 18 418 osôb, čo dokazuje, že proces premiestňovania je účinný, ak je vôľa dodržiavať, čo bolo dohodnuté spoločne v duchu lojálnej spolupráce. Hoci je však väčšina členských štátov aktívna a premiestenia pravidelne uskutočňuje, niektoré z nich dosiaľ nikoho nepremiestnili, čím ignorujú svoj právny záväzok. Členské štáty pri presídľovaní naďalej dosahovali výrazný pokrok a doteraz bezpečne a legálne presídlili 16 163 osôb, čo znamená viac ako dve tretiny dohodnutých presídlení v rámci mechanizmu EÚ. Správa vychádza z odporúčaní z predchádzajúceho mesiaca a zameriava sa najmä na tie členské štáty, ktoré neplnia svoje záväzky.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „Výsledky zatiaľ dokazujú, že ak existuje vôľa a odhodlanie členských štátov, proces premiestňovania funguje. Úspech mechanizmu premiestňovania nemôže závisieť len od niekoľkých členských štátov. Solidaritu z právneho, politického a morálneho hľadiska nemožno vykladať rôznymi spôsobmi. Vyzývam tie členské štáty, ktoré si svoje povinnosti systematicky neplnia, aby s tým ihneď začali. Celkové údaje o presídľovaní ukazujú, čo môže posilnená spolupráca a koordinácia na úrovni EÚ znamenať v praxi, a je najvyšší čas, aby sme rovnaké výsledky dosiahli v oblasti premiestňovania.“

Premiestňovanie

Pozitívny trend v oblasti premiestňovania pokračoval a od poslednej správy bolo premiestnených ďalších 2 078 osôb (1 368 z Grécka a 710 z Talianska). K 12. máju sa celkove uskutočnilo 18 418 premiestnení: 5 711 z Talianska a 12 707 z Grécka. Napriek pokračujúcemu pozitívnemu vývoju však aktuálne tempo premiestňovania stále ešte nepostačuje na dosiahnutie cieľov, ktoré boli stanovené tak, aby sa v nadchádzajúcich mesiacoch zabezpečilo premiestnenie všetkých oprávnených osôb.

Zatiaľ čo sa očakáva, že v Grécku zostane počet 12 400 registrovaných žiadateľov o premiestnenie stabilný, Taliansko stále musí zabezpečiť, aby boli zaregistrované všetky osoby oprávnené na premiestnenie. Dosiaľ je v Taliansku zaregistrovaných 2 500 kandidátov na premiestnenie a očakáva sa, že čoskoro bude zaregistrovaných ďalších 700 osôb, ako aj viac než 1 100 Eritrejčanov, ktorí do Talianska prišli v roku 2017. Celkový počet osôb oprávnených na premiestnenie v oboch krajinách je však podstatne nižší, než sa predpokladalo v rozhodnutiach Rady, a vzhľadom na pokrok, ktorý sa dosiaľ zaznamenal, je premiestnenie všetkých oprávnených osôb do septembra 2017 dosiahnuteľné, ak členské štáty prejavia politickú vôľu a podniknú rozhodné kroky, aby splnili to, k čomu sa spoločne zaviazali. V každom prípade sa právny záväzok premiestniť oprávnené osoby v Grécku a Taliansku po septembri nekončí.

Hoci je v súčasnosti väčšina členských štátov aktívna a svoje prísľuby predkladá a premiestňuje pravidelne, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko sú jedinými členskými štátmi, ktoré dosiaľ nikoho nepremiestnili. Táto situácia predstavuje porušenie ich právnych záväzkov, záväzkov voči Grécku a Taliansku a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti. Rakúsko však formálne prisľúbilo premiestniť 50 osôb z Talianska, čo je rozhodnutie, ktoré Komisia víta. Okrem toho je Česká republika v mechanizme takmer rok nečinná.

V tejto súvislosti sa odporúčania v správe zameriavajú predovšetkým na tie členské štáty, ktoré ešte nevykonali rozhodnutia Rady, pričom sa konkrétne vyzývajú Maďarsko a Poľsko, aby okamžite začali plniť prísľuby a premiestňovať, Česká republika, aby bezodkladne obnovila premiestňovania a Rakúsko, ktoré teraz začalo predkladať prísľuby pre Taliansko, aby to isté začalo pre Grécko.

Odporúčania sú určené aj na podporu účinnejšieho vykonávania rozhodnutí Rady v iných členských štátoch:

  • Bulharsko a Slovensko by mali preukázať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o ich preferencie, a mali by čo najskôr začať premiestňovať z Talianska,
  • Írsko a Estónsko by mali v spolupráci s Talianskom nájsť vzájomne prijateľné riešenia, pokiaľ ide o dodatočné bezpečnostné pohovory, aby mohli čo najskôr začať premiestňovať,
  • Niektoré členské štáty by mali svoje mesačné záväzky zvýšiť (Španielsko, Belgicko a Chorvátsko vo vzťahu k Taliansku aj Grécku;Nemecko, Rumunsko a Slovensko vo vzťahu ku Grécku a Francúzsko vo vzťahu k Taliansku) a Cyprus by mal začať opäť predkladať prísľuby pre Taliansko a čo najskôr premiestňovať,
  • Členské štáty uskutočňujúce premiestnenia by mali vo všeobecnosti zvýšiť svoju kapacitu spracovania žiadostí o premiestnenie, vyhnúť sa príliš obmedzujúcim preferenciám a oneskoreniam a limitujúcim požiadavkám spôsobujúcim zdržania v postupe presunu a uprednostňovať žiadosti týkajúce sa zraniteľných žiadateľov, najmä maloletých osôb bez sprievodu,
  • Okrem toho je naliehavo nutné, aby Taliansko čo najskôr urýchlilo postupy identifikácie a registrácie všetkých oprávnených žiadateľov a aby zabezpečilo, že osoby, ktoré prídu do Talianska a sú oprávnené na premiestnenie, boli systematicky smerované do osobitne určených centrál premiestňovania. Komisia na zlepšenie fungovania mechanizmu premiestňovania v Taliansku nedávno poskytla 15,33 milióna EUR na núdzovú pomoc.

Komisia vyzýva členské štáty, aby sa riadili jej odporúčaniami a do vydania ďalšej správy v júni 2017 značne urýchlili svoje úsilie v oblasti premiestňovania v duchu vzájomnej spolupráce a dôvery. Komisia okrem toho vyzýva členské štáty, ktoré dosiaľ nikoho nepremiestnili, alebo ktoré takmer rok žiadne prísľuby pre Taliansko a Grécko nepredložili, aby tak začali konať čo najskôr a v priebehu nasledujúceho mesiaca. Ak sa žiadne opatrenia neprijmú, Komisia vo svojej nasledujúcej správe v júni určí svoje stanovisko k využitiu svojej právomoci vyplývajúcej zo zmlúv, a to najmä v súvislosti so začatím konania o porušení povinnosti. Komisia je pripravená pomôcť členským štátom priblížiť sa splneniu ich záväzkov.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Presídľovanie

Systém presídľovania ako celok naďalej pokračuje podľa plánu. Keďže k 12. máju bolo presídlených 16 163 osôb do 21 krajín, už sa uskutočnili viac ako dve tretiny z 22 504 dohodnutých presídlení v rámci európskeho systému presídľovania. Od 10. apríla 2017 bolo presídlených 671 osôb; a to najmä z Turecka, ale aj z Jordánska a Libanonu. Toto v porovnaní s obmedzeným počtom osôb, ktoré členské štáty presídlili prostredníctvom vnútroštátnych alebo multilaterálnych systémov v rokoch 2014 a 2015, predstavuje významný pokrok a jasne ukazuje pridanú hodnotu a potenciál posilnenej spolupráce a koordinácie v oblasti presídľovania na úrovni EÚ.

Zatiaľ čo niektoré členské štáty a pridružené krajiny (konkrétne Estónsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko) už svoje ciele splnili, úsilie v oblasti presídľovania je však naďalej nerovnomerné. Deväť členských štátov (Bulharsko, Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) ešte s presídľovaním v rámci prebiehajúcich systémov na úrovni EÚ nezačalo.

Tempo presídľovania z Turecka zahrnutého do celkového počtu presídlení sa naďalej zrýchľovalo a od vydania poslednej správy bolo presídlených 1 077 Sýrčanov. Celkove 5 695 sýrskym utečencom bola v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka teraz poskytnutá bezpečná a legálna cesta do Európy. Celkový počet zostávajúcich prísľubov v oblasti presídľovania z Turecka v súčasnosti predstavuje 25 040 a Rumunsko sa pripravuje prostredníctvom tohto mechanizmu čoskoro uskutočniť prvé presídlenie.

Hoci sa dosiahol významný pokrok, členské štáty, ktoré sa ešte ani nepribližujú splneniu svojich cieľov, a členské štáty, ktoré ešte v rámci mechanizmov EÚ nepresídlili žiadne osoby, by mali zvýšiť svoje úsilie a začať presídľovať čo najskôr, aby prispeli k spoločnému úsiliu poskytnúť bezpečnú a legálnu cestu do EÚ osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a aby plnili vyhlásenie EÚ a Turecka.

Súvislosti

Dočasný mechanizmus núdzového premiestňovania bol zriadený v septembri 2015 na základe dvoch rozhodnutí Rady, v ktorých sa členské štáty zaviazali z Talianska a Grécka premiestniť osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť 98 255 osôb po tom, čo Rada 29. septembra 2016 prijala zmenu druhého rozhodnutia Rady o premiestnení s cieľom dať 54 000 zatiaľ nepridelených miest k dispozícii na účely legálneho prijatia Sýrčanov z Turecka do EÚ.

Komisia 8. júna 2015 prijala návrh európskeho systému presídľovania a 20. júla 2015 sa členské štáty dohodli na presídlení 22 504 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu.

Európska rada 7. marca 2016 vyzvala na urýchlenie premiestňovania, aby sa zmiernila ťažká humanitárna situácia v Grécku. Európska rada vo svojich záveroch z 20. a 21. októbra zopakovala výzvu na prijatie ďalších opatrení na urýchlenie uplatňovania mechanizmu premiestňovania a systému presídľovania, keďže Grécko a Taliansko naliehavo potrebujú pomoc. Európska rada 15. decembra schválila spoločný akčný plán o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka, v ktorom bol uvedený cieľ premiestniť z Grécka 3 000 osôb mesačne, a zopakovala svoju výzvu na ďalšie zvýšenie úsilia o urýchlenie premiestňovania, najmä v prípade maloletých osôb bez sprievodu, a existujúcich systémov presídľovania.

Vo vyhlásení EÚ a Turecka z 18. marca 2016 sa uvádza, že za každého Sýrčana, ktorý bude z gréckych ostrovov vrátený do Turecka, bude iný Sýrčan presídlený z Turecka do EÚ. Táto zásada sa uplatňuje od 4. apríla 2016. Prednosť majú migranti, ktorí predtým nevstúpili ani sa nepokúsili neregulárne vstúpiť na územie EÚ.

Komisia 13. júla 2016 navrhla stály rámec Únie pre presídľovanie s cieľom stanoviť spoločný súbor štandardných postupov výberu kandidátov na presídlenie a spoločný ochranný štatút pre osoby presídlené do EÚ na zefektívnenie a lepšie zacielenie úsilia spojeného s presídľovaním v budúcnosti.

Komisia prijala 16. marca 2016 prvú správu o premiestňovaní a presídľovaní. Druhá správa bola prijatá 12. apríla, tretia 18. mája, štvrtá 15. júna, piata 13. júla, šiesta 28. septembra, siedma 9. novembra, ôsma 8. decembra 2016, deviata 28. februára  desiata 2. marca a jedenásta 12. apríla 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices