Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv EÚ

V správe sa uvádzajú iniciatívy, ktoré EÚ prijala v roku 2016 s cieľom posilniť základné práva. Do úvahy sa berie aj to, ako sa tieto práva uplatňovali v celej škále politík EÚ a v členských štátoch v roku 2016.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Európska únia, to nie je len spoločný trh a spoločná mena, v prvom rade a predovšetkým ide o úniu hodnôt. Ako strážkyňa zmlúv má Európska komisia osobitnú povinnosť obhajovať základné práva a zásady právneho štátu v celej Únii, zodpovednosť, ktorá prislúcha tiež všetkým ostatným inštitúciám EÚ a členským štátom.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Európska komisia pracuje vo všetkých oblastiach práva EÚ na ochranu základných práv v celej Európe. To zahŕňa ochranu práv detí, posilnenie práva na ochranu osobných údajov, práv spotrebiteľov a garanciu základných podmienok aj pre ľudí žiadajúcich o azyl a migrantov. Musíme aj naďalej zabezpečovať, aby práva boli realitou pre všetkých v celej Európe. Základné práva platia pre všetkých.“

V tohtoročnej správe sa dospelo k záveru, že nedávny vývoj predstavuje vážnu hrozbu z hľadiska rešpektovania základných práv. Komisia zabezpečí, aby všetky legislatívne návrhy EÚ a všetky orgány viazané chartou základné práva naďalej rešpektovali. Osobitnú pozornosť budeme venovať dôležitému systému bŕzd a protiváh, najmä kľúčovej úlohe najvyšších súdov a ústavných súdov pri obhajobe spoločných hodnôt EÚ.

Pokiaľ ide o konkrétny legislatívny vývoj, v správe sa konštatuje, že EÚ v roku 2016: podnikla dôležité kroky na zabezpečenie ochrany detí v cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností a pomoci medzinárodným manželským párom pri objasnení pravidiel uplatňujúcich sa na majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku; uviedla platformu na riešenie sporov online, aby pomohla posilniť ochranu spotrebiteľov; dohodla sa na kódexe správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete so spoločnosťami Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft a viedla dôležitý dialóg s členskými štátmi o zásadách právneho štátu.

Konečným prijatím reformy v oblasti ochrany údajov v apríli 2016 sa stanovil jediný súbor pravidiel, ktorý ľuďom umožnil ľahší prístup k ich osobným údajom a poskytol jasnejšie vymedzené „právo byť zabudnutý“, ako aj určité práva v prípade porušenia ochrany údajov. Komisia takisto spustila štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a uzatvorila zastrešujúcu dohodu o ochrane osobných údajov v záujme lepšej ochrany osobných údajov európskych občanov pri prenose takýchto údajov do USA. V roku 2016 bolo takisto učinené zadosť právu na spravodlivý proces, a to prostredníctvom prijatia súboru smerníc o prezumpcii neviny a práve byť prítomný na súdnom konaní; o právnej pomoci a o procesných právach detí (pozri podrobnosti na tejto stránke).

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Demokratické krajiny založené na zásadách právneho štátu musia ochraňovať základné práva menšín a najzraniteľnejších skupín. Európske inštitúcie musia takisto dodržiavať chartu vo všetkých svojich opatreniach. Smernica o boji proti terorizmu je dobrým príkladom toho, keď sa viacero základných práv zohľadnilo vo fáze navrhovania a rokovaní.

Výročné kolokvium o základných právach

Sloboda a pluralita médií sú nevyhnutným základom zdravej demokracie. Komisia v roku 2016 zorganizovala kolokvium EÚ o základných právach venované úlohe médií pri presadzovaní demokracie, základných práv a právneho štátu. V záveroch kolokvia sa určili konkrétne opatrenia na posilnenie slobody médií a zabezpečenie nezávislosti od politických a finančných tlakov, posilnenie a ochranu novinárov a podporu rozmanitosti názorov v spoločnosti.

Kolokvium o základných právach v roku 2017 bude zamerané na podporu a ochranu práv žien a rodovej rovnosti. V kontexte rastúcej netolerantnosti je dôležité, aby EÚ znovu a dôrazne potvrdila a podporila rovnaké práva pre všetkých. Bude to príležitosť na riešenie hospodárskeho a politického posilnenia postavenia žien, práv žien vo verejných a súkromných sférach života a boj proti násiliu páchanému na ženách vo všetkých jeho formách, pričom posledne menované je tiež témou cielených opatrení v priebehu roka 2017.

Základné informácie

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. Ustanovenia tejto charty sú určené najmä pre inštitúcie EÚ a pre vnútroštátne orgány, len ak vykonávajú právo EÚ.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať ľudí o ich základných právach a o tom, kde hľadať pomoc v prípade, že ich práva boli porušené. Komisia poskytuje praktické informácie o týchto právach prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices